Βία στήν οικογένεια = Βία στήν κοινωνία μέ βιασμόν παιδιών. Βρώμικον χρήμα είναι τά ΦΠΑ, οί φόροι, οί νόμοι που πνίγουν τούς κόπους τών ανθρώπων οί κατηραμένοι…

Βία στήν οικογένεια = Βία στήν κοινωνία μέ βιασμόν παιδιών. Βρώμικον χρήμα είναι τά ΦΠΑ, οί φόροι, οί νόμοι που πνίγουν τούς κόπους τών ανθρώπων οί κατηραμένοι…

Βία στήν οικογένεια = Βία στήν κοινωνία μέ βιασμόν παιδιών. Βρώμικον χρήμα είναι τά ΦΠΑ, οί φόροι, οί νόμοι που πνίγουν τούς κόπους τών ανθρώπων οί κατηραμένοι…

Μάς υπνώτιζουν μέ υποβολές γιά τήν βία στήν οικογένεια στίς τηλεοράσεις μέ διαφημίσεις γιά βία στήν οικογένεια… γιά νά σταματήσουν τά δικαιώματα τών γονέων στήν οικογένεια, νά σταματήσουν τά δικαιώματα τού πατρός, χωρίς νά σημαίνει ότι είναι οπωσδήποτε σωστός καί καλός, αλλά σκοπός τούς είναι νά πάρουν τήν δύναμη καί τήν αυτοκυριαρχία τής οικογένειας εντός καί εκτός οίκου τής. Νά εξουσιάζουν οί σατανιστές τά παιδιά μάς καί νά τά εκπαιδεύουν ζώα σοδομισμού, ναρκωτικών, οργίων, άφυλα ή αντιστροφόφυλα, νά τά χαράξουν μέ μικροψήγματα κ.α…

Βία στήν οικογένεια είναι η βία τών Αντίχριστων νόμων στήν κοινωνία χωρίς φειδώ καί Εντροπή!

Βρώμικον χρήμαν είναι τά ληστευμένα μέ υποτραπεζικούς Αντίχριστους ύπουλους νόμους καί νεόνομους τών κόπων τών ανθρώπων, οί φόροι, τα ΦΠΑ, τά τέλη, η τεχνητή ακρίβεια τιμών, καυσίμων, η πτωχοποίηση, η έντεχνη βία κρίσης εργασίας, ενώ λαμπερόν χρήμα είναι τά “μαύρα” χρήματα που φυλάγει η οικογένεια εκτός τράπεζας γιά νά μπορεί νά επιβιώνει σέ χαλεπούς χρόνους που δέν εισπράττει καί που δέν γνωρίζει τό παρακράτος κράτος τέρας, κ’ εσείς χαίρεστε μέ τίς πιστωτικές μαγικούλικες καρτούλλες καί τί ωραίες που είναι καί πώς θά φυλάξετε άμα φύγει τό ρευστόν μετρητόν χρήμαν που Τώρα δέν υποστηρίζετε;….

[Παιδοβιαστές είναι όσοι σκοτώνουν τήν επιβίωση τού ανθρώπου καί τό παιδί μέσα τού Τήν Ψυχή]

Δέν αναφέρομαι στό συνβρώμικον χρήμαν τής μαφίας που είναι προτιμότερον από τό βρώμικον ηλεκτρονικόν χρήμαν, διότι μέ τήν μαφία νά έχει κρυμμένον μαύρον χρήμαν επιβιώνουμε, μέ τό φανερόν άμαυρον υπέρμαυρον υπερβρώμικον χρήμαν τού Αντίχριστου πώς θά επιβιώσουμε χαϊβάνια;….

Μαφία υπήρχε έξ’ αμνημόνευτων καιρών καί υπήρχε καί μετρητόν, όταν δέν θά υπάρχει μετρητόν δέν θά υπάρχει ούτε μαφία ούτε εσύ, δέν θά υπάρχει χρήμαν ούτε γιά τήν μαφία ούτε γιά εσένα.

Όσα εδώ σού καταγράφω στά έλεγα σέ καιρούς “ανυποψίαστους” γιά κάποιους πρό δεκαετιών καί προσφάτως καί ακόμη Χαπ.άρι δέν πήρατε, κατά τ’ άλλα είστε εξελιγμένοι, πεφωτεισμένοι, προοδευτικοί, επαγγελματίες τής γνώσης. Σάς μόρφωσαν τήν αμορφωσιά τής συνστημικής αποβλάκωσης καί σ’ άλλους τήν φαντασιοπληξίας καί καβαλλικευμένοι στά καλάμια σάς περιφέρεστε στίς ψευδαισθήσεις μάγισσες καί μαγευμένες ψυχές…

Γνωρίζετε όλοι ότι οί νόμοι τού Κοινού Δικαίου γιά βία επάνω σέ γυναίκα είναι άνευ προηγουμένου ισχυροί καί Κοπτικοί, Λόγω αδυναμίας τής, αυτόν είναι τό Προπόρισμαν,…., Υποκριταί καί Συνυποκριταί ανόητοι, εάν η Γυναίκα είναι αδύναμη πόσον μάλλον τά παιδιά σέ σύγκριση μέ αυτή! Πώς είναι δυνατόν νά Προστατεύεται η γυναίκα από βιασμόν αλλά νά μήν προστατεύεται τό παιδί από βιασμόν τών παιδοβιαστών καί τών ανώμαλων προληπτικώς που τά υιοθετούν; Πρίν 50 έτη εάν άκουαν οί Έλληνες τέτοια λόγια θά έσφαζαν όσους τά διαλαλούσαν καί οί κατάρες θά ήταν βροχή, αλλά όπως είπαν οί προφυτείες, οί άνθρωποι τής εποχής μάς θά είναι ψυχορυπαροί, πορωμένοι μέ ψυχραμένη τήν Αγάπη!

Τίς γυναίκες τίς “υποστηρίζουν” όχι επειδή είναι αδύναμες αλλά από Φεμινισμόν νά ρίψουν τήν ισχύν τών όποιων συνετών Ανδρών. Τά παιδιά δέν τά υποστηρίζουν επειδή τά θέλουν όλα Πούστικα από τά νύχια ώς τήν κουρία τής κεφαλής, πόσο αλλάξαμε σέ 50 έτη καί γίναμε “εξελιγμένοι” καί “πε.φωτεισμένοι” μέ “εξωγήϊνες” θεωρίες καί κοκορετσοποίηση τών μυαλών τού εγκεφάλων καί τών μυών τών καρδιών, ηπάτων καί νεφρών!… Πόσο δέν θά θυμόμαστε τίποτε από τό παρελθόν σέ 50 έτη… Οί Έλληνες; Ένα μάτσο υποταγμένοι, ιδιωτικοποιημένοι, δειλοί καί κουρασμένοι που κοκορεύονταν ότι κάνουν “θαύματα” σάν τούς προγόνους ! Μά εσείς δέν είστε πνευματικά τέκνα τών Προ.γόνων αλλά πνευματικά τέκνα τών διδαχών καί παραλυτικών ιδεοψευδαισθήσεων τού διαβόλου. Όσα είπε Ό Χριστός τούς Ιουδαίους γάντι σ’ εμάς καί μέ τό παραπάνω… καί ακόμη επιμένετε… Αφού ήταν τόσον καλός ό Πολυνεοτερισμός σάς κόμματα καί παρακόμματα τής ψευδοπεφωτείσεως πώς φτάσαμε ώς εδώ; Ώς σύσσωμοι Χριστιανοί είμασταν πτωχοί αλλά Άρχοντες τής Αξιοπρέπειας, τώρα είμαστε ψωριάρηδες τής υποκρισίας καί τής πόρωσης καί πολλοί πανηγυρίζουν μέ τήν Πανωμαλία, αυτοί είναι οί θεοί καί οί ιδέες σάς;….
Καί ενώ όλ’ αυτά είναι προγεγραμμένα προφυτευμένα, οί σκληροί ιδεολόγοι ακόμη ελπίζουν στίς ιδέες που εμπεριέχουν όσα ανωτέρω αναφέρουμε καί έναν σωρόν συναρτημένα συν.άλλα….

Ώστε όταν δέρνει ό πατέρας τό παιδί είναι βία στήν οικογένεια αλλά όταν τό γ@μάει ό παιδοβιαστής είναι παιδοφιλία ήτοι φιλία πρός τό παιδί; Αισχροπροαιρετικοί, δηλαδή εάν ό πατέρας γ@μάει τό παιδί τού είναι “δικαίωμα” “παιδοφιλίας” καί όταν τό δέρνει έστω διά νά τό συνετίσει είναι βία στήν οικογένεια; Εάν τό δέρνει διά νά μήν πουστέψει όπως έκαναν παλαιότερα είναι βία στήν οικογένεια, αλλά άμα τό βιάζει καί συνάμα τό δέρνει ανωμαλοηδονικώς δέν είναι βία στήν οικογένεια; Συγχαμένοι, συγχαμένος όστις αποδέχεται έστω τό παραμικρόν απ’ αυτά. Αλλά από ζωντό.βολά = ψευδοζωντανόνεκρους ζοππόβορτους τού βασιλείου τών “θεών” καί ιδεών τών διαβολιστών τί νά περιμένουμε; Αυτά είναι τά ιδεογράμματα τών…

Αυτά προωθούν στά “σχολεία” “τούς” καί οί χαύνοι αδιαφορούν ή από κούραση, κορεσμόν καί ψυχική εξάντληση επιβίωσης καί σώσης περιουσιών δέν μπορούν, μάς βάζουν νά τρέχουμε σέ άλλους δρόμους καί σέ άλλους δρόμους βιάζουν τά παιδιά, ό κουρασμένος καί νά θέλει δέν μπορεί νά τρέξει, τό πνεύμα θέλει ίσως η σάρκα δέν μπορεί κατά τά Λόγια Τού Χριστού!…

Τό τί είναι σωστόν καί αγαθόν καί ομαλόν καί ευλογημένον καί Κρυφόν Σχολείον Πάσσοφον Χρυσόν αρκεί αυτόν: Εφ. 6,1              Τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ· τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον.

Παναγιώτης Δίας

Share this post