Νουθεσίες του Διοικητή της Ομάδας Υψηλής Αστυνόμευσης , προς την Ελληνική Αστυνομία

Νουθεσίες του Διοικητή της Ομάδας Υψηλής Αστυνόμευσης , προς την Ελληνική Αστυνομία

Ήδυνήθην νά παρακολουθήσω έκ τοϋ σύνεγγυς τον τρόπον καθ’ όν ή ’Αστυνομία άντιμετώπισε έν Ελλάδι έως σήμερον  τό ζήτημα τής λήψεως τών άναγκαιούντων μέτρων τάξεως καί άσφαλείας κατά τό διάστημα που αντιμετωπίζομεν την προσφυγικήν κρίση .Εν τοις πράγμασι , έλαβον άπαντα τά ένδεικνυόμενα μέτρα άσφαλείας καί τάξεως τά όποια προεκάλεσαν λίαν ευμενή έντύπωσιν. Οΐτινες έξαρθέντες εις τό ύψος τών περιστάσεων, έπέτυχον, χάρις εις τάς άκαταβλήτους προσπάθειας των τήν τήρησιν παραδειγματικής τάξεως καί άσφαλείας κατά των δυναμέων τους .

Όμως , όσον αφορούσι  τάς πολιτικάς διαμάχας  , η εικόνα που επροβλήθη δείχνει  ότι δεν έστάθη είς τό ύψος της, διά τής αύστηράς άμεροληψίας της έναντι τών διαμαχομένων πολιτικών  μερίδων και δεν τήρησε το απαραίτητον στοιχεΐον πρός επιτυχίαν τής άστυνομίας που είναι , νά μή έχη αύτή όπου δεν κατέστην αναγκαίο ,  στρατιωτικόν χαρακτήρα καί έμφάνισιν.

Στην συνέχει ο κ Δ/της ζητάει απ τους αστυνομικούς να προσέξουν και από τις τοπικές αρχές να πράξουν τα παρακάτω , για να συνεργαστούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας .

Η ’Αστυνομία, πλήρως κάτοχος τών σχετικών Νόμων καί διατάξεων καί παρακολουθούσα τήν έξέλιξιν  τούτων, να είναι πάντα  άρτίως μελετημένη καί ένημεροποιημένη, ώστε νά μή δημιουργή υπερβασίας καί άδικίας καί νά καταδυναστεύη τήν κοινωνίαν έξ άγνοιας τών σχετικών διατάξεων .

Ως προς τούτον:

1-Αί τοπικαί άρχαί να καταβάλλουσι δια την αντιμετώπισιν του προσφυγικού ζητήματος και άλλων ,  τό ήμισυ τής δαπάνης, τής άστυνομικής δυνάμεως τής πόλεώς των ή περιφερείας των, τού ετέρου ήμίσεος καταβαλλομένου ύπό τού ‘Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη , ύπό τήν γενικήν διεύθυνσιν καί έξάρτησιν τού όποιου ύπάγονται άπαντα τά άστυνομικά Σώματα τών πόλεων καί τής ύπαίθρου. Δια νόμου ει δυνατόν !

*Να ενθυμηθώμεν δια περεταίρω ανάλυσιν  ότι , την διοίκησιν της Συριακής Παλαιστίνης ενεπιστεύθη ο Μ. Αλέξανδρος εις τον Ανδρόμαχον, μεθ’ ον απήλθεν εις Μέμφιδα της Αιγύπτου προς καθυπόταξιν αυτής και των εν αυτή Περσών σατραπών.

2-Έκάστη ’Αστυνομική Υπηρεσία να τηρεί Βιβλίον «Ημερησίων Διαταγών», είς τό όποιον καταχωροϋνται διάφοροι διαταγαί τοϋ Διοικητοΰ τής ‘Υπηρεσίας πρός τούς ύπ’ αυτόν υπαλλήλους, τρεχούσης φύσεως, ώς έπίσης καί περιλήψεις άλλων διαταγών, Νόμων καί Διαταγμάτων ’Αστυνομικού ή Διοικητικοΰ περιεχομένου

Οί άστυνομικοί υπάλληλοι να είναι οργανωμένοι συνδικαλιστικώς καί άπαντες να συνέρχονται καί να συσκέπτονται περί θεμάτων σχέσιν έχόντων ΜΟΝΟΝ  μέ την ήθικήν έξύψωσιν καί οικονομικήν βελτίωσιν του έπαγγέλματός των. Διά δύο όμως θέματα να άπαγορεύεται πάσα συζήτησις καί άφοϋ άπαγορεύεται, ούδεμία να γίνεται ποτέ συζήτησις μεταξύ τών. Ταϋτα είναι τό περί πειθαρχίας καί τό περί προαγωγών θέμα.

 Είς τάς Ύποδ/νσεις ή Τμήματα καί Παραρτήματα Γεν. ’Ασφαλείας, τάς Ύποδ/νσεις γενικώς ή άλλας είδικάς Υπηρεσίας τής ’Αστυνομίας, καθώς καί είς τά Άστυν. Τμήματα εις τά όποια δέν λειτουργούν Παραρτήματα ’Ασφαλείας, να τηρείται  ως «Ευαγγέλιον» , βιβλίον Έμπιστευτικών σημειώσεων.

 Οφείλουσι άλλωστε νά τηρώσιν ύπό τήν άμεσον ευθύνην τοϋ οικείου Διοικητοϋ και βιβλίον Έγκληματολογικών πληροφοριών, είς  θά καταχωρώσι πάσαν συγκεκριμένην καί βάσιμον πληροφορίαν σχέσιν έχουσαν :

1)Με τό έγκληματολογικόν στοιχεΐον τής περιφερείας των (ήτοι στοιχεία ταυτότητος τών δι’ οίονδήποτε λόγον έπικινδύνων εγκληματιών καί τών οπωσδήποτε ύποπτων προσώπων. Έκάστη έγγραφή θά εύρετηριάζηται είς τό τέλος τοϋ βιβλίου, ένθα θά ύπάρχη ονομαστικόν καί γενικόν εύρετήριον

2)Με πάσα ένέργεια στρεφομένη Αμέσως ή έμμέσως είς ύπονόμευσιν τής έννόμου τάξεως, ώς καί ή συμμετοχή είς προπαγάνδαν τείνουσαν πρός τόν αυτόν σκοπόν

3)Να καταχωροϋνται αί οίκίαι, καταστήματα, έργοστάσια κλπ., τά οποία μένουν άκατοίκητα ή άφρούρητα διά μακρόν χρονικόν διάστημα.

Θέλω νά πιστεύσω ότι λίαν συντόμως θά εύρεθώ καί πάλιν εις τήν ευχάριστου θέσιν νά έκφρασθώ διά τών αυτών λόγων καί πρός τά έτεραν άδελφά Σώμα .

Χρόνια Πολλά , η χάρις του Αγίου Αρτεμίου μαζί σας !!

*Να ενθυμηθώμεν  και ,την ένθερμη αγάπη του Ιησού προς τους Έλληνες, αλλά και τη σχέση Του με τους εξελληνισμένους κατοίκους της Γαλιλαίας όπου ο Ιησούς εκήρυττε επί μακρόν χρόνον την διδασκαλίαν Του.

Εν Αθήναι σήμερον 21η Οκτωβρίου 2019

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας της ( Ο.Υ.Α )  κατόπιν εντολής

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

Share this post