Οί ανόητοι διαφωνούν εμβολιάζοντε επειδή τούς εμβολιάζει η τηλεόραση, η τηλενέργεια καί η αδιακρισία δίκαιου καί άδικου….

Οί ανόητοι διαφωνούν εμβολιάζοντε επειδή τούς εμβολιάζει η τηλεόραση, η τηλενέργεια καί η αδιακρισία δίκαιου καί άδικου….

Οί ανόητοι διαφωνούν εμβολιάζοντε επειδή τούς εμβολιάζει η τηλεόραση,  η τηλενέργεια καί η αδιακρισία δίκαιου καί άδικου….

Παροιμία πρίν γεννηθεί ό Φρόϋντ… «Έντα πούχεις καί είσαι δρωμένος; Εσυντύγχανα μ’ έναν πελλόν = Τί έχεις καί είσαι καταϊδρωμένος; Εμιλούσα μέ έναν τρελλόν»….

Έτερη παροιμία: «η απάντηση τού πελλού είναι η σιωπή = η απάντηση στόν τρελλόν είναι η σιωπή», αλλά άμα σιωπουμε έναντι τών τρελλών τότε όλοι καί όλα θά τρελλαθούν… Επισυμβαίνει έν τούτοις καί τό αντίστροφον. Όσον διαμαρτυρώμαστε εκτός από μία φορά που ΜΑΣ είπαν ψεκασμένους οί προψεκασμένοι αειψεκασμένοι σατανοψεκασμένοι, τίς άλλες φορές σιωπούν, δέν έρχοντε σέ αντιπαράθεση μέ τούς τρελλούς τής σοφίας καί τούς τρελλούς τής ανόητης αμαρτίας… Κάνουν τήν δουλειά τούς που είναι νά μάς κάνουν τήν δουλειά καί άμα τελειώσουν θά μάς τήν έχουν μέσα καρφωμένη διαπαντός…. Εάν δέν γίνει πανεθνική απεργία εναντίον επιβολής εμβολίων καί άλλων τυραννικών επίβουλων επιβολών τίποτε δέν θά γίνει καί εννοείται αρχίζοντας μέ ελαφρά δραστικά κτυπητά καί ζημιογόνα αντίμετρα όπως μέ τούς αστυνομικούς είς τήν Λέσβον από τούς Λεσβίτες που τούς πήραν τά ενδύματα από τό ξενοδοχείον καί αμέσως μετά νά κορυφώνοντε σέ άλλα μεγαλύτερα αντίμετρα ώστε νά αναγκασθούν νά έρθουν σέ συνζήτηση καί διακανονισμόν διά νά κερδίσουν χρόνον νά μάς επανεξαπατήσουν μέ τυραννίες…

Πρίν διαγνώσεις τόν εαυτόν σού μέ κατάθλιψη ή χαμηλή αυτοπεποίθηση βεβαιώσου ότι δέν περιστοιχίζεσαι από ανόητους, είπεν ό Φρόϋδος… ή φρόνησης είδος;….

Οί ανόητοι σέ λιθοβολούν πρίν τούς σώσεις, όταν μάχεσαι νά τούς σώσεις καί όταν τούς σώσεις γίνεται τό αποκορύφωμα τού λιθοβολισμού!… Λησμονούν σέ τί επαληθεύτηκες καί τί αφιλοκερδώς τούς χάρισες, θυμούντε σέ τί δέν επαληθεύτηκες, συνήθως διά τής υπερσυμβολής καί υπερμοχθηρίας τούς καί σέβοντε όσους τούς ψευδοσώζουν φιλοκερδώς καί όσους τούς απειλούν, φοβερίζουν, κλέβουν καί σφετερίζοντε φιλοκερδώς…

Η ανοησία είναι κράμα όπως ό κασσίτερος, βλακείας καί ζηλοφθονίας… Οί ανόητοι έστω υποσυνείδητη καί υποσυναίσθητη (αυτήν τήν λέξη τήν λέγω προσωπικώς δέν είναι τού Φρόϋδου ή Φρονησείδου…) επίγνωση τής ανοησίας τούς καί ζηλοτυπούν τούς φρόνουντες, φρόνιμους, νοήμονες, ευνοήμονες, υπερευνοήμονες που είναι συνάμα αγαθοί, διότι οί ιδιοτελεις απ’ αυτούς ομοιάζουν μέ τούς ανόητους, διαθέτουν ανωτέρου επιπέδου ανοησίας, περί δικαίου καί αδικίας…

Ό ανόητος έχει ή μάλλον νοιώθει εχρόν τόν ευνοήμονα ακριβώς μέ τήν ίδια δικαιολογία που ό κοντοστρούππης έχει ή νοιώθει εχθρόν τόν γίγαντα…

Κάθε είδος κοντού φοβάται τόν γίγαντα, κάθε είδος αδυναμία φοβάται καί ζηλοφθονεί τήν αντίστοιχη δύναμη…

Η ταπεινότητα είναι η δύναμη καί συνταυτοχρόνως αδυναμία, η δυναμοαδυναμία καί η αδυναμοδύναμις που ούτε φοβάται ούτε φοβερίζει καί λόγω αυτού όσοι δέν τήν έχουν τήν φοβούντε εάν παρατηρήσουν τήν δύναμιν τής καί τήν αγνοούν εάν παρατηρήσουν τήν αδυναμία τής… Εάν παρατηρήσεις αμφότερα διαβλέπεις τήν Υπερσπουδαιότητα τής…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post