Από τήν Θεία Κοινωνία είς τήν Σατανική Κοινωνία!… Εάν δέν τό διαβάσεις αυτόν μήν ξανά διαβάσεις τίποτε άλλον…!

Από τήν Θεία Κοινωνία είς τήν Σατανική Κοινωνία!… Εάν δέν τό διαβάσεις αυτόν μήν ξανά διαβάσεις τίποτε άλλον…!

Από τήν Θεία Κοινωνία είς τήν Σατανική Κοινωνία!… Εάν δέν τό διαβάσεις αυτόν μήν ξανά διαβάσεις τίποτε άλλον…!

Πολλές φορές σάς γράφω μέσα σ’ έναν άρθρον, μέσα σ’ έναν μήνυμα εκατοντάδες μηνύματα…

Κατ’ επαναλήψει καί από ανυπόπτου χρόνου πρίν έτη πολλά σάς έλεγα ότι ό Σατανάς μιμείται Τόν Θεόν καί δημιουργεί αντιστοιχείες μέ τά ιερά καί όσια Τού Θεού, τίς τελετές περί Θεού, τίς δοξολογίες, υμνολογίες, ευχαριστείες, προσευχές, πρός Τόν Θεόν καί προχωρούσα σέ διάφορες αναλύσεις που μπορείτε νά εύρετε είς τά συγγράμματα μού όπου καί άν δημοσιεύτηκαν… Βεβαίως όλ’ αυτά σέ όσους διακρίνω ότι είναι ΕυΑνοικτοί πρός Τόν Θεόν τά παραθέτω προφορικώς…

Η κυριότερη Θεουργία είναι Η ΑΧΡΑΝΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΘΕΟΥ!… Μισεί ό σατανάς όσον οίον ο,τιδήποτε τόν άνθρωπον ός δικαίως ενώνεται μέ Τόν Χριστόν διά Θείας Κοινωνίας μαζύν Τού!…

Έπρεπε καί σ’ αυτόν ό διάβολος νά δημιουργήσει μιμητική αντιθεουργική αντικοινωνία, αντιποίηση, αντιπραξία, αντιμήμιση, ήτοι τελετή οία νά καταδιαλύει Τήν Θείαν Κοινωνίαν καί δή Προδιαλύει Τήν Θεία Κοινωνίαν, μέ βεβαίως ιδικήν τού κοινωνίαν ήτοι Διαβολικήν Κοινωνίαν!…

Η κοινωνία τού σατανά θά έπρεπε νά είναι υγρή όπως Η Θεία Κοινωνία καί ερυθροειδής όπως Η Θεία Κοινωνία!…

Καί έπρεπε η αντικοινωνία κοινωνία νά είναι βεβαίως μία κοινωνική επανάσταση, επιβολή, παγκοσμιότητα!…

Μία κοινωνία που νά ενώνει τούς ανθρώπους σέ κάτι άλλον πέραν καί συνάμα αντίθετη μέ Τήν Θείαν Κοινωνίαν!…

Μία κοινωνία μέ σώμα καί αίμα σατανά αντί σώμα καί αίμα Χριστού! Μία κοινωνία που νά εμπεριέχει τίς «αρχές» καί «αξίες» τού σατανά που δέν έχουν ουδέποτε ουδεμία ομοιότητα ούτε κατά ελάχιστον μέ τίς αρχές καί αξίες Τού Χριστού!…

Μία κοινωνία που σύν τώ χρόνω, απ’ εξ’ αρχής νά εξελίσσεται σέ υποχρεωτική καί προεξαναγκαστική καί ουχί προαιρετική, ελεύθερη καί αυτόβουλη όπως Η Θεία Κοινωνία Τού Χριστού!…

Μία κοινωνία που ό πολυσάλος τής νά κάνει τούς ανθρώπους νά λησμονήσουν καί μικροεκτιμήσουν τήν αξίαν Τής Θείας Λειτουργίας καί δή Τής Θείας Κοινωνίας! Πόσοι εφ’ ημών καί έξ’ ημών θυμούντε είς τόν τρέχον χρόνον Τήν Θείαν Κοινωνίαν; Δέν μάς αφήνεται χρόνος καί τό πολύ νά λέμε θά μεριμνήσω αργότερα νά είμαι έτοιμος διά Θείαν Κοινωνίαν, τώρα έχω αγώνα επιβίωσης, αγώνα κατά τών εμβολίων, αγώνα ψυχεπιβίωσης, αλλά αδιαφορούμε διά τήν αφετηρία τής Ψυχεπιβίωσης! Σ’ αυτούς καί ό υποφαινόμενος!… Διότι συνεχώς υπάρχουν πάλες, προβλήματα, αγώνες, προσκόμματα, ανατροπές, νέα προβλήματα, νέες κακές εξελίξεις, ώστε νά περάσει ό καιρός δίχως Θείαν Κοινωνίαν, αυτόν κανονίζει ό διάβολος! Βεβαίως, άν μή τί άλλον έστω η ελάχιστη προσευχή, μέ συμπροσευχή νά κανονίσει Ό Θεός νά ευρεθεί ό χρόνος τής επιτυχημμένης λήψεως Θείας Κοινωνίας!… Νά προσεύχεστε έστω καί δι’ έναν εχθρόν σάς καί θά εξηγήσω περαιτέρω διατί, σέ άλλον προσεχές άρθρον…

Η Θεία Κοινωνία σέ θέλει παγκαθαρόν, αφού σκοπός τής είναι η έλευση Τού Αγίου Πνεύματος εντός ψυχής τέ καί σώματος!…

Εάν δέν είσαι παγκαθαρός ή έστω αρκετά καθαρός καί μετανοημένος, εκουσίως ή ακουσίως, Τώ Αγίω Πνεύματι δέν έρχεται… Η Χριστιανική Θρησκεία, ναί είναι πανεύκολη αλλά συνάμα υπερπανδύσκολη!…

Εάν ό σατανάς ερχόταν ευθέως καί έλεγε νά λάβουν τήν διαβολικήν κοινωνίαν τού, ελάχιστοι θά δέχονταν καί αναρίθμητοι θά εξεγείρωνταν καί θά αντιδρούσαν δεόντως καί μέ ζήλον ευλογημένης υπερβολής!…

Συνεπώς, έπρεπε νά κάνει ό,τι έκανε πάντοτε, νά προωθήσει τήν διαβολικήν κοινωνίαν τού διά τού δόλου, τής απάτης, τής πονηρίας, τής υπουλίας, τής προωραιοποιήσεως καί τής προψευδοανάγκης, τύποις κορωνοϊός-εμβόλιον!…

Ό Θεός μέσα είς τήν ελευθερία που έδωσε, ώστε νά είναι δίκαιος πρός ανθρώπους καί πνεύματα υπέρ Τού καί εναντίον Τού, μάς είπε προσέχετε διότι ό κόσμος ούτος είναι απατεώνας, ό διάβολος είναι απατεώνας καί θά προσπαθεί πάντοτε μέ εμπνευσμένους παλαιούς καί νεοεφαρμοσμένους γοητευτικούς καί ψευδολογικοποιημένους τρόπους νά σάς εξαπατήσει!…

Διατί τό έκαμε αυτόν Ό Θεός; Σάς τό ανάλυσα παλαιότερα… Ότι τό τρίπτυχον τής Κοινωνίας τής Φύσης είναι: α) δίκαιον/αγαθόν β) άδικον/κακόν καί γ) ελευθερία. Σάς είπα ότι δίχως έναν από τά τρία δέν μπορούν νά υπάρχουν τά άλλα δύο! Καί αφού σ’ αυτά τά τρία εμπεριέχεται τό δίκαιον, δέν μπορεί νά φανεί εάν ένας άνθρωπος είναι δίκαιος εάν δέν μπορεί νά έχει τήν ελευθερίαν νά πράττει δίκαιον ή άδικον! Χωρίς ελευθερίαν καί επιλογήν δέν μπορεί νά υπάρχει δίκαιον! Διότι εάν δέν μπορείς νά κάνεις δίκαιον τότε είναι άδικον νά κατηγορείς κάποιον ώς άδικον καί εάν δέν μπορείς νά κάνεις δίκαιον ενώ μπορείς νά κάνεις τό ιδιοτελές ωφέλιμον άδικον, τότε δέν μπορείς νά ισχυριστείς ότι επέλεξες τό δίκαιον έστω καί εάν ήταν ζημιογόνον έναντι τού αντίθετου συγκεκριμμένου άδικου που ήταν ωφέλιμον προσωπικώς από θέμα σαρκικής ζωής καί ψυχικής ζωής εντός σαρκός!…

Τά τρία αυτά, δίκαιον/αγαθόν, άδικον/κακόν καί ελευθερία, μαζύν μέ τό ανάμεικτον τούς συνάπτουν τήν Τετραπιθανότητα τής Κοινωνικής Ζωής!…

Ό Σατανάς διά νά αντιμημιθεί Τήν Θείαν Λειτουργίαν, η οποία καλείται Ίαση Ψυχής, έπρεπε νά πλασάρει τήν Σατανικήν Κοινωνίαν τού ώς ίαση ψυχής καί σώματος, καί αυτόν είναι τό εμβόλιον!…

(γράφει 666)

Πρίν τό χάραγμαν που θά είναι αντισφραγίς διαβόλου, όπως Τό Άγιον Ευχέλαιον μέ τήν ενσταύρωση σέ μέτωπα καί χείρες Πιστών, ό διάβολος εμπνεύστηκε τό χάραγμα τού επί μονίμου ή ανανεώσιμης βάσης επί μετώπων καί χειρών ανθρώπων!…

Διά τά σφραγίσματα Τού Τριαδικού Θεού πρός τούς Πιστούς Τού, όσοι είσαστε ενδιαβασμένοι, γνωρίζετε διάφορα από τήν Αγίαν Γραφήν!…

Διά κάθε Μυστήριον τής Εκκλησίας ό Σατανάς δημιούργησε έναν αντιμυστήριον ασελγείας Αντίθεης απέχθειας!…

Διά τόν γάμον τόν πολιτικόν γάμον καί εάν προχωρήσει κάποιος τόν σατανικόν γάμον μέσα από στοές…

Διά τό ευάπτισμαν/βάπτισμαν τήν αποχή από τό ευάπτισμαν καί εάν προχωρήσει κάποιος τό σατανικόν βάπτισμαν μέσα σέ στοές μέ απόκρυφες δαιμονικές τελετές…

Όταν ευαπτίζεται ό Χριστιανός μετά ακολουθεί τό Χρίσμαν! Χρίζεται σέ μέτωπον καί διάφορα άλλα μέρη τού σώματος συμπεριλαμβανομένων ποδών, χειρών, κεφαλής, πλάτης, κωλομέρια, πατούσες, μέ σφραγίδες Σταυρού Χριστού!…

Ό διάβολος κάνει τό αντιχρίσμαν μέ τό χάραγμαν επί μετώπου ή δεξιάς χειρός αρχικώς καί ύστερα περαιτέρω!… Βλέπετε ότι τό Βάπτισμα καί τό Χρίσμα συναρμόζοντε!… Μαζύν συναρμόζεται Η Θεία Κοινωνία!… Ήτοι, Τριάς Μυστηρίου Χριστιανοποιήσεως!…

Ό διάβολος κάνει ακριβώς τό ίδιον αντίστροφον!… Κάνεις δέν σάς τά είπε τόσον εξεκάθαρα νά είμαστε ειλικρινείς!… Μέ τό εμβόλιον σέ βαπτίζει μέ εσωτερικά ύδατα τελετουργημένου φαρμάκου-δηλητηρίου μέ σωματίδια από σατανικές τελετές ανθρωποθυσιών καί δή παιδοσφαγιών, συνάμα σέ κοινωνεί μέ Σατανική Κοινωνία καί παράλληλα ακολουθεί τό σατανικόν χρίσμαν χξς = 666 = μαμωνά Αντίχριστου θηρίου πολυθηρίου επί μετώπων, δεξειών χειρών, επιδερμικώς, μέ γραφένιον καί άλλες μεθόδους, εντός σώματος μέ εμβόλιον καί επιγραμματικώς επί μετώπων καί δεξιών χειρών…

Ύστερα βάσει Αποκαλύψεως κεφαλαίου 13 θ’ ακολουθήσει καί τό σατανοπροσκύνημα, αφού θά στήνεται σέ κάθε γειτονία εικόνα τού θηρίου που διά νά εκδοθεί ηλεκτρονική άδεια διακίνησης υπό περιορισμόν βάσει αίτησης διά τήν εργασία, θεραπεία, αναψυχή ή άλλη ανάγκη ή επιθυμία, θά πρέπει νά χείλη τού σατανοπροσκυνημένου νά κολλήσουν είς τήν ηλεκτρονική ή ζωγραφιστή ή σκαλιστή εικόνα τού χξς θηρίου… έκ τού οποίου θά εκδίδεται safe = antisafe past/antipast!… Τώρα σέ μαθαίνουν διά τού κορωνοϊού δοκιμασία = τέστ πείραμα εκπαίδευσης!…

Άρα ήδη είμαστε είς τό χάραγμαν ή καί τό τρίπτυχον Σατανικής Θρησκείας/Αντιθρησκείας/Κοινωνίας: α) Σατανοβάπτισμαν β) Σατανική Κοινωνία γ) Σατανικόν Χρίσμαν καί τό ανάμεικτον αυτών Σατανικοποίησις, ώστε αντί νά λέμε τόν σατανοπροσκυνημένον, πρίν μυηθεί σ’ όλ’ αυτά έστω υπό τύπον Χριστιανός νά τόν λέμε Σατανικός, Διαβολικός, Οφικός, Βαθομεθυκός, Χαμένος, Κολλασμένος, Σατανοποιημένος!…

Αντίστοιχον τού μυστηρίου τής Εκκλησίας τής Ιεροσύνης είναι η Αντιιεροσύνη τών διαβολοαντιερέων…

Τό έσχατον μυστήριον τής Εκκλησίας είναι η Μετάνοια/Εξομολόγηση καί αντίστοιχον τού Σατανά είναι δέν συγχωρώ κανέναν εκτός καί άν έχω συμφέρον ή είναι αδελφός μού είς τήν στοά καί ποτέ δέν συγχωρώ τόν εχθρόν μού έστω καί εάν δέν μού έχει κάνει κανέναν κακόν! Συνάμα η Αμετανοησία/Ανεξομολογησία, ήτοι ό υπέρτατος βαθμός αφοβίας ή φόβου μέσω τού αντίστοιχου ενεργητικού ή παθητικού εγωϊσμού ή συναμφότερα… μέ άλλα παραπλήσια συμπλέγματα κατωτερότητος καί ψυχολογικής έκπτωσης καί καθόδου είς έπαρσιν καί κακίαν Κολλάσεως!…

Λοιπόν, οί παπάδες τού σατανά εκουσίως ή ακουσίως, θέτουν όρους είς τούς Πιστούς Τού Χριστού, πρίν λάβουν Τήν Θείαν Κοινωνίαν νά λάβουν τήν Σατανικήν Κοινωνίαν έξωθεν τών ναών ή εντός τών ναών ή αλλαχού! Δέν είναι τυχαία η κατάρρευση τού ναού τού έν ζωή Προφήτου Ηλιού που ήταν ό πρώτος εμβολιαστικός χώρος έν Ελλάδι. Ό Ηλίας δέν καταλάβει από ντουβάρια, τά χάλασε καί είς τήν θέσιν τού θά ανεγερθεί καινός ναός που θά επαναβαπτισθεί καί δέν θά είναι μαγαρισμένος μέ Σατανικήν Κοινωνίαν!… Ό Ηλίας έσφαξε 10,000 σατανιστές καί θά κωλώσει τούδε; Ό Μωϋσής έσφαξε 10,000 σατανιστές που έβαλαν τούς άλλους Ισραηλίτες νά κάνουν όργια μαμωνά καί άκρατης φιληδονίας όταν αυτός ωμιλούσε μέ Τόν Πατέραν Θεόν Ιαχά = Ιαχής καί θά κωλώσει τούδε; Αυτός θά κρίνει τούς Ιουδαίους είπε είς τούς Ιουδαίους Ό Χριστός!…

Τώρα γνωρίζετε… δέν έχετε δικαιολογία βάσιμη… Τώρα γνωρίζετε διατί καί παλαιότερα καί αυτές τίς ημέρες οί ραβίννοι λένε είς τούς καϋμένους τούς απολωλόντες προβατοϊουδαίους ότι διά νά έρθει ό Μεσσίας = Αντιμεσσίας = Χασομεσσίας θά πρέπει νά εμβολιαστούν!… Μά διά νά τό λένε αυτόν θά πρέπει νά είναι πολύ θρησκευτικώς σημαντικόν τό εμβόλιον καί είναι, είναι η Κοινωνία τού Αντίχριστου!…

Τώρα γνωρίζεις… Αναρίθμητοι αρνούντε Τήν Θείαν Κοινωνίαν πάντοτε μέ εκατομμύρια δικαιολογίες Απιστίας καί πάσας Ασέβειας, αλλά κανείς απ’ αυτούς δέν θά αρνηθεί μέ καμμία δικαιολογία τήν Διαβολικήν Κοινωνίαν τού εμβολίου!… Καί όταν τούς πείσουν ότι τό εμβόλιον δέν βλάπτει ή η βλάβη τού δύναται νά ιαθεί, τότε μέ αντικατάνυξη θά εμβολιαστούν καί χαρακτούν καί βαπτισθούν έν χρίσματι πρώην Εωσφόρου νύν Σκοτοφόρου Διαβόλου Σατανά Όφι Δράκου Αρχαίου!…

Τώρα γνωρίζεις καί δέν μπορείς νά μήν γνωρίζεις πλέον, ίσως ακόμη καί εάν πάθεις πλήρην αμνησίαν μνήμης καί αυτομνήμης ύπαρξις αυτοϋπαρξις…

Τώρα γνωρίζεις,,,, φύλαξε τό ώστε όποτε λυγίζεις, δειλιάζεις, δελεάζεσαι, αποχαυνώνεσαι, αποκτηνώνεσαι, από πλούτη ή πτώχειες, νά θυμάσαι ότι γνωρίζεις, ότι η Όδός, η Ζωή, η Σωτηρία καί τό Έλεος είναι Μόνον Ό Ιησούς Χριστός Ό Υιός Τού Πατρός δι’ Αγίου Πνεύματος καί Αγίας έκ γεννήσεως Παρθένου Παναγίας Ιώ Μυριάμ… = Μύρον Εμού!…

(Είς Τήν εικόνα τού I pet goat II ό τράγος έχει γραμμένον τό 666 επί μετώπου εάν τό δείτε σταματώντας τήν ροή τής μαγνητοσκόπισης καί είς τό I pet goat III η ένεση/εμβόλιον που βάζεται είς τόν μαυρισμένον από γραφένιον πτωμένον άνθρωπον, σταματείστε τό νά δείτε ότι γράφει 666! Αφού αυτά τά κινούμενα σχέδια τά κάνουν ώς προφυτοπροανακοινώσεις αυτοί που κάνουν τούς κορωνοϊούς καί τά εμβόλια, γνωρίζοντας καί τά ονόματα τούς, διατί καί είς τά δύο βάζουν τό 666;)…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post