Αρκετά , δάκρυσε κι Θεός !! Σταματήστε τον Εμφύλιο .

Αρκετά , δάκρυσε κι Θεός !! Σταματήστε τον Εμφύλιο .

Τραβήξτε τις δυνάμεις σας από την Ουκρανία , ο Πούτιν θα σταματήσει αμέσως την επίθεση.

Αφήστε τους δύο λαούς να  ζήσουν , η παγκόσμια κοινή γνώμη αυτό θέλει ειδάλλως , θα σταθεί απέναντί σας

Enough, God cried too !! Stop the Civil War.Withdraw your forces from Ukraine, Putin will immediately stop the attack. Let the two peoples live, the world public opinion wants this otherwise, it will stand against youΑπό  «Ηigh geostrategy team of Greece» προς

Genug, Gott hat auch geweint!! Stoppen Sie den Bürgerkrieg. Ziehen Sie Ihre Truppen aus der Ukraine ab, Putin wird den Angriff sofort stoppen. Lass die beiden Völker leben, das will die Weltöffentlichkeit sonst, sie wird sich gegen dich stellen

Assez, Dieu a pleuré aussi !! Arrêtez la guerre civile. Retirez vos forces d’Ukraine, Poutine arrêtera immédiatement l’attaque. Laissez vivre les deux peuples, l’opinion publique mondiale le veut autrement, elle se dressera contre vous

Хватит, Бог тоже плакал!! Остановить гражданскую войну.Выведите свои войска из Украины, Путин немедленно остановит атаку. Пусть живут два народа, этого хочет мировое общественное мнение, иначе оно встанет против вас

Досить, Бог теж плакав!! Зупинити громадянську війну. Виведіть свої сили з України, Путін негайно припинить атаку. Нехай живуть два народи, цього хоче світова громадська думка, інакше вона буде проти вас

by a group of high geopolitics of Greece to embassies  : ΗΠΑ , Γερμανίας , Ρωσίας , Ουκρανίας , Γαλλίας και ΟΗΕ

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ( Hellas) 

Share this post