Οί Τρόποι Επιβολής Ηλεκτρονικοποίησης τού Ανθρώπου ψυχή τέ καί σώματι….

Οί Τρόποι Επιβολής Ηλεκτρονικοποίησης τού Ανθρώπου ψυχή τέ καί σώματι….

Οί Τρόποι Επιβολής Ηλεκτρονικοποίησης τού Ανθρώπου ψυχή τέ καί σώματι….

Ό πρώτος είναι διά τών όπλων, ωμή βία καί ωμή πραγματικότητα τής προσδοκίας τούς, ηλεκτρονοποιείσαι ή εκτελείσαι διά θανάτου… Κάποιοι θά επιλέξουν «ελευθερία» κάποιοι τόν θάνατον, κάποιοι τήν ελευυερία τού θανάτου… Κάποιοι θά καταφέρουν νά γίνουν πρωτόγονοι σέ κάποια περιβάλλοντα καί αυτόν ισχύει σ’ όλες τίς περιπτώσεις επιβολής τής Ηλεκτρονοποίησης ψυχής τέ καί σώματι τού Ανθρώπου. Ηλεκτρονοποιείται η ψυχή; βεβαίως! Ενέργεια μέ ενέργεια μπορούν νά συνάψουν μία βίαιη ή ήρεμη συνεργασία, ανάμειξη, είτε αυτή η ανάμειξη είναι καλή, είτε κακή, είτε ουδέτερη, είτε ανάμεικτη, σέ Ηθική καί Δίκαιη Ανταμοιβή πρός τήν ψυχή, βάσει τής Αντανακλάσεως τής Ηθικής ή Ανηθικότητος, Ουδετερότητος ή Αναμειξίας τής σύνθεσης ψυχής τέ καί Ηλεκτρονισμού!…

Ό δεύτερος τρόπος είναι μέ τήν Πειθώ. Νά πείσουν τούς ανθρώπους ότι ό Ηλεκτρονισμός τούς είναι ωφέλιμος αυθαιρέτως, χωρίς νά διευκρινίζουν εάν είναι ωφέλιμος καί πρός τήν ψυχή καί πρός τό σώμα ή σ’ έναν από τά δύο ή σέ κανένα ή έν μέρει είς τό καθένα. Βλέπετε ότι συνεχώς εξεπηδούν Τετραπιθανότητες, από μόνες τούς ή σ’ άλλες περιπτώσεις έκαστη μέσα από άλλη…

Η Πειθώ ήδη προωθείται, μέσω τής ηλεκτρονικοποίησης τής διακυβέρνησης, τού χρήματος καί τών εμβολίων. Δέν χρειάζεται νά σάς αναφέρω παραδείγματα, τά έχω αναφέρει ούκ ολίγες φορές… Εμπεριστατωμένως μπορείτε εάν έχετε νούν νά εξακριβώσετε εάν αί έν λόγω προωθήσεις ευρίσκοντε καθ’ οδόν πρός έκ+πραγματοποίηση σέ ολοκληρωμένα ολοκληρωτικά συνστήματα δικτατορίας ή πρός τό παρόν παραδικτατορίας ή ουχί!…

Ό τρίτος τρόπος είναι διά τού δόλου, τής υπουλίας, τής προπαγάνδας, τής παραπλάνησης, τής αποπλάνησης, τής σύγχυσης, τής εξαπάτησης…

Καί αυτός ό τρόπος ήδη εκπραγματοποιείται, είναι όλη αυτή η αναπουμπούλα μέ τούς κορωνοϊούς, τίς μεταλλάξεις, τά εμβόλια, τά Gηλεκτρονικά ή Γενεοηλεκτρονικά σέ λακωνικά ακρωνύμια τύποις 5G, 6G, 19G… καί ούτω καθεξής, κρύβωντας όπισθεν πολλαπλάσιες καί σύνθετες ηλεκτρονικές, βιολογικές, υποβολικές, χυμικές, προπαγανδιστικές καί άλλες τεχνολογίες, ανάμεικτες καί μή ανάμεικτες…

Ό τέταρτος τρόπος είναι τό ανάμεικτον τών τριών πρώτων τρόπων, μέ οία δή ποτέ σειρά, εναλλαγή πρός σύγχυση καί δι’ άλλους αντικειμενικούς σκοπούς ή σέ συνδοιασμόν τών δύο ή καί τών τριών αυτών, σέ διάφορα ποσοστά έν αλλάξ ή καί σέ διάφορα εναλλακτικά ποσοστά σέ διάφορες χώρες μέ εναλλάξ ή καί εναλλαγή εφαρμογή πότε τού μέν ή δέ τρόπου καί πότε τών μέν ή δέ τρόπων ή εναλλαγών καί έν αλλάξ συνδοιασμών καί εφαρμογών.

Μόλις σάς παράθεσα μέ συμπυκνωμένως καί εμπεριστατωμένως τούς όλους τούς τρόπους επιβολής τής Ηλεκτρονικοποίησης ψυχής τέ καί σώματι τού Ανθρώπου…

Είτε θεωρείτε ότι η ψυχή είναι μία άϋλη ενέργεια είτε μία υλική φωτεινή ενέργεια, είτε έχετε τήν πεποίθηση, άγνοια ή γνώση ότι η έννοια άϋλον είναι μία παλαιά έννοια διά τίς ύψιστες ή ειδικές ενέργειες, έχει άμεση σχέση μέ τήν σάρκα καί τίς αύρες αυτής, εξού καί σ’ όλες τής θρησκείες είναι παραδεκτή η αλληλεπίδραση ψυχής τέ καί σώματι…

Μέ πάσα σοβορότητα σάς παραθέτω όπως σάς αρέσει ή δέν σάς αρέσει τούς τρόπους Ηλεκτρονικοποίσης ψυχής τέ καί σώματι τού ανθρώπου ή διά τό σώμα εάν πιστεύετε σέ ανυπαρξία ψυχής ή καί τέλος πάντων ισχύει ό,τι καί εάν πιστεύετε καί όπως καί εάν τό πιστεύετε. Η γνώση σάς σωστή ή ενσφαλμένη είναι σέ τελική ανάλυση εκείνον τό κράμα τής πίστης σάς, είτε η πίστη σάς προέρχεται από τήν γνώση σάς είτε η γνώση σάς προέρχεται από τήν πίστη σάς, είτε αμφίδρομα, συγκεκριμμένως καί σέ ποσοστά. «Η οκά έχει 800 γραμμάρια» ό,τι καί εάν πιστεύετε ή γνωρίζετε, καί υπόκειται υπό τήν πλήρη ή μερική άγνοια σάς περί τού τί είναι τώ όντι η ανόθευτη πραγματικότητα καί αλήθεια, αυτόν ισχύει δι’ όλους τούς ανθρώπους οπού έζησαν, ζούν καί θά ζήσουν…

Ουδείς μπορεί νά απορρίψει τήν αλήθεια τών τρόπων επιβολής τής Ηλεκτρονικοποίησης ψυχής τέ καί σώματι Ανθρώπου καί άλλων όντων μηδενός εξαιρουμένου καί συμπεριλαμβανομένων τών φυτών… Όλα είναι δυνατά παρά Ηλεκτρισμού είς τόν κόσμον τούτο… Διότι η δομή τού κόσμου τούτου είναι ό Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμός ήτοι η Υπόσταση τής Ύλης…Πέραν αυτής υφίσταται τό Μεσοδιάστημα καί υπεράνω ό Ουρανός τής Αϋλίας. Τό Μεσοδιάστημα είναι τό ανάμεσον Ύλης καί Αϋλίας καί όσον υψώνεται κάτι σέ ελευθερία ταχύτητας αυξάνοντε τά ποσοστά αϋλίας καί μειόνοντε τά ποσοστά ύλης τής προσωπικής τού Υπόστασης ό,τι όν πνευματικόν μόνον ή ψυχοσωματικόν όν ή καί ό,τιδήποτε άλλον. Η μείωση ταχύτητος είς τό Μεσοδιάστημα αυξάνει τά ποσοτά Ύλης καί μειώνει τά ποσοτά Αϋλίας… Υπάρχουν όρια μεταξύ Μεσοδιαστήματος καί Αϋλίας είς τήν άνω πλευρά καί Μεσοδιαστήματος καί Ύλης είς τήν κάτω πλευρά… Είναι όλα πρωταρχικώς θέμα ταχύτητος… Ό κόσμος αυτός είναι ό κατ’ εξοχήν υλικός.

Πώς ανακόπτεται η Ηλεκτρονικοποίηση ψυχής τέ καί σώματι τού Ανθρώπου;…

Πρώτον, μέ τήν κατασκότωση εκείνων οπού διαπραγματοποιούν μέ τούς ανωτέρω τρόπους τήν Πανηλεκτρονικοποίηση Ανθρώπου, άλλων όντων καί άλλης ύλης…

Δεύτερον, μέ τήν παρεμβολή εξωγήϊνης εισβολής όπως μετεωρίτου ή κομήτου ή ηλιακής ενέργειας ή καί άλλης γνωστής ή άγνωστης καί αφάνταστης σέ είδος καί σέ τρόπον εξωγήϊνης εισβολής…

Τρίτον, μέ τήν παρεμβολή εισβολής ή επέμβασης γήϊνης ή υπογήϊνης σέ συνδοιασμόν ή μή πραξικοπηματικής δράσης, ώστε νά καταστραφεί ή περιοριστεί είς τόν μέγιστον βαθμόν η Πανηλεκτρονικοποίηση, από τήν φύση. Η παρεμβολή καί παρέμβαση τής φύσης είτε εξωγήϊνως είτε γήϊνως είτε υπογήϊνως είτε σέ ανάμειξη αυτών ώς Τετραπιθανότητα, άς τήν θεωρήσουμε φυσική παρέμβαση….

Τέταρτον, παρέμβαση καί παρεμβολή ανθρώπινου παράγοντα όπως πόλεμος ή ενσφαλμένη ή τυχαία ή καί σκόπιμη ενέργεια, ώστε νά φέρει τήν καταδιάλυση τής Ηλεκτρονικοποίηση…

Πέμπτον, διά τής παρέμβασης καί παρεμβολής Τού Θεού, μέσω ωμού θαύματος ή μέσω συγκυριών, επηρεασμού καλών, κακών, ουδέτερων καί ανάμεικτων ανθρώπων, πρός μία κατεύθυνση ώστε τό αποτέλεσμα τών ενεργειών τούς από κοινούν νά φέρει τήν κατάπτωση τής Ηλεκτρονικής ψυχής τέ καί σώμα δεσμοσκλάβωσης… Συνάμα τήν παρέμβαση καί παρεμβολή μέ οίον άλλον τρόπον ή συνδοιασμών τρόπων τών άλλων τεσσάρων τρόπων..

Εάν τό τρίτον καί τέταρτον, είναι έναν καί τό αυτόν ώς φυσική παρέμβαση καί παρεμβολή, τότε αναδεικνύεται μία Τετραπιθανότητα.

Δυνάμεθα μήπως νά αντιεπιβάλουμε εμείς ώς απλοί ανθρώποι μία από τίς ανωτέρω;… Όχι!… Δυνάμεθα όμως νά πράττουμε ό,τι μάς είναι δυνατόν, μέ τήν ελπίδα ότι θά συμβάλουμε είς τήν καταστροφή τής Ηλεκτρονοποίησης ψυχής τέ καί σώματι τού Ανθρώπου, συμμαχικώς σέ συνδοιασμούς μέ τίς όμωρες ή αντίστροφες ή ουδέτερες ή ανάμεικτες πράξεις άλλων ανθρώπων. Είς τήν δύναμιν ημών περιλαμβάνεται η Προσευχή… Μία αήττητη δυνατότητα εφόσον καί δι’ όσον δέν Ηλεκτρονικοποιηθούμε ψυχή τέ καί σώματι…

Οί τρόποι Ηλεκτρονικοποίησης ψυχής τέ καί σώματι τού Ανθρώπου καί οί τρόποι ανακοπής τής Ηλεκτρονικοποίησης, είναι μία ανόθευτη αποκρυσταλλωμένη σοφία, ναί είμαι ό ασημαντικότερος άνθρωπος όλων τών εποχών, αλλά ουδείς δύναται νά καταρρίψει τήν τοιαύτη σκέψη μού ώς αναληθή!…

Σάς παράθεσα μέ πάσα σοβαρότητα όλη τήν αλήθεια περί αυτού τού ζητήματος, καλύπτωντας μέ λακωνικόν κράμα εμπεριστατωμένης καί συμπυκνωμένης διόρασης, τήν έν εξελίξει τραγωδία τού ανθρώπινου είδους αλλά καί όλων τών άλλων ειδών εκείνων οπού φέρουν ψυχή καί σώματι, εάν υπάρχει κάτι άνευ ψυχής καί σώματος, χωρίς αστεία, εκκεντρισμούς, ιδιαίτερες ευφυίες ανάπτυξης καί φανέρωσης τής αλήθειας, όπως αυτές σ’ άλλα άρθρα μού. Καί παρακαλώ δέν υβρίζω τούς αναγνώστες μού επειδή σέ κάποια άρθρα χρησιμοποιώ τήν αθυροστομία διά νά εκφράσω τήν αλήθεια μέσα από τήν ωμή ευθεία καί αντικειμενική διάγνωση τής….

Φύλαξε τά αυτά έστω καί εάν δέν τά φυλάξω, διότι θά χρειαστούν… Προεκτείνουν άνυδρους σπόρους καί βλατούς διά τήν τραγωδία τής ανθρωπότητος καί τής ώδε φύσεως, διά τόν αναγνώστη τού μέλλοντος, είτε γεννήθηκε είτε δέν γεννήθηκε ακόμη, είτε είναι καθ’ οδόν διά νά φέρει τά μηνύματα τής αλήθειας είτε όχι ακόμη, καί είτε αυτά τά πλάσματα είναι αγγελικά ή μέ σώματα καί ψυχές εκτός τών ορίων τής γής…

Θεωρώ υπ’ αριθμόν έναν πράξη κοπήματος ή μάλλον Αντιπραξικοπήματος είς τό πραξικόπημα μέσω οίου τρόπου ή τρόπων καί εναλλαγών, συνδοιασμών καί συνθέσεων τής Ηλεκτρονικοποίησης ψυχής τέ καί σώματι τού Ανθρώπου καί τής πέριξ φύσεως, τήν Προσευχή καί υπ’ αριθμόν δύο, τήν ετοιμασία διά Πρωτόγονη Διαβίωση…!

Δι’ εμένα η δεύτερη, δηλαδή η Πρωτόγονη Διαβίωση ή καί Διαβίωση έξωθεν τής Ηλεκτρονικοποίησης ψυχής τέ καί σώματι, χρησιμεύει δι’ όσον καί εφ’ όσον δέν θά είναι μία καθυστέρηση ή μεταβατική ψυχολογική καί εκσυνειθηστική καί εκθιστική περίοδος αποδοχής καί χώνευσης τής Ηλεκτρονικής Παραδιαβίωσης, Ψευδοβίωσης, Αδιαβίωσης, μέσω τών Ηλεκτρονικών Δεσμών καί Παμμεταλλάξεων, διά τής Ηλεκτρονικοποιήσεως ψυχής τέ καί σώματι τού Ανθρώπου!

Ήτοι, είς περίπτωση μόνον διττής επιλογής, ήτοι θανάτου ή ηλεκτρονικοποίησης ψυχής τέ καί σώματι, προσεύχομαι ν’ αντέξω ινά νά αποδεκτώ μέ πλήρην αγάπη, ευτυχία, χαρά, Ευπροθυμία τήν πρώτη επιλογή ήτοι τού θανάτου, διά τού οποίου η ψυχή θά συμπάρει τήν ελευθερία τής από τόν διαλογιστή καί αρχιεφερεύτη αρχιτέκτονα ή αρχί+τέκτονα τής Ηλεκτρονικοποίησης ψυχής τέ καί σώματι τού ανθρώπου καί παντός άλλου είδους έν ή άνευ ψυχής…

Τό ρητόν τής Ε.Ο.Κ.Α. έλεγε: «Γεννηθήκαμε Έλληνες καί θ’ αποθάνουμε Έλληνες»…

Δηλώνω ότι γεννήθηκα Έλληνας καί θ’ αποθάνω Έλληνας. Γεννήθηκα Χριστιανός καί θ’ αποθάνω Χριστιανός. Καί εάν πρέπει νά αποθάνω έναν από τά δύο θ’ αποθάνω τό δεύτερον, τό πρώτον, έχει πολλές ερμηνείες καί δέν έχει υπόβαθρον θρησκευτικόν αλλά γενετικόν τής ύλης… Ώς έκ τούτου μέ ψυχική εννοιολογία τό Έλλην δι’ εμένα έχει νόημα υπαρξιακόν μόνον ώς ψυχή ήτοι Χριστιανός ασήμαντος άνθρωπος, παναμαρτωλός, άδικος, ός εκλιπαρεί ή καί προσδοκεί Έλεος!…

Όστις νομίζει ότι δέν χρειάζεται τό Έλεος ή τόν θάνατον, άς περικοιττάξει… τά γενόμενα!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post