Γένεσις: «Και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν»… μέσα στον Παράδεισο!?

Γένεσις: «Και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν»… μέσα στον Παράδεισο!?

Γένεσις: «Και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν»… μέσα στον Παράδεισο!?

Όλοι μας έχουμε παρευρεθεί σε γάμους και έχουμε ακούσει την περιβόητη φράση από την παλαιά διαθήκη “καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν”.

Και αναφέρω πως την έχουμε ακούσει σε γάμους, γιατί αν από μόνοι μας ανοίγαμε το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, την Γένεση, και την διαβάζαμε (ελάχιστοι το κάνουν) θα εντοπίζαμε -αν φυσικά μελετούσαμε με σοβαρότητα και πνεύμα Χριστού- μια από τις μεγαλύτερες ανακρίβειες που υπάρχουν μέσα στο κείμενο της Γενέσεως. Τι εννοώ; Θα το δούμε ευθύς αμέσως!

Αρχικά ας παραθέσουμε τα χωρία, όπου γίνεται λόγος για την δημιουργία του ανθρώπου και την τοποθέτηση του στον Παράδεισο:
Γεν. 1 ,26   καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ […]

Γεν. 1 ,26  και είπε ο Θεός· ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την δική μας εικόνα και ομοίωση, και ας εξουσιάζει στης θάλασσας τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά […]

 Γεν. 2,15    Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν.

Γεν. 2,15    Και πήρε ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο, τον οποίο είχε πλάσει, και τον έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ για να εργάζεται σε αυτόν και να τον φυλάει

Λίγο παρακάτω λέει για την δημιουργία της Εύας. Ας διαβάσουμε τα σχετικά χωρία:
Γεν. 2,18    Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν.

Γεν. 2,18    και είπε ο Κύριος ο Θεός· δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος του· ας του φτιάξουμε βοηθό κατ’ αυτόν.

Γεν. 2,21    καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ, καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς.

Γεν. 2,21    και έφερε ο Θεός σε έκσταση τον Αδάμ, και τον έριξε σε ύπνο· και πήρε μία από τις πλευρές του και τη θέση της τη συμπλήρωσε με σάρκα.

Σχόλιο: Βλέπουμε στον παραπάνω στίχο πως περιγράφει το σώμα του παραδείσιου ανθρώπου ως σάρκα! Αυτό δεν στέκει, διότι όπως γνωρίζουμε οι άνθρωποι ντύθηκαν με δερμάτινους χιτώνες μετά την πτώση από τον παράδεισο, για την οποία γίνεται λόγος στο επόμενο κεφάλαιο: [Γεν. 3,21  Καὶ ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Ἀδὰμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους]

Αυτή είναι η πρώτη ανακρίβεια, ακολουθεί όμως μια σημαντικότερη στη συνέχεια του χωρίου που αφορά την δημιουργία της γυναίκας:
Γεν. 2,22    καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάμ.

Γεν. 2,22   και ο Θεός σχημάτισε με την πλευρά που πήρε από τον Αδάμ την γυναίκα, και την οδήγησε σε αυτόν.

Γεν. 2,23    καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη·

Γεν. 2,23    και είπε ο Αδάμ· “αυτό επιτέλους είναι οστό από τα οστά μου και σάρκα από τη σάρκα μου· αυτή θα λέγεται γυναίκα γιατί από τον άντρα πάρθηκε.”

Σχόλιο: Πάλι σε αυτό τον στίχο προσδίδονται στο παραδείσιο σώμα του ανθρώπου – με την παραδοχή πάντα πως η Γένεση μιλά για την δημιουργία του παραδείσιου κόσμου και ανθρώπου από τον Θεό- χαρακτηριστικά όπως σάρκες και οστά.

Γεν. 2,24    ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.

Γεν. 2,24   για αυτό το λόγο θα εγκαταλείπει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκολλάται στη γυναίκα του, και θα ενώνονται και οι δύο σε ένα σώμα.

Σχόλιο: Αυτό τον στίχο πολλοί τον διαβάσανε αλλά λίγοι συνειδητοποιήσανε ότι μιλάει για γάμο μεταξύ άνδρα-γυναίκας (εγκαταλείποντας τους γονείς τους αντίστοιχα) και για σεξ … και όλα αυτά πριν την πτώση του ανθρώπου από τον παράδεισο !!!!

Η πτώση του ανθρώπου αναφέρεται όπως προείπαμε στο 3ο κεφάλαιο της Γένεσης, ενώ τα παραπάνω αναφέρονται στο 2ο κεφάλαιο! Για του λόγου το αληθές:

Γεν. 3,17    τῷ δὲ Ἀδὰμ εἶπεν· ὅτι ἤκουσας τῆς φωνῆς τῆς γυναικός σου καὶ ἔφαγες ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν, ἀπ᾿ αὐτοῦ ἔφαγες, ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου· […]

Γεν. 3,17   στον δε Αδάμ είπε: “επειδή άκουσες τη γυναίκα σου και έφαγες από το δέντρο, απ’ το οποίο σε είχα διατάξει να μη φας, καταραμένη θα είναι η γη εξαιτίας σου· […]

Γεν. 3,21    Καὶ ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Ἀδὰμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς.

Γεν. 3,21    και έφτιαξε ο Κύριος ο Θεός για τον Αδάμ και τη γυναίκα του δερμάτινους χιτώνες και τους έντυσε.

Γεν. 3,23    καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη.

Γεν. 3,23   και έδιωξε ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από τον παράδεισο για να εργάζεται την γη, από την οποία προήλθε.

Σχόλιο: Αυτή λοιπόν είναι αποδεδειγμένα μια εξίσου σημαντική ανακρίβεια. Είναι αδιανόητο να είχαν οι πρωτόπλαστοι σεξουαλικές επαφές μέσα στον παράδεισο, αφού δεν είχαν σάρκινο σώμα και κατ’ επέκταση όργανα για σεξουαλική αναπαραγωγή.

Ας δούμε τι λέει ο Χριστός στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, σε μια συζήτηση με τους Σαδδουκαίους, για το πως θα είναι οι άνθρωποι όταν θα αξιωθούν να κερδίσουν την επουράνια βασιλεία και να επιστρέψουν στην παραδείσια κατάσταση:
Λουκ. 20,34   καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσι καὶ ἐκγαμίζονται·

Λουκ. 20,34   και αποκρινόμενος είπε σε αυτούς ο Ιησούς· οι υιοί του αιώνος τούτου νυμφεύονται και έρχονται σε γάμους·

 Λουκ. 20,35   οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται·

Λουκ. 20,35   εκείνοι όμως που θα αξιωθούν να απολαύσουν τον μέλλοντα αιώνα και την ανάσταση των νεκρών ούτε θα νυμφεύονται ούτε θα έρχονται σε γάμους·

Λουκ. 20,36   οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται· ἰσάγγελοι γάρ εἰσι καὶ υἱοί εἰσι τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες.

Λουκ. 20,36   ούτε θα είναι δυνατόν να πεθάνουν· γιατί θα είναι ίσοι με τους αγγέλους και υιοί του Θεού, υιοί της αναστάσεως.

Σχόλιο: Από τα λόγια του Χριστού μαθαίνουμε πως οι άνθρωποι που θα επιστρέψουν στον παράδεισο θα είναι σαν τους αγγέλους και δεν θα έρχονται σε γάμους. Επομένως δεν θα έχουν σάρκινα σώματα αλλά θεϊκά, αφού πλάσθηκαν κατ’ εικόνα και ομοίωση, και αυτά τα σώματα θα ξαναπάρουν.

Συμπέρασμα: Διαβάζοντας το κείμενο φαίνεται πως οι Εβραίοι, οι οποίοι αντέγραψαν τα κείμενα των Χαλδαίων και συνέθεσαν την εβραϊκη Γένεση (βλ. George Smith, Η Ιστορία των Χαλδαίων περί της Γενέσεως, εκδόσεις ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ) ή δεν ήξεραν τι έγραφαν -ή μάλλον τι αντέγραφαν- ή τα γεγονότα που αναφέρονται στη Γένεση έχουν μια λογική, με την προϋπόθεση να τα δούμε υπό διαφορετικό πρίσμα. Για παράδειγμα ο χριστιανός φιλόσοφος Σατορνείλος, ίσως είχε δίκιο, όταν αναφερόταν σε έκπτωτους αγγέλους οι οποίοι προσπαθούσαν να φτιάξουν το ανθρώπινο σώμα, όχι το παραδείσιο, αλλά ένα σάρκινο σώμα, ώστε να έρχονται και να το επανδρώνουν οι ψυχές των ανθρώπων για να δοκιμαστούν στον ψεύτικο αυτό κόσμο. (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Γιατί και πως Ζουν Ανάμεσά μας – Τόμος 43 – Όταν οι Άγγελοι ήρθαν στη γη – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ)

Ένα όμως είναι σίγουρο. Οι θεολόγοι θα πρέπει να βρουν έναν νέο τρόπο να εξηγήσουν τα λεγόμενα-αμφιλεγόμενα που αναφέρονται στην Παλαιά διαθήκη γιατί, όπως αποδείξαμε και σήμερα, όχι μόνο δεν στέκουν λογικά, όπως τα δέχεται η επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα λόγια του Χριστού!

 Ajax Dragonkiller

el.gr και katohika.gr / Image by Leandro De Carvalho from Pixabay

Share this post