Ηλί Ηλί λαμά σαβαχθανί;… Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ-ΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΣΗ!…

Ηλί Ηλί λαμά σαβαχθανί;… Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ-ΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΣΗ!…

Ηλί Ηλί λαμά σαβαχθανί;… Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ-ΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΣΗ!…

Διατί Ό Θεός εγκατέλειψε Τόν εκκενωμένον Υιόν έν σαρκί Χριστόν; Όταν λέγει Ηλί Ηλί λέγει Σείς Πατήρ καί Αγίω Πνεύματι, διατί θέλετε φύγετε από τής σαρκός εμού;…

Αφού γίνει η εκπαίδευση μέ στοργή, έρχεται η δοκιμασία μέ πλήρη απουσία εύνοιας!…

Εάν ευνοείσαι πώς θά φανεί η οία αρετή σού;…

Ποία Δικαιοσύνη όταν ευνοείσαι-[ευνό είσαι]; Εκπαιδεύτηκες Αγαθός μέ φροντίδα καί αγάπη. Μετά πρέπει διά τής εγκατάλειψης Τών Καθηγητών νά Δοκιμαστείς άνευ οίας βοήθειας, εύνοιας, ειδικής μεταχείρισης, ή δέ μή θά είναι Κλοπή, όπως όταν ό καθηγητής σού προδίδει τά θέματα είς τίς τελικές ή εισαγωγικές εξετάσεις ΜαθητΕ!…

Από Μαθητής Άγιος γίνεσαι Άγιος διά τής Εγκατάλειψις είς τό έλεος τής εκπαίδευσης σού από Τόν Τριαδικόν Καθηγητή!… Πόσον δέ όταν είσαι εσύ ό ίδιος Καθηγητής, Ό Χριστός πρίν Ενσταυρωθεί είπε ότι δέν υφίσταται άλλος Καθηγητής πλήν Τού Ιδίου, έπρεπε λοιπόν νά τό εκδείξει από μόνος Τού εγκατελειμμένος, τί ανάγκη έχει Ό Καθηγητής από επιπρόσθετη βοήθεια-εύνοια-συναρωγή;…

Είναι αυτόν όπου καλείται Θεία Δίκη, αυτόν όπου εμείς λέμε Εξετάσεις! Θεία Δίκη είναι Η Θεία Δοκιμή!… Πώς θά Χρισθείς Δικαίως άνευ Δίκαιης απαράπλευρης βοηθείας Δοκιμής; Καί αυτή συνταυτοχρόνως είναι Δίκη, διότι δικάζεσαι διά τήν Δικαιοσύνη σού, αυτά όλα έν Χριστώ έγιναν άψογα!…

Ό Έλλην Δικαστής Πόντιος Πιλάτος θυσίασε τό δίκαιον διά χάριν τής δημοκρατίας, επειδή εφοβήθην τήν αναρχία καί τήν οργήν τής δημοκρατίας-δήμου καί άς ήταν άδικη καί ανόητη οργή, ήτοι διά τόν Φόβον όπως καί τώρα καί τότες-κκούχχου κκούχχου!-[Ιουδαίων]…

Ό δημοκράτης φάνηκε άδικος καί τό γνώριζε αλλά παρίστανε τόν δίκαιον έν ονόματι τής εξεχωρίσεως Δικαίου καί Δημοδαιμονοκρατίας ειπόν νίπτω τάς χείρας μού!… Ήτοι, δηλαδή, γνώριζε ότι η υποταγή τού είς τήν δημοκρατία τών κραυγών τού όχλων τών Ιουδαίων ήταν-είναι αδικία! Αλλά συνάμα ό ίδιος αυτοθεωρήθην δίκαιος. Εδειλίασε είς τό δίλημμα νά αποθάνει καί ούτος διά τό Δίκαιον!…

Δέν υπάρχει ίσως ουδείς άνθρωπος ός δέν εβίωσε έστω μία στιγμήν ώς Πόντιος Πιλάτος! Ένας δημοκράτης δικαστής τού Φόβου!… τής δειλίας, τής σαρκοφιλίας, τής σαρκοζωίας…

Ώδε μόλις απο-[μυθοποιήσαμε] τόν όρον δημο-[δαίμων]κρατία!….

Όταν λές είσαι δημοκράτης μέ υπερηφάνεια, λές ότι υποτάσσεσαι είς τήν γνώμη τού όχλου, είτε αυτή είναι αγαθή, κακή, ουδέτερη, ανάμεικτη!… Δέν έχει σχέση τό όνομα τού πολιτεύματος ή εάν διοικούν πολλοί, ολίγοι, ένας, αλλά εάν αυτοί είναι αγαθοί!…

Ένας δίκαιος δικτάτωρ είναι ευλογία, μία άδικη δημοκρατία είναι κατάρα…

Λέγει ό Απόστολος Παύλος ότι Ό Χριστός κατάλυσε τήν κατάρα τού κόσμου καί έγινε Ό Ίδιος κατάρα τού κόσμου! Τό πειάνετε τούτο τό νοήματι;…

Αφού κατήργησε τήν κατάρα ήτοι κακία τού κόσμου, έγινε η κατάρα διά τόν κόσμον ήτοι τήν κακία!…

Δέν κλέβει Ό Θεός, συνεπώς σέ δοκιμάζει καί εάν σέ δοκιμάζει σημαίνει είσαι υπόψιν είς εισαγωγήν έν τώ αυτού χώρω… Εάν δέν δοκιμάζεσαι αυτόγραφον ότι είσαι τού Διαβάλανου παιδίον-τέκνον!…

Τί είναι η δοκιμασία; Τέστ! Σέ τεστ+άρει… όπως σέ τεστ+άρει ό Βελιάρ Βαάλα μέ τά τέστ-[δοκιμασίες-διαγνώσεις τής γνώμης, αντοχής, θέρμης/θαλπωρής τής Πίστεως σού] μέ προσωπεία-μάσκες, εμβόλια, εάν καί σύ κλίναι τό γόνυ τω Βαάλ!… Ινά φανεί είς ποίον λέγεις τό Χαίρε!… Τώ Χίτλερ τώ παγκάκω ή Τώ Ακτίστω Θεώ;…

Ήρθεν η ώρα τής Πανδοκιμασίας Πανδίκης ώστε νά φανούσι τά Παιδία Τρισακτίστου Τρισθεού!….

Οί άσχετοι έκ τών Ιουδαίων δέν γνώριζαν ότι Ηλί σημαίνει Θεός, δέν γνώριζαν Ελληνικά καί δέν γνώριζαν ότι ό προφύτης Ηλίας φέρει τό όνομα Τού Θεού…

Χριστός Ανέστη πάσα στιγμή, Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!…

Παναγιώτης Δίας

Share this post