Έχεις μήνυμα: Αι ημέτεραι πατριωτικές δυνάμεις , οι μόνες που αμύνονται Ειλικρινώς του «Πατρίου εδάφους » μετά αποδείξεως .

Έχεις μήνυμα: Αι ημέτεραι πατριωτικές δυνάμεις , οι μόνες που αμύνονται Ειλικρινώς του «Πατρίου εδάφους » μετά αποδείξεως .

Αι εχθρικές δυνάμεις προσβάλλουσιν  δια των υπό αυτών ελεγχόμενων  κυβερνήσεων τας συνειδήσεις και νοημοσύνες ημών των καθαρών Ελλήνων , συνεχίζουν από χρόνους πολλούς το αυτό έργο τους .

Ποικιλόσχημοι μικρέμποροι υπόπτου προελεύσεως, τυχοδιώκται διατελούντες τέως και ενίοτε υπό την επίβλεψιν του Κράτους, κακούργοι προ μικρού, εξελθόντες του κατέργου της ζωή των , οσφρανθέντες ως κύνες μεγάλην τράπεζαν και  άκοπον κέρδος, έχουν σωρεύσει γύρω σας τα θέλω τους .

Αι ημέτεραι πατριωτικές δυνάμεις αμύνονται μεν του Πατρίου εδάφους και αυτού της καρδίας μας  , πλην όμως δεν ει μπορούσιν να ενωθούν σε ισχύς μίαν και …βαλλόμαστε έτσι πανταχόθεν και ποικιλοτρόπως

Βοηθήστε άπαντες και όπως δύνασθε ως προς αυτό , δια να επέλθει η ΚΑΘΑΡΣΗΣ και ζήσομεν  αληθινά ημείς και τα τέκνα εξ ημών http://www.polytoniko.org/

Μετά εκτιμήσεως , μέλος της …OMΑΔΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

Share this post