Η Αποκάλυψη επαληθεύεται, τό πλέον προχωρημένον βιβλίον… Τηλεβιοσυντονισμός!…

Η Αποκάλυψη επαληθεύεται, τό πλέον προχωρημένον βιβλίον… Τηλεβιοσυντονισμός!…

Η Αποκάλυψη επαληθεύεται, τό πλέον προχωρημένον βιβλίον… Τηλεβιοσυντονισμός!…

Μετά από αυτόν τό άρθρον καί τό βίντεο απ’ αυτόν τό άρθρον οί προθέσεις τού μεγάλου έκπτωτου αγγέλου Τεχνολόγου πρώην Εωσφόρου νύν Σκοτοφόρου μέσω τεχνικών φώτων διαφαίνοντε όλον καί περισσότερον!…

Καί τί δέν σάς είπα απ’ όσα αναφέροντε σ’ αυτόν τό άρθρον όπως καί άλλοι…

Ό Stranger είχε παρουσιάσει μία μηχανή βιοχυμικής ρυθμίσεως, η οποία ρυθμίζει τήν βιοχυμοτεχνολογία τών φυσικών Ρώσσων στρατιωτών… Έχω πληροφορία ότι σέ μία ελληνική πόλη που δέν θ’ αποκαλύψω δι’ ευνόητους λόγους, υπάρχει μηχανή βιοσυντονισμού ικανή νά σέ βιοσυντονίσει έξ’ αποστάσεως, π.χ. απ’ εκεί είς τήν Κύπρον… Μέ αυτά συμπεράνουμε τά εξής, ότι ό βιοσυντονισμός μπορεί νά δράσει ώς Τηλεβιοσυντονισμός!…

Δεύτερον, ότι γνωρίζουν ήδη όλες τίς συχνότητες τών ασθενειών καί όλα τά αντίδοτα τών ασθενειών, ώστε νά μπορούν νά σ’ αρρωσταίνουν καί ιάθουν ανά πάσα κατά βούλησιν τούς στιγμήν…

Τρίτον, επιβεβαίωση τής Αποκάλυψης που έχει καιρόν νά τήν ανοίξω ώστε νά αναλύσω ρήσεις μέ βάση τά καινούργια διάφορα δεδομένα, ότι ό Αντίχριστος θά «θαυματουργεί» μέσω μηχανών καί δέν θά είναι ιδική τού χαρισματική δύναμις, τί καλύτερον παράδειγμαν από τόν έκ μακρόθεν βιοσυντονισμόν ή καί Τηλεβιοσυντονισμόν; Τήν μία στιγμήν σέ αρρωσταίνουν καί τήν άλλη σέ ψευδοϊατρεύει ό φακκίρης Αντίχριστος, ός θά κάνει τά μαγικά τού μέ τά χέρια τού καί τίς προσποιήσεις τού περί επικλήσεως δύναμις Θεού ενώ είς τήν πραγματικότητα τήν ίδια στιγμήν θά δρά τό αντίδοτον τής ασθένειας που προπέμφθηκε όσον καί οίον χρόνον πρίν.

Ώστε νά δημιουργείται τό πρόβλημα/ασθένεια διά νά προσλαμβάνει τά εύσημα ό υιός τού διαβόλου Αντίχριστος!… Σέ ανύ[ποπτον χρόνον σάς έγραψα κατ’ εξακολούθηση ότι η μαγεία είναι συντονισμός επενεργειών συχνοτήτων καί ότι αυτές οί δυνάμεις δέν είναι τού διαβόλου αλλά τίς συνδοιάζει καί τίς χρησιμοποιεί επ’ ονόματι τού.

Σάς είπα ότι η μαγεία καί η υπερετεχνολογία είναι οί δύο όψεις τού ίδιου νομίσματος που καλείται Πηγή Συχνοτήτων ή καί Στέρνα Υλικών, Μεσοδιαστημικών καί Άϋλων Ενεργειών καί συνδοιασμών αυτών τών χυμικών υποστάσεων!

Αποδεικνύεται πώς όπως ό διάβολος λαμβάνει τά εύσημα δύναμις μέσω τής μαγείας ενώ χρησιμοποιεί απαγορευμένως καί αθέμιτως κεκλεισμένες ή αφανέρωτες συνθέσεις δυνάμεων Τού Θεού μέ τόν ίδιον τρόπον τώρα θά τίς χρησιμοποιεί διά τής τρέχουσας Υπερτεχνολογίας αλλά ποτέ δέν θά παραδεκτεί ότι είναι υφιστάμενες δυνάμεις καμωμένες έκ Θεού αλλά όπως καί είς τήν μαγεία θά σφετερισθεί τήν εκπήγαση τούς ότι δήθεν προέρχοντε έξ’ ιδίου, ώστε νά ψευδοθαυματουργεί ό Αντίχριστος όπως αποκαλύπτει Ό Χριστός δι’ Ιωάννου είς τήν Αποκάλυψη!…

Ανάγνωσα έναν σχόλιον μέ απορία κατά πόσον ό ηλεκτρονικός βιοσυντονισμός που θά παρέχεται μέσω τών εμβολιασμέων τεχνολογιών θά μπορεί νά μεταπηδήσει σέ ανεμβολίαστους. Η απάντηση είναι ΕΞ’ ΑΡΤΑΤΑΙ, από τήν πρόθεση τού ανεμβολίστου καί από τήν άμυνα καί προάμυνα τού!… ΕΞ’ ΑΡΤΑΤΑΙ από τήν ουδέτερη αδιαφορία καί τήν Φιλόθεη Ευδιαφορία τού εκατέρωθεν ανθρώπινου ανεμβολίαστου όντος!…

Καθότι τό περιβάλλον θά μαγνητισθεί ακόμη περισσότερον από σατανισμόν μέσω τών σατανοκρατούμενων καί σατανοευνοημένων εμβολιασμέων χαραγμένων ανθρώπων!… Τό περιβάλλον εισέρχεται μέσα μάς καί τό μέσα μάς εισέρχεται είς τό περιβάλλον!… Η οίας μορφή καί ποσότητα αποστασιοποίηση από Τόν Θεόν δέν θά παρέχει καμμία ασφάλεια φυσική καί ψυχική έστω καί εάν διαθέτετε είς τήν κατοχήν σάς χιλιάδες εικονοληπτικές καί ηχοληπτικές μηχανές παρακολούθησης!… Αντιθέτως αυτές συντόμως θά σάς βλάπτουν, διότι θά σάς παρακολουθούν καί επηρεάζουν σατανικώς από τά μέσα που παρακολουθείτε άλλους καί άλλα!… Συντόμως ό,τι κινείται ώς φορτίον εντός σύρματος καί διαδικτύωσης θά είναι υπέρ τούς καί μόνον υπέρ τούς ήτοι μόνον ψυχενάντιον καί σωματενάντιον σάς!…

Βιοσυντονισμός είναι τά πάντα πρός τά πάντα, η διατροφή, η γυμναστική, η πρόληψη μέ βοτανοθεραπείες, η μαγεία, η Θεία Κοινωνία. Μέ τήν μαγεία ειδικώς υποκλίνεστε ψυχικώς καί σωματικώς είς τόν διάβολον! Ό,τι υπάρχει βιοσυντονίζει, αποβιοσυντονίζει καί αντιβιοσυντονίζει θετικώς ή αρνητικώς, υπέρ ψυχοσωτηρίας καί υπερ ψυχαπώλειας αναλόγως!…

Πώς θά προστατευθείτε; Όπως προστατεύεστε μέχρι τούδε από τά μάγια, μέ οίον δή ποτέ στοιχείον τής Χριστιανικής Θρησκείας, μπορείτε νά τό κάνετε καί μέ μαγεία αλλά θά είναι εξαπάτηση καί περαιτέρω σύγχυση καί υφαρπαγής σάς από τόν διάβολον καί θά τό εξηγήσω.

Ό Χριστός είπε είς τούς ραββίνους ότι δαιμόνιον δέν αφαιρεί δαιμόνιον, κατά συνέπεια, όταν επικαλείστε δαιμόνιον διά νά αφαιρέσει δαιμόνιον, αυτά συνωμοτούν ώστε νά νομίζετε ότι νικήσατε, ενώ σάς δημιούργησε τό μέν δαιμόνιον τό πρόβλημα καί η τυφλή επίκληση είς τό ίδιον ή άλλον δαιμόνιον ήταν τό κύκνειον άσμαν τής υποταγής καί προσκυνήσεως τού διαβόλου! Αυτή η μέθοδος καλείται: σ’ εκβιάζω διά νά μέ προσκυνήσεις.

Σού δημιουργώ τό πρόβλημα διά νά μέ φοβηθείς καί νά σού λύσω τό πρόβλημα, τά μάγια, τήν παγίδα διά τής προσκυνήσεως εσού πρός εμένα!… Η λύση από τόν διάβολον είναι συνώνυμη μέ τήν κατάλυση τής ψυχής ήτοι τόν δεύτερον θάνατον, τόν ψυχικόν θάνατον! Εάν δέν μ’ έχεις ανάγκη από εγωϊσμόν καί ανεξαρτησία διατί νά μέ προσκυνήσεις; Μέ προσκυνείς όταν σού έχω τήν λύση έτοιμη! Σέ μολύνω καί πρίν σέ μολύνω διαθέτω τό αντίδοτον αλλά διά νά λάβεις τ’ αντίδοτον πρέπει νά μέ προσκυνήσεις ώς θεόν σού καί συνάμα ν’ απαρνηθείς Τόν Θεόν μάς!…

Τά στοιχεία που μπορούν νά σέ προστατεύσουν είναι τά στοιχεία τής αγαθότητος. Μετάνοια καί Θεία Κοινωνία, Προσευχή, Αγάπη, Δικαιοαισθησία, κάνε έναν απ’ αυτά ή καλύτερα ολ’ αυτά, μέχρι νά Μεταλάβεις Χριστόν Μετανόησε, Προσεύχου, Συγχώρησον εχθρούς καί φίλους!… Χωρίς αυτόν νά σημαίνει ότι πρέπει νά κάνεις συντροφιά μαζύν τούς εάν είναι οίου βαθμού σατανοπρεπείς!…

Μέ αυτά τά Χριστιανικά Στοιχεία εάν είναι βαθειά καί ειλικρινή καί αναλόγως ποίου καί ό αντιανάλογος κόπος, τά μάγια τής τεχνολογίας θά είναι άχρηστα ή θ’ αχρηστεύοντε ομοίως μέ τά μάγια τής αιθερικής βιοσυντονιστικής μαγείας από τόν διάβολον δίχως σύγχρονες μηχανές ανθρώπου, αλλά μέ μηχανές συνθέσεως αιθερικών συντονιστικών χυμικών βιολογικών ηλεκτρονικών παλμικών Χαρακτήρων, Χαρακιών, Χαραγμάτων, διά νά πέσεις είς τό χάραγμα ήτοι όρυγμα τού αιώνιου ψυχονεκροτάφου τής αιώνιας βασσάνου!…

Εάν οί Κινέζοι σέ μία ευδομάδα/εβδομάδα κτίζουν ουρανοξύστες, εάν Ό Χριστός σέ τρείς ημέρες χάλασε καί ανάστησε τόν Ναόν τής ψυχής ήτοι τό σώμα, δέν γίνεται μέ διάφορα σπαράγματα νά συντεθεί μικροψήγμα ή μικροδορυφόρος εντός αίματος ή τινός σωματικού οργάνου, όπως συντίθεται έναν μηχάνημα διά τηλεχειριάσεως είς τό διάστημα;…

Μέ τό γραφένιον ή άλλα υλικά μπορούν διά τηλεχειριάσεως νά συναρμολογήσουν μέ αυτά τά σπαράγματα έναν έν αιμάτι μικροδορυφόρον ηλεκτροβιοχυμικής εξάρτησης καί καθόρισης. Όπως καθοδηγούν μία τορπίλη ήτοι ισαλοπύραυλον ή υποθαλασσοπύραυλον ή αεροπύραυλον ή ηλεκτρονικόν πύραυλον συχνοτήτων δόσης καί αντίδοσης, ομοίως μπορούν νά τό επιχειρήσουν αποτελεσματικώς εντός αίματος ή οίου άλλου υγρού, ώστε μέ τόν χαρακτήρα τού γραφενίου νά είναι ό ευπολότερος αγωγός θερμότητος καί ένας από τούς ευπολότερους ηλεκτρικού ρεύματος, νά συγκρούσουν συναρμονικώς δύο εναιματικά σπαράγματα ώστε αυτά νά συναρμολογηθούν, ακριβώς όπως δύο τηλεχειριαζόμενες λέμβοι καθοδηγούντε νά συγκρουστουν πλώρη μέ πλώρη, πρύμη μέ πρύμη, πλώρη μέ πρύμη ή πλαγίως!…

Όταν Ό Θεός βιοσυντόνισε ή καί Βιοηλεκτροχυμιοσυντόνισε τόν άνθρωπον, κάθε τί άλλον ζωντανόν καί κτιστόν μέσω τής διάταξης τών Νόμων τής Φυσικής, τό έκαμε ώστε νά μπορεί νά υφίσταται Ελεύθερη Βούληση καί Θέληση! Ό έκπτωτος άγγελος Τεχνολόγος όμως διαφωνούσε, ήθελε τά πάντα υπό τήν αρωγήν τής άσπλαγχνης βουλήσεως καί θελήσεως τού.

Άκουσε καί κατάλαβε ότι ό άνθρωπος είναι ασήμαντος από στόμα Θεού καί παρεξήγησε, δέν κατάλαβε ότι είναι ασήμαντος μέχρις ότου αγιάσει καί γίνει όμοιας ουσίας μέ Τόν Θεόν! Συνάμα ήθελε τόν άνθρωπον ό διάβολος όμοιον τού, σκλάβον είς τήν κακία τού!… Είναι ό διάβολος που ποίησε τήν κακία ή η κακία τόν διάβολον; Εάν λύσετε τό αίνιγμα εάν έγινε πρώτη η όρνιθα ή τό ωόν τής θά λύσετε καί τούτον, παρότι περί όρνιθας καί ωού προβάλαμε ακόμη καί τό γεγονός νά υπήρχαν έξ’ ανέκαθεν αμφότερα ή καί νά άρχισαν σέ διαφορετικές φάσεις ωά καί πτηνά διαφορετικά οπού κατά είδος ή καί κατά ίδιον είδος πότε έγινε πρώτη η όρνιθα καί πότε πρώτον τό ωόν!…

Η κακία ήταν εφικτή πάντοτε, Ό Θεός καί οί αγγέλοι δέν τήν επέλεγαν διότι κακία είναι η δράση καί η εκδίκηση, ό πειρασμός καί η δοκιμασία που σκοπόν αγαθόν καί εκπαιδευτικόν πρός αγαθότητα δέν διαθέτουν, συνεπώς είναι κακίας δυνατότητες, όχι δυνατότητες τής ίδιας αλλά ώς αφηρημένη έννοια δυνατότητες που μπορούν νά κάνουν άλλοι.

Ό διάβολος από φθόνον πέρασε είς τήν κακία μέσω τού διαύλου τού εγωϊσμού που έκ τών πραγμάτων καί τής πορείας τού είναι δίαυλος αποστασιοποιητικός καί αποσχιστικός έκ Θεού, ήταν ό πρώτος αποσχιστής καί συνάμα αυτοαποσχιστής μακρυά από τήν ευλογία Τού Θεού!… Ώς αποσχιστής έγινε αντίμαχος Θεού ήτοι Αντίθεος Θεού, Ανταγωνιστής Θεού καί Αντίζηλος εξουσίας, δύναμης, βασιλείας καί δόξας Θεού, ήτοι ένας Κλέπτης, Ληστής, Εκβιαστής, Άδικος, Σφετεριστής καί αφού η Αλήθεια είναι Αυτοϊδιότητα Θεού σημαίνει ότι διά ν’ αυτοαποσχιστεί έκ Θεού είναι εχθρός τής Αλήθειας, μισητής τής Αλήθειας, Αντίζηλος τής Αλήθειας ήτοι ό θεός τού ψεύδους δηλοί ένας ψευδοθεός, ό μοναδικός ψευδοθεός μέ τά χιλιάδες ψευδοευαγγελικά δαιμονικά σχύματα τού!…

Νομίζατε ότι έλειψαν οί μάγοι είς τήν εποχήν μάς ενώ έχουν εξελιχθεί όσον ποτέ άλλοτε. Χαρακτηριστικόν γνώρισμαν τών μάγων είναι η αυτοαπόκρυψη τούς. Δέν υπάρχω άρα τέ δέν είμαι ούτε φίλος ούτε εχθρός σού, είμαι ανύπαρκτος, αόρατος, μή υπαρκτός, δέν πολεμάσαι καί δέν πρέπει νά πολεμάεις τόν ανύπαρκτον!…

Ώστε έκ τού παρασφαλούς νά μπορεί νά σέ διαχειρίζεται! Όταν γίνεις συνειδητώς ιδικός τού σού αποκαλύπτεται καί σέ κάνει ταξιάρχην τού καί όταν μαγοσαγηνεύσει όσους τόν ακολουθούν καί ακολουθήσουν μέσω αθεϊας, ανυπαρξίας τού, ύπαρξης τού, αιρέσεων, θά τούς αποκαλυφθεί κυριολεκτικώς ώς από μηχανής ήτοι μηχανευμάτων καί εντός τού βιοηλεκτροχυμομηχανευμάτων Αρχιτεχνολόγος Αρχιτέκτονας Τέκτονας θεός. Αλλά καλέ μού Ό Θεός είναι Άκτιστος καί δέν χρειάζεται νά κτίσει διά νά δημιουργήσει!

Τά μεγάλα δώρα τού διαβόλου. Όπως έχουν προλογίσει μεγάλες προφυτείες τών δεκαετιών 1970 καί 1980 μ.Χ. ό διάβολος θά χαρίσει μεγάλα δώρα, καλά ήτοι ψευδοκαλά ύπουλα δώρα. Αυτά θά είναι η θεραπείες. Δέν θά υπάρχει γήρας πιά, θά διορθώνεται. Πάσα ασθένεια θά θεραπεύεται, πάσα πείνα καί ανισότητα που ό ίδιος χειρούργησε θά αρθεί, αλλά μόνον σ’ όσους φέρουν τό χάραγμα τού ή καί τόν πιστεύουν πρίν κάν χαρακτούν εσωτερικώς καί επιδερμικώς πλήρως! Όλ’ αυτά διά νά τόν εμπιστευτούν οί αδαείς, αφελείς καί υποψυχόκακοι ώς τόν μέγαν θεόν. Ποίος μπορεί νά τά βάλει μέ τό θηρίον θά λένε οί υπερφανατικοί οπαδοί τού έν απολαύσει τών αφάνταστων ακόμη καί τώρα δώρων τού που προαναγγέλλοντε μέ τόν όρον: «Η Μεγάλη Επανεκκίνηση τών πάντων»….

Μόλις τούς χάραξει θ’ αυτοφαιρέσει τά προσωπεία τής αγάπης καί θά φανούν τά προσωπεία παντός είδους τού ασύνορου υπερμίσους πρός τόν άνθρωπον καί κάθε τί άλλον κτιστόν συμπεριλαμβανομένου τού εαυτού τού! Διότι ό,τι έχει μέσα φλέγει πρός τά έξωθεν!…

Η λέξη χάραξη εκτός από χαρακιά ήτοι σημάδευμα καί ουλή σημαίνει αστραπή καί φανή φωτός, ηλεκτρονικού καί ηλεκτρικού φωτός!… Εξού καί λέμε χαράσσει ήτοι εξημερώνει/ξημερώνει, χαράσσει τό φώς, χάραμαν φού, αυγή… Επομένως η έννοια χάραγμα τής Αποκάλυψης υποαποκαλύπτει χάραξη φωτός = ηλεκτρονικού ηλεκτρικού φωτός, ήτοι βιοηλεκτροχυμική τελετή καί τελετουργία καθημερινώς!…

Η λέξη τελετή ομόρριζη μέ τήν λέξη τελώ καί τελαλώ = λέγω, διαλαλώ, προφέρω λόγον μέ συχνότητες αναλόγως τών λέξεων, επικλήσεων, νοημάτων τών λέξεων κ.ο.κ… Από τήν ίδια ρίζα τό τηλέ όπως τηλέφωνον ή τέλεφων = telephone/telefone! Η λέξη τηλέ = έκ τού μακρός σημαίνει έξ’ οίας αποστάσεως πέραν τής άμεσης έξ’ επαφής καί διά λόγου!

Ό φωνητικός λόγος είναι μία τηλεμεταφορά ήχου, ό τηλέμαχος είναι ένας πύραυλος ή μία χειρορίψη ή σφενδρονορίψη λίθου ή άλλου πράγματος… Τό θέατρον είναι τελετή καί τελετουργία καί τό σχύμα τού έναν μεγάφωτον εξού καί η ομοιοδιασπορά ήχου είς οίον διάζωμα καί θέση εάν ευρίσκεσαι πρός παρακολούθηση καί ακρόαση. Θέατρον = Θεού+τριών/τρόν = Θεού Τριάς εξού καί Ό Πατήρ καλείται υπεραρχαιοελληνιστί Ιαχά/Ιαχή/Συνείδηση που κατέληξε Γιαχβέ…

Τό νά καταλάβει κάποιος όλη τήν Αγία Γραφή σέ κάθε σημείον καί προέκταση ισούται μέ τό νά καταλάβει είς τό πέρασμα μίας ζωής όλην τήν γνώσιν τού κόσμου καί έτι περισσότερον καί απείρως! Όλη η Μαθηματική Εύλογη Ασυναρτησία Συνάρτησης που είς τά κατώτερα τής επίπεδα είναι γνωστή ώς φωτοδεσμομηχανική ή καί κβαντομηχανική, συναντάται μέ τά λακωνικότερα λόγια διά νά είναι ευκολοδιάβαστη είς τήν Αγίαν Γραφήν!… Η Αποκάλυψη από μόνη τής προδίδει όλες τίς πονηρές εξελίξεις καί πράξεις τού έκπτωτου αγγέλου Τεχνολόγου…

Όσοι είναι ήδη γοητευμένοι καί εθισμένοι από τήν εξέλιξη θά αλαλάσουν πανηγυρικώς μέ τά εκπληκτικά δώρα τού σατανά μέσα από τούς εμβολιασμούς καί τά χαράγματα, θά είναι τέτοια τά δώρα αυτά καί τόση η «ευχάριστη» έκπληξη που θά κάνει τούς φιλεδιεξέλιγκτους καί φιλεθιστικούς μέ τήν ιδιοτέλεια άνευ ευσέβειας νά εμπαίζουν καί νά κατατρύχουν τούς ανεμβολίαστους καί αχάρακτους, ώστε νά τούς θηρεύουν διά χάριν τού θηρίου. Όπως λένε τά Ευαγγέλια συγγενείς, φίλοι, σύνεθνοι, θάς σάς προδίδουν, δικάζουν, εκτελούν!… Νά τά φυλάξετε καί νά τά θυμάστε όλ’ αυτά διά νά μήν υπερολιγοψυχείσετε σέ βαθμόν ώστε νά τούς προσκυνήσετε καί νά προσυμπροσκυνήσετε τόν αρχιδιαβολοθεόν τούς!…

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

https://katohika.gr

Share this post