Λοιμωξιολόγος καθηγητής Θ. Βασιλακόπουλος: θά πάθουμε λοίμωξη. Σέ βάθος μικρού διαστήματος θά πάθουμε όλοι ψυχολογικα προβλήματα καί μερική παράλυση εγκεφάλου! Βίντεο

Λοιμωξιολόγος καθηγητής Θ. Βασιλακόπουλος: θά πάθουμε λοίμωξη. Σέ βάθος μικρού διαστήματος θά πάθουμε όλοι ψυχολογικα προβλήματα καί μερική παράλυση εγκεφάλου! Βίντεο

Ό λοιμωξιολόγος καθηγήτής Θ. Βασιλακόπουλος επισημαίνει τήν επικυνδινότητα τής μάσκας….

Η μάσκα συγκρατεί 3% τών σωματιδίων βάσει επιστημονικών εργαστηριακών μελετών…. Κατά τήν ταπεινή μού διαπαρατήρηση επειδή αυτόν τό 3% προφανώς κολλάει είς τήν μάσκα καί μέ τήν σειρά τού μέ τίς «ζυμώσεις» μέ άλλα σωματίδια προφανώς προξενεί άλλες δηλητηριάσεις ή λοιμώξεις ή φλεγμονές είς τό στόμα, αναπνευστικόν σύνστημα, λάρυγγα, φάρυγγα καί αλλού….

Πέραν τούτου, ήδη πολλοί έχουν πάθει ψυχολογικόν συγκλονισμόν διαφόρων μορφών, αντιληπτών καί μή αντιληπτών έκ πρώτης όψεως καί είναι βέβαιον ότι σέ βάθος μικρού χρόνου νά προξενήσει ψυχολογική διαστροφή μικρού ή μεγάλου βεληνικούς διαφόρων μορφών, αναλόγως τής ιδιαίτερης επικρατούσης ψυχολογικογονιδιακής καί ψυχοεπίκτητης κατάστασης καί δή οικονμικής, φοβικής, ασθενικής καί ούτω καθεξής κατάρτισης οπού επικρατεί είς τά άδυτα τής ψυχορμονικής εξάδρας τού καθενός….

Αυτοί οί εχθροί μάς τά έχουν δοκιμάσει έν εργαστηρίω δεκαετίες καί τά γνωρίζουν….

Ηδή τά προσωπεία είναι μία δοκιμή μόνιμης ηφυλακίσεως, μόνιμης σύν/πλήν ημιειρκτής ή ανοικτής φυλακής όλης τής κοινωνίας καί εννοείται μετά θά προχωρήσουν είς τό επόμενον βήμα ώσπου νά φθάσουν είς τό έσχατον βήμα τού μόνιμου μαρκαρίσματος μέ τό χάραγμα τό οποίον θ’ αλλάξει διαπαντός τήν εξέλιξη τής Γονιοδομής/DNA μάς σέ δυσμενή προέκταση τής προσωπικότητος ώς ανθρώπου όπως τόν γνωρίζαμε μέχρι τούδε….

Θέλουν δηλαδή νά μάς μεταμορφώσουν = διεξελίξουν είς έναν καινούργιον είδος ανθρώπου οπού δέν θά είναι άνθρωπος πιά αλλά πειθήνιον ημιανθρωποειδές ή ανθρωποειδές διά νά μπορεί νά είναι πλήρως ελεγχόμενον καί κουμανταρισμένον…. από τίς διαφορές αρχές οί οποίες έν τέλει θά λογοδοτούν είς έναν αρχιβασιλέα τόν Αντίχριστον….

Δέν βλέπουμε παρά ελάχιστες αντιστάσεις καί πολλά λόγια μουρμούρας καθ’ οδόν πρός τήν αποδοχήν….. Δυστυχώς!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post