Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ … Κάποιο παθιασμένο ἀνθελληνικόν ΚΙΝΗΤΡΟΝ

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ … Κάποιο παθιασμένο ἀνθελληνικόν ΚΙΝΗΤΡΟΝ

Κάποιο παθιασμένο ἀνθελληνικόν ΚΙΝΗΤΡΟΝ καθοδηγεῖ αὐτό τό σκοτεινόν καί ἀγέλαστο πρόσωπο, πού ἀνοιγοκλίνει τά ματια της ταχύτερα ἀπο τά πτερά τῆς μύγας, εἰς τρόπον ὥστε νά τῆς εἶναι ἀδύνατον νά κάμη χρήσιν καί τῶν λεγομένων, ὡς τά κατά «συνθήκην ψεύδη». Τό ἀνθελληνικόν της ΚΙΝΗΤΡΟΝ, τήν καθοδήγησιν νά ἐξωστρακίση ἀπό τό Προεδρικόν μέγαρον, καί ὄχι ἀπό τό σπίτι της, τήν αἱματοβαμένην Ἱστορίαν τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, ὡς Ἑλληνικήν σημαία, καριοφίλια, κ.λ.π, καί νά τά ἀντικαταστήση μέ ξένα ἀντικείμενα.

Μᾶς εἶναι ἀδιάφορον τό ἀνθελληνικόν της ΚΙΝΗΤΡΟΝ, ἀλλά ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες δέν τήν ἀναγνωρίζομεν διά πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, δέν θέλομεν νά τήν πληρώνωμεν, νά μᾶς ἐπιστρέψη δέ καί ὅσα ἔχει κερδίση λόγῳ τῆς προεδρίας. Εἶναι ἐπί πλέον περίεργον πῶς μιά Κομμουνίστρια κοιμᾶται εἰς τά Βασιλικά Ἀνάκτορα πού ἀπεχθάνεται καί μισεῖ. Καί κυρίως ὄχι μόνον διά λόγων, ἀλλά ἔργων καί πράξεων, πραγματοποιεῖ ἐχθρικάς ἐνεργείας εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Ἕνα χειροπιαστό παράδειγμα εἶναι, ὅταν ὡς πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Ε ἀπέρριψεν τό καθολικόν αἴτημα τῶν Ἑλλήνων, ἐκφρασθέν ἀπό τάς ἀπανταχοῦ μεγελειώδεις συγκεντρώσεις τῶν Ἑλλήνων, κατά τῆς παραχωρήσεως τοῦ ὀνόματος μας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ εἰς ἀλλοεθνεῖς. Αἴτημα τό ὁποῖον εἶχον καταθέσει αἱ Παμμακεδονικαί Ἑνώσεις καί ἐκδίκασεν τήν ὑπόθεσιν ὡς πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Ε ἐδῶ διέπραξεν ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΝ. . Ὡς πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Ε ἐπέβαλλεν τήν ἰδικήν της ἀνθελληνικήν ἄποψιν, δολοφονόντας τήν ἀλήθειαν καί καταδικάζοντας τήν Ἑλλάδα καί τήν Ἱστορίαν της. Διότι τό ὄνομα Μακεδονία εἶναι μόνον Ἑλλάδα, καί δέν παραχωρεῖται. Ἐξέφρασεν τήν προσωπικήν της ἀνθελληνικήν θέσιν καί ὄχι τήν καθολικήν βούλησιν τῶν Ἐλλήνων. Πάρ’ ὅτι τό πρῶτον ἄρθρον τοῦ Συντάγματος γράφει. Άρθρο 1

1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. 2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. 3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Ὡς δικαστής ὀφείλει ἀπολύτως νά σέβεται καί νά ὑπακούη εἰς τό Σύνταγμα.

Πρέπει νά γίνη ἀναψηλάφησις τῆς δίκης καί μέ τό ἐρώτημα τῆς κακοδικίας.

Share this post