Οι πιο δύο πιο αβάρβαρες χώρες….

Οι πιο δύο πιο αβάρβαρες χώρες….

Οι πιο δύο πιο αβάρβαρες χώρες….

Δεν γνωρίζω εάν έχει περισσότερες ή πρέπει να συμπεριλάβουμε τα κοινόβια τα οποία τω όντι είναι αβάρβαρα, όχι μόνον φαινομενικώς, με δικτάτωρ…

Βαρβαρότητα είναι η ακμή της πολιτικής. Η υπερακμή της πολιτικής είναι ισοπαρακμή της ευγενούς ευσέβειας, ήτοι του αληθινού ψυχικού πολιτισμού, αλλά δεν μ’ αρέσει η λέξη πολιτισμός διότι είναι συγγένισσα της πολιτικής, ώστε λέγω της ψυχικής ευανθρωπίας-[ευ+ανθρωπίας = ανθρωπιάς]. Υπερβαρβαρότητα είναι το δένδρον της διαφθοράς σε όλα, από την κοινωνία έως την ψυχή… ! Η πολιτική έχει αυταποδείξει με οίηση ότι είναι η υποκριτική τέχνη του βάρβαρου !… Ο κακός προσποιείται μέχρι να σκοτώσει. Ο αγαθός, ο ήρωας, ο πατριώτης, προσποιείται μέχρι να σώσει ή αποσωβίσει !…. Όλοι ζούμε σε βουνά, πεδιάδες είναι οι βαθυπυθμένες !…

Πρωτάτον Καρυές Άγιον Όρος. Ο πρωθυπουργός δεν έχει οδηγόν και ασφάλεια. Κατευθύνεται με συνοδεία από σέβας…

Μπουτάν, ο πρωθυπουργός του Μπουτάν δεν έχει οδηγόν, ούτε ασφάλεια, οδηγάει μόνος, πηγαίνει εις την υπεραγορά μόνος ή με συγγενείς και φίλους όπως κάθε άλλος πολίτης. Εάν τον επισκεφθείς και έχεις κάτι σημαντικόν να πεις ή να μελετήσεις σε συνοδεύει με το αυτοκίνητον του. Εννοώ σημαντικόν μεν όπως αυτά που θεωρούμε πολλοί σημαντικά, αλλά όχι σημαντικά διά τους πρωθυποργούς άλλων χωρών!…

Οι τροχονόμοι φοράνε εύκαλλες στολές δύο δύο, σε περίπτερον πέριξ σε νησίδα ή αλλού και τροχονομούν με χορευτικές ευγενικές κινήσεις, όχι με κινήσεις χονδροειδείς ή επιβλητικές όπως σε άλλες χώρες!

Ο πρωθυπουργός χαιρετάει από το αυτοκίνητον όποιον γνωρίζει ή όποιον τον χαιρετήσει, το ίδιο κάκει και πεζός και δεν κινδυνεύει από κανένα, ή κινδυνεύει όσον και ο καθεάνας άλλος άνθρωπος του Μπουτάν.

Οι άνθρωποι του Μπουτάν απαιτούν τον σεβασμόν και απεχθάνονται κυριολεκτικώς τα έξαλλα, τά κακοπαράξενα και τα επιδεικτικά, τα οποία φύσει των δεν αντέχουν και δεν ανέχοντε.

Η ταπεινότητα είναι κώδικας τιμής τους και τούτον είναι κατά μεγάλον βαθμόν τουλάχιστον έμφυτον, ίσως διαδραματίζει ρόλον το υψόμετρον και το γενικότερον περιβάλλον. Φαίνουνται κατσουφιασμένοι αλλά δεν είναι δυστυχισμένοι ή απληστοδιψοανικανοποίητοι!… Τα φαίδρα τους προξενούν αηδία, φύσει σοβαροί, μπορεί και κάποιοι σοβαροφανείς, δεν αποκλείεται, πούποτε δεν είναι όλοι ίδιοι!…

Η λέξη ταπεινότητα είναι το κλειδί, ταπεινώ = τα+πεινώ, ήτοι όσον είσαι πλησιέστερα εις την πείνα επειδή πεινάεις ή επειδή αντιλαμβάνεσαι τι είναι πείνα ή επειδή ευσπλαγχνίζεσαι τους πεινασμένους και υπήρξες πεινασμένος τόσον περισσότερον είσαι ταπεινός = τα+πεινός όπως λέγουμε θωρακισμένον = τε+θωρακισμέν, θριπτόν ήτοι αυτόν που λουβάει ήτοι που τρίβεται και γίνεται μικρά μαλακά σπαράγματα = τέθριπτον ήτοι ελληνιστί το μπισκόττο…

Εις το Μπουτάν δεν υπάρχει περιθώριον μεγάλου πλούτου λόγω κλίματος, υψόμετρου και τρόπου διαβίωσης και εντέχνως και νομικώς εντέχνως απαγορεύεται και αποθαρρύνεται διά να διατηρείται η Ομόνοια του μη φθόνου!….

Είς Τω Αγίω Όρει δεν υπάρχει πλούτος διά τον Μοναχόν, έστω και εάν κάποιοι αμαρτάνουν με αυτόν, παντού αμαρτάνουν, αλλά η Ακτημοσύνη είναι Νόμος και η Κοινοκτημοσύνη Προσευχής, Πειθαρχίας Υπομονής, Ανοχής μέχρι σημείου όπου δεν βλασφημείται Ο Θεός και η αξιοπρέπεια από ποταπούς, η Αγάπη, η Θεία Χάρις είναι οι Αρετές!…

Μία Σπάρτη Θεού Τω Αγίω Όρει και μία Σπάρτη Αληλοσεβασμού και Ισότητος χωρίς περιπαιξίμια το Μπουτάν!…

Ως υποσημείωση θα αναφέρω ότι ο βασιλεύς Αντίχριστος θα εμφανίζεται σε πλατείες, με συνοδεία όμως και διά να τον λατρεύουν, αυτά αναφέρουν τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Εν μέρει θα μιμηθεί με υποκρισία τις αρετές Του Αγίου Όρους και του Μπουτάν…

Όσον διά το Μπουτάν, αυτά φαίνονται δεν γνωρίζω τι γίνεται σε όσα δεν φαίνονται, διότι είναι του συρμού να μασονεύουν και τότε δαιμονίζοντε και υποκρίνοντε…

Οι ανθρώποι του Μπουτάν ή Βουτάν είναι πολύ παρατηρητικοί, εάν εάν είσαστε υποκριτικοί θα το ψυχαναλύσουν με την γλώσσα του σώματος και της υπεροψίας της φωνής κυρίως, θα παραμείνουν σιωπηλοί και θα προσέχουν, μπορούν να σας εκδικηθούν χωρίς να σας αγγίξουν…

Οι ανθρώποι Του Αγίου Όρους είναι πολύ διακριτικοί, όχι όλοι, αλλά κάποιοι με το που σας βλέπουν και πρίν σας ειδούν, ενώ ήρθατε, νοιώθουν και ειδοποιούντε την αύρα σας έως και τις αμαρτίες, ενοχές, αγαθοσύνες, προθέσεις σας και λυπούντε πρίν καν σας ανταμώσουν. Μπορεί και ν’ αποφύγουν να σας ανταμώσουν επειδή έτσι πρέπει, ενώ εσείς δεν τους γνωρίζετε κάν ή, να επιδιώξουν να σας ανταμώσουν χωρίς καν να το επιδιώξουν, διότι πρέπει ν’ ακούσετε κάτι από αυτούς. Κάποιοι πηγαίνουν εις Τω Αγίω Όρει και κοσμικεύοντε ή «κοσμικεύοντε», φοράνε τον γλυκομίλητο και συμπαθητικό ευατό τους και νομίζουν ότι εξεγελάνε τους διορατικούς εκ των Μοναχών, οι οποίοι με συμπάθεια έως και οίκτο γλυκό εμφανίζοντε, όχι προσποιούντε με αγάπη κατανόησης μεν αλλά όχι συμφωνίας με τον συνομιλητή ή φίλο δε που είναι εκτός τόπου και χρόνου και νομίζει ότι ελέγχει την κατάσταση.

Κάποιοι άλλοι όμως το αντιλαμβάνοντε ότι το αντιλαμβάνοντε οι Μοναχοί περί τίνος πρόκειται διά τον καθένα, είτε αντιλαμβάνοντε αυτούς τους άλλους οι Μοναχοί είτε όχι. Γενικώς αυτό ισχύει και είς την έξω κοσμική κοινωνία…

Αλλά εκεί οι διορατικοί δεν βλέπουν ποίος είσαι απέξω αλλά περισσότερο έχουν την ικανότητα να βλέπουν ποίος είσαι από μέσα. Είναι και αυτή μία Φωτοδεσμοζωντανική Συχνοτική Ρευστότητα, το να βλέπεις περισσότερο το μέσα παρά το έξω, είναι απλόν, εξαρτάται τι μάτια έχεις !…

Θέλεις έναν παράδειγμα; Η ακτινογραφία, η Κίρλιαν, η υπεριώδης, η υπερερυθρή βλέπουν περισσότερο μέσα και έχουν έως και στραβομάρα απ’ έξω… !

Είναι θέμα πώς έμαθες και τι έμαθες και τι σε μαθαίνει αυτό που έμαθες.

Ένας αρχιτέκτονας μπορεί να κάνει ρεζίλι έναν δικηγόρο και το αντίστροφο ό καθένας στον τομέα του, τρομάρα τους !

Ένας μουσικός μπορεί να ρεζιλεύσει ως αγράμματο με τους τόνους/νότες του έναν φιλόσοφο… !

Ένας άνθρωπος όπου γνωρίζει όχι μηχανικά πώς να επιβιώνει μπορεί να σου αποδείξει ότι δεν γνωρίζεις τίποτε, …. Τίποτε όταν παραμείνεις μόνος !… Και ένας άγιος στον αριστούχο της αυτοεπιβίωσης ότι ποτέ δεν μένει μόνος !…

Παναγιώτης Δίας

Share this post