Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αναφορές για Covid-19

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Αναφορές για Covid-19

ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΑΤΑΦΡΑΣΗ.

The petitioner claims that, in a 2015 publication in the world’s largest scientific medical journal Nature Med (1.a, b), some Chinese and American authors and researchers describe some experiments, which were conducted and completed in 2015, at the same time and in direct collaboration, by several universities in North Carolina and Arkansas, the Wuhan Institute of Virology in China and universities in Zurich. He claims that these experiments were aimed at, and ultimately achieved, the engineering, with artificial genetic methods, of the monster chimeric virus SARS-SHCO14-MA15-CoV, which is extremely dangerous for humans and the construction of which can only be explained for its use as a biological weapon of war. The petitioner claims that this virus has the same genetic and biological sequence of Covid-19 (SARS-2-CoV), which has caused the current pandemic. He calls for an immediate in-depth investigation to clarify what exactly was done during these experiments. The researchers and their respective laboratories should be obliged to disclose all data and results of the experiments to the audit and judicial authorities. They should also be obliged to give the authorities biological samples of the monster chimeric virus they created, including its series of nucleotides-genes RNAs, to enable its full genetic and biological analysis and study in direct comparison to the RNA of Covid-19. Finally, the petitioner calls for the referral to the International Criminal Court of the researchers who directly performed these experiments and all the politicians and other actors who may have collaborated with them in any way, directly and indirectly. En

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, σε μια δημοσίευση του 2015 στο μεγαλύτερο επιστημονικό ιατρικό περιοδικό Nature Med (1.a, b), ορισμένοι Κινέζοι και Αμερικανοί συγγραφείς και ερευνητές περιγράφουν ορισμένα πειράματα, τα οποία διεξήχθησαν και ολοκληρώθηκαν το 2015, ταυτόχρονα και σε άμεση συνεργασία, από διάφορα πανεπιστήμια στη Βόρεια Καρολίνα και το Αρκάνσας, το Ινστιτούτο ιολογίας Wuhan στην Κίνα και πανεπιστήμια στη Ζυρίχη. Ισχυρίζεται ότι αυτά τα πειράματα στοχεύουν, και τελικά επιτεύχθηκαν, στη μηχανική, με τεχνητές γενετικές μεθόδους, του χιμαιρικού ιού SARS-SHCO14-MA15-CoV, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τον άνθρωπο και η κατασκευή του οποίου μπορεί να εξηγηθεί μόνο για η χρήση του ως βιολογικό όπλο πολέμου. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι αυτός ο ιός έχει την ίδια γενετική και βιολογική αλληλουχία του Covid-19 (SARS-2-CoV), η οποία προκάλεσε την τρέχουσα πανδημία. Ζητεί μια άμεση σε βάθος έρευνα για να διευκρινιστεί τι ακριβώς έγινε κατά τη διάρκεια αυτών των πειραμάτων. Οι ερευνητές και τα αντίστοιχα εργαστήριά τους θα πρέπει να υποχρεούνται να αποκαλύπτουν όλα τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των πειραμάτων στις ελεγκτικές και δικαστικές αρχές. Θα πρέπει επίσης να υποχρεωθούν να δώσουν στις αρχές βιολογικά δείγματα του χιμαιρικού ιού τέρας που δημιούργησαν, συμπεριλαμβανομένης της σειράς RNAs νουκλεοτιδίων-γονιδίων, για να επιτρέψουν την πλήρη γενετική και βιολογική ανάλυση και μελέτη του σε άμεση σύγκριση με το RNA του Covid-19. Τέλος, ο αναφέρων ζητεί την παραπομπή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο των ερευνητών που πραγματοποίησαν άμεσα αυτά τα πειράματα και σε όλους τους πολιτικούς και άλλους παράγοντες που μπορεί να έχουν συνεργαστεί μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα και έμμεσα. Εν

Home | PETI | Committees | European Parliament

Petition No 0430/2020 by Fotios Batzios (Greek) on the possibility that Covid-19 originated from experiments conducted in 2015 by several universities and the Wuhan Institute of Virology EN

Share this post