Ο πολιτικός κόσμος ἒφθασε στα όρια τοῦ ἀπόλυτου αὐταρχισμοῦ καί τῆς ὓβρεως – Αὐτά ὡρίμασαν γιά να λυθούν στό 2021…θα δράσεις;

Ο πολιτικός κόσμος ἒφθασε στα όρια τοῦ ἀπόλυτου αὐταρχισμοῦ καί τῆς ὓβρεως – Αὐτά ὡρίμασαν γιά να λυθούν στό 2021…θα δράσεις;

Γιορτάζουμε φέτος διακόσια χρονια ψευτορωμέϊκο καί τά πράγματα ὡρίμασαν γιά να ἐκπληρωθεῖ ὃ,τι ἒμεινε μισό ἀπό τότε… Διότι μετά τόν κορεσμό τῆς ἀναίδειας καί τοῦ ψέματος, ξεκινοῦν πάντα τά ἀντίστροφα…

Σήμερα ἀποκορυφώθηκε ὁ ἀνελέητος πόλεμος ἐναντίον μας μέσα ἀπό τίς παντός εἲδους πανουργίες οἱ ὁποῖες ἐφαρμώστηκαν μέ τόν νόμο ὁ ὁποῖος δολοφονεῖ συστηματικά τήν κοινωνική καί ψυχική ἡρεμία, τήν συνοχή, τήν πρόοδο, τήν κοινωνική μας ἀναπαραγωγή.  

Γράφει ο Παναγιώτης Δερματάς

Μέσα ἀπό αὐτόν τόν νόμο πού ἒχουν ψηφίσει αὐταρχικοί ὑπόδικοι οἱ ὁποίοι ἀπαλλάσσονται μεταξύ τους με παραγραφές καί ἀσυλίες, ὁ πολίτης εἶναι διαρκῶς «παράνομος» καί τοῦ ἐπιφυλάσσονται ἐξοντωτικά πρόστιμα, ποινές καί περιπέτειες πού σκοτώνουν τήν ψυχή καί τό σῶμα.

Ζομε σήμερα τήν ποκορύφωσι τς μεσαιωνικς θικς το πολιτικο κόσμου  ποος φθασε στά ρια το πόλυτου αταρχισμο καί τς βρεως !

Πρέπει να εἶναι κάποιος  βαριά διεφθαρμένος  ἢ μέγας βλάξ ἂν δέν καταλαβαίνει ὃτι τό μεγάλο παιχνίδι εἶναι στημένο μέ μαθηματική στρατηγική πρίν ἀπό πολλά χρόνια καί ὃτι ὁ ἲδιος μέσα ἀπό τήν ἐπιστημονική παραπληροφόρησι, ἒχει γίνει ἐργαλεῖο του …

 Ἂς πάρουμε κάποια πράγματα με τήν σειρά γιά να τά δοῦμε στίς πραγματικες τους διαστάσεις.

Τό 1974, με τά πολυτεχνεῖα, ἦρθαν οί μεγάλοι “σωτῆρες” τῆς σύγχρονης μοναρχίας πού πάντα προέρχονται ἀπό τις ἲδιες «ἀντιμοναρχικές» οἰκογένειες και οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τήν «δημοκρατία», νά μᾶς πείσουν γιά τήν “προδοσία” τῆς Κύπρου ἀπό τήν “χούντα” χωρίς ὃμως νά τολμήσουν νά στείλουν τό θέμα στήν δικαιοσύνη γιά να ἀποκαλυφθοῦν ὃλοι οἱ συντελεστές τοῦ ἀνουσιουργήματος…

Οἱ «σωτῆρες» ἒφτιαξαν τίς δομές τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, τοῦ συνδικαλισμοῦ, τοῦ συνεταιρίζεσθαι, τῆς ἐπαγγελματικῆς δράσεως.

Τήν Τοπική Αὐτοδιοίκησι, ἀντί γιά χῶρο πού θά ἑνώνει δημιουργικά τήν κοινωνία, δηλαδή μέσα ἀπό κοινό ψηφοδέλτιο, τήν δίχασαν  βαθιά γιά να αὐτοβασανίζεται καί νά γίνεται στήριγμά τους… Συνέπεια σε ὃλα αὐτά, προοδευτικό χάος καί τρομερά κόστη σέ ὃλα τά πεδία τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν!

Ἒφτιαξαν τόν κομματικό συνδικαλισμό τόν ὁποῖο ἒριξαν στόν δημόσιο τομέα τῆς οἰκονομίας. Μέσα ἀπό αὐτόν, προέκυψαν τάξεις προνομιούχων οἱ ὁποῖες ἒβαλαν βαθιά τό χέρι στήν τσέπη τῶν ἀνοργάνωτων καί ὑπονομεύτηκε στήν συνείδησι τῶν πολιτῶν ἡ ἒννοια τοῦ δημόσιου γιά να γίνει καταφανέστατα στήν κατάλληλη στιγμή τό ξεπούλημα του ἒναντι πινακίου φακῆς … Οἱ συνδικαλιστές, δέν ἒνοιωσαν καμία ἐνοχή γιά τό ποιός πληρώνει γιά τα ἐπαγγελματικά τους προνόμια, δέν ἒνοιωσαν  τήν ἀνάγκη να ἀντιδράσουν στήν ἀποδεδειγμένη κακή διαχείρησι, ἀλλά ἒγιναν συνταῖροι με τήν κάστα τῶν πονηρῶν διαχειριστῶν !

Στό θέμα τοῦ συνεταιρίζεσθαι πού ἀφορᾶ κυρίως τούς ἀγρότες, ἒπρεπε κι’ ἐδῶ να κάνουμε ἐκλογές με παρατάξεις !… Τό τί προέκυψε, εἶναι γιά κλάματα ! Δηλαδή, με 2,30  τό κιλό τό λάδι ἀπό τόν παραγωγό καί κατάθλιψις στήν ὓπαιθρο !

Στό θεμα τῶν ἐπαγγελματικῶν ἐπιμελητηρίων, ἀκριβῶς τά ἲδια… Συνδυασμούς γιά τό κόμμα καί μέσω αὐτῶν, θέσεις γιά τούς πολιτικά ἡμέτερους… Ἒτσι, σήμερα πού οἱ ἐπαγγελματίες κτυποῦνται ἀπ΄ὃλες τίς πλευρές, πού ἐξαναγκάζονται ὃσοι μποροῦν να φεύγουν ἀπό τήν χώρα, τά ἐπιμελητήρια ἁπλῶς παρακολουθοῦν τόν θάνατο τοῦ ἐμποράκου ἐπιδοτούμενα ἀπό τόν ἲδιο ἐξαναγκαστικά γι’αὐτό τό ἒργο…

Καί μετά, ἦρθαν οἱ “ἱστορικές ἀποφάσεις” …

Οἱ Τοῦρκοι εἶχαν πάρει με τήν πονηρία καί τήν συγκατάθεσι τῶν οἰκογενειῶν τήν μισή Κυπρο…

Ἒτσι, “κινδυνεύαμε” ἀπό την Τουρκία … Καί ποιός θά μᾶς ἒσωζε; Ἡ Εύρώπη,φυσικά με τήν ΕΟΚ!

Καί μᾶς ἒβαλαν στήν Εὐρώπη βομβαρδίζοντάς μας καθημερινά με ψέματα καί ἐλπίδες ὃτι θά μπαίναμε σε μια κοινότητα 300 ἑκατομυρίων καταναλωτῶν… Ὁπότε θά βρίσκαμε λύσεις καί γιά τά ἀγροτικά μας προϊόντα…

Αὐτή ἡ Εύρώπη ἒδινε ἐπιδοτήσεις γιά ἀεριτζίδικες δραστηριότητες καί πίστευε ὁ καθ’ἓνας ὃτι ἦταν ξένα λεφτά… Δέν τόν ἂφηναν ἢ ὢθησαν να λογαριάζει τί δίνει, τί παίρνει, τί ὑποθηκεύει…

Ἒτσι σιγά σιγά, ἡ Εὐρώπη τοῦ Βορρᾶ μᾶς ἀπογύμνωσε ἀπό τόν δημόσιο πλοῦτο, κτύπησε κάθε παραγωγική μας δυναμική ἐπιδοτώντας τήν ἐξόντωσι της, ἒβαλε ψηλά τόν πῆχυ γιά κάθε ἐπαγγελματική δρᾶσι ὣστε να τόν φθάνουν διαρκῶς και λιγότεροι ντόπιοι, ὑπονόμευσε ὃλες αὐτές τίς πανάρχαιες δομές μέσα ἀπό τίς ὁποῖες διαχέοταν ὁ πλοῦτος μέσα στήν κοινωνία, ἐπέβαλε τήν ἐλευθερία στό ἐξωτερικό ἐμπόριο με ἀποτέλεσμα να κτυπηθεῖ καίρια καθε παραγωγική δρᾶσις ἀπό τήν γεωργία, τήν κτηνοτροφία, μεχρι τήν ἁλιεία.

Ἀλλά ἡ ἀποκορύφωσις τοῦ μυαροῦ της ἒργου ἦρθε ἀργότερα μέσα ἀπό τα μνημόνια καί τίς ἂλλες συμπεριφορές .

Μέ πρόσχημα το δημόσιο χρέος πού ἀποτελοῦσε φυσικά σέ κάποιο βαθμό συνέπεια ἁμαρτωλῶν καταστάσεων καί τό ὁποῖο  ἦταν  ἀπό τά μικρότερα στον κόσμο σέ σύγκρισι με τόν πληθυσμό,  μᾶς ἐπέβαλαν να δανειστοῦμε τεράστια ποσά τά ὁποία νά κατευθύνουμε στις τράπεζες οἱ ὁποῖες δέν ξέρουμε σέ ποιούς ἀνήκουν …

Ἒτσι πολλαπλασιάστηκε το χρέος και μᾶς κοροϊδεύουν ἀναιδέστατα ὃτι δέν ἦταν βιώσιμο πρίν χρόνια πού ἦταν στο 110% τοῦ ΑΕΠ, ἀλλά θα γίνει βιώσιμο ὃταν φθασει στό 400% !!!

Ἐνῶ ἡ πραγματική ἐξουσία τῆς Εὐρώπης μᾶς χρωστοῦσε γιά ἀναγκαστικά δάνεια τοῦ παρελθόντος μαζί μέ τίς πολεμικές ἀποζημειώσεις ἓνα τεράστιο χρέος, κατάφερε αὐτό τό χρέος νά το περάσει στίς πλάτες μας με ἐργαλεῖα πολιτικούς της παλιάτσους πού διέπραξαν ἓνα ἀπό τα πλέον εἰδεχθῆ ἐγκλήματα τῆς ἀνθρωπότητας !

Γι’ αὐτό τό χρέος μᾶς «ἒδεσαν» νομικά καί ἂνομα, μέ ξένο δίκαιο, ψηφίζοντας χιλιάδες σελίδες τίς ὁποῖες κατάφερναν λέει  να διαβάζουν μέσα σέ ἓνα βράδυ ὃλα τά μνημονιακά τέρατα τοῦ κυνο…βουλίου….  ( Αὐτά πού κάποιοι χειροκροτοῦν στίς πλατεῖες, πού τρέχουν να τούς δώσουν τό χέρι καί πού οἱ ὁμοειδεῖς δῆμοι θεωροῦν ὡς τιμώμενα πρόσωπα!!!…)

Ἒβαλαν ρυθμιστή τῶν οἰκονιμικῶν μας πραγμάτων μία ὁμάδα στυγερῶν οἰκονομικῶν ἐκτελεστῶν πού ὀνομάστηκε «Τρόϊκα»  τήν  ὁποία μετά ἡ σοσιαλ ληστρική ὑπηρεσία τους μέ ἀρχηγό κάποιον πολιτικό ἀναβάτη ὁ ὁποῖος προωθήθηκε λόγω τῶν ἱκανοτήτων του στίς καταλήψεις, ἀναβάπτισε σε θεσμό !!!.. Δηλαδή αὐτός ὁ «ἀριστερός» Τσίπας πού ἒγραψε στά παλιά του ὑποδήματα τό ἀποφασιστικό δημοψήφισμα, τήν μετέτρεψε σέ νομιμότητα!!!

(Στό ψευτορωμέϊκο, θεωρεῖται καταξίωσις και «δημοκρατία» νά βρεθεῖ μία ὁμάδα δέκα ἀτόμων καί νά ἀποφαζίζει κατά πλειοψηφία να κλείνει τόν δρόμο σέ δέκα ἑκατομύρια πολίτες… Ὃποιος ἡγεῖται τέτοιων καταστάσεων, γίνεται λαϊκός ἣρωας καί καταλήγει ἒμμισθος ταγός στό ἐθνικό …βολευτήριο μέσα ἀπό τό ὁποῖο τό 20% γίνεται πλειοψηφία καί ἀποφασίζει και διατάσσει γιά λογαριασμό τοῦ 50 σύν 1%!…)

Κι’ ν φτωχοποίησαν λοι τοτοι τόν λληνα πολίτη πέρ τν τραπεζν, ατές, παρά τό γεγονός τι πωφελήθησαν πολλαπλάσια πό τήν θυσία του, χι μόνον δέν δειξαν πιείκια πέναντι στόν πολίτη πού θυσιάστηκε γι’ατές, λλά βρκαν τήν εκαιρεία νά το ρπάξουν καί τά τελευταία χνη διοκτησίας του !!!

Καί ἐνῶ θά ἒπρεπε να διαγράψουν τά χρέη ἀπό τήν στιγμή πού τά εἰσέπραξαν πολλαπλάσια σέ βάρος ὃλων μας, τουλάχιστον θά μποροῦσαν νά μᾶς μεταβιβάσουν τό χρέος μέ ἓνα ποσοστό τῆς ἀξίας του.  Ἀντί αὐτοῦ τό μεταβίβασαν σε σκοτεινές συμμορίες ἀπό κερδοσκόπους  ἒναντι ἐλάχιστης τιμῆς καί οἱ ὁποῖες ἀσκοῦν καθημερινά ψυχολογικές πιέσεις ὠθώντας τούς ἀνθρώπους σέ ψυχοφάρμακα καί αὐτοκτονίες !!!

Ἀλήθεια, ποιά σχέσι ἒχει τό σύστημα τῶν πολιτικῶν μέ αὐτές τίς ὁμάδες; … Ποιά σχέσι μπορεῖ νά ἒχει αὐτή ἡ μεταβίβασις με τίς συνέπειες τῶν ἐγκλεισμῶν λογω «πανδημίας»;…

Σήμερα διαπράττεται ἐθνική γενοκτονία καί ἐθνοκάθαρσις σέ βάρος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ἓνα ποσοστό τῶν ὁποίων μένει ἀκόμη μαγεμένο ἀπό τίς Σειρῆνες τοῦ κομματισμοῦ, τῆς ψεύτικης καί ἀναχρονιστικῆς ἰδεοληψίας, τοῦ φρικτά κατευθυνόμενου ψέματος, τοῦ κατευθυνόμενου «ἀνθρωπισμοῦ» πού αἰσθάνεται ὁ βολεμένος καί ὁ ὁποῖος τοῦ ἀποδίδει συμφέρον…

Στήν θέσι τῶν Ἑλλήνων πού φθείνουν δραματικά, ἒχουμε ἑκατομύρια ἀπό εἰσαγόμενους  τούς ὁποίους κατευθύνουν ὡς «πρόσφυγες» με σκοπό νά ἀλλάξει ὁ ἐθνολογικός χάρτης τῆς χώρας καί τῆς Εὐρώπης  διότι κάποιοι αὐτό ἒχουν ἀποφασίσει…

Καί ἂν κάποιος «προοδευτικός» πού χάνει λάδια ἀπό καμένες φλάτζες στά μυαλά μέ ὀνομάσει «ρατσιστῆ»  θα τοῦ πῶ ὃτι ἀπό τό φτωχό μου εἰσόδημα στέλνω λεφτά σε παιδιά τοῦ Κογκό στήν Ἀφρική καί πού δυστυχῶς  μείωσα τήν ροή διότι δέν μπορῶ νά ἀνταποκριθῶ ἀπό τά χρέη πού μοῦ ἐπέβαλαν με τούς ἂνομους, πανούργους και δολοφονικούς τους φόρους !

Σήμερα, Κυριακή, γράφει ὁ πατήρ Τιμόθεος, τάϊσα τα παιδιά πατάτες γιαχνί καί ἦσαν εὐχαριστημένα !!!…

Τήν ἲδια μέρα, οἱ ὀρδές τῶν βαρβάρων καί τῶν ἀπεσταλμένων στήν χώρα μας, πετοῦν στά σκουπίδια τόνους φαγητῶν πού ἒχουν ἐπιδοτηθεῖ ἂμεσα ἢ ἒμμεσα μέ κόστος αὐτῶν πού δέν ἒχουν νά φᾶνε καί να πληρώσουν καί τό ἠλεκτρικό ρεῦμα !

λήθεια λοιπόν, ατοί ο …ααίσθητοι «νθρωπιστικοί» ργανισμοί μαζί μέ τούς παγγελματίες «νθρωπιστές» το τόπου μας τν ποίων τά πλοκάμια εναι δεμένα μέ λο ατό το πανάθλιο μεσαιωνικς θικς πολιτικοτραπεζιτικό σύστημα , γιατί δέν βλέπουν τούς νθρώπους ταν εναι μεσα στήν χώρα τους καί νά τούς σώσουν μέ λάχιστο κόστος λλά προτιμον νά τούς φήσουν να κινδυνέψουν μέσα σέ πικίνδυνες διαδρομές, σέ ποπνικτικά στρατόπεδα μέ ρρώστιες καί σε σαπιοκάραβα ;…

Καί δέν φθάνει μέχρι έδῶ τό κόστος αὐτῆς τῆς ἀνομίας ! Εἶναι πολύ ἀκριβώτερο διότι ἒχει σχέσι με τήν ἀτομική μας ὑγεία !

Ὃλα τά κρούσματα, ξεκίνησαν ἀπό τίς περιοχές τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως καί ἐπεκτάθηκαν στόν περίγυρο μέ ἀποτέλεσμα νά ἒχουν φθάσει σε μοναδικά ποσοστά!

Οἱ Ἓλληνες ἐξαναγκάστηκαν σέ κλείδωμα ἐνῶ οἱ ἀλλοδαποί κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα, κλειδώθηκε ἡ οἰκονομία μας στό μηδέν μέ συνέπειες προσθετικές πάνω στίς συνέπειες τῶν μνημονίων !

Δηλαδή, μνημόνια καί ἐγκλεισμοί, συμβάλλουν στήν πορεία μηδέν τῆς ἐθνικῆς μας οἰκονομίας!!! Μνημονια καί ἐγκλεισμοί, δουλεύουν γιά ἓνα ἂλλο φονικό στάδιο ἐξοντώσεώς μας μέσω τῶν εἰσπρακτικῶν οἱ ὁποῖες πῆραν μπίτ παρά τά χρέη πού μᾶς ἐπιβάρυναν με τά ἂνομα μνημόνια !

Καί ὃλοι αὐτοί λοιπόν πού εἶναι μέτοχοι στό διαβολικό ἒργο, μᾶς κλείνουν μέσα στά σπίτια «γιά το καλό μας» !!!…

Καί πάνω στήν δυστυχία, μᾶς παραγγέλνουν τά βόρεια ἀφεντικά στούς ὁποίους παραδωσαμε τήν ἐξουσία, στούς ὁποίους μένουμε βλακωδέστατα ὑποταγμένοι, τά ὁποία εἰσπραττουν τό καταπέτασμα ἀπό τόν ἐξοντωτικό ΦΠΑ, τά δολοφονικά ΕΜΦΙΑ κλπ, ὃτι δέν ὑπάρχει καμία ἐπιείκια με τήν πληρωμή τῶν φόρων !!!

Καί ἀπό τήν στιγμή πού ἡ ἰδιωτική οἰκονομία εἲτε ὠθεῖται σέ ματαναστεύσι, εἲτε πυροβολεῖται στά δύο μέτρα μέ συνέπεια τήν μείωσι τῶν κρατικῶν ἐσόδων, οἱ «δανειστές» ἀνταποκρίνται πρόθυμοι να μᾶς δανειζουν, με ὑποθήκη και τα τελευταία ἀσημικά…

 Εἶναι ἒνοχοι ὃλοι αὐτοί οἱ  Εὐρωπαῖοι ἐκπρόσωποι γιά τήν σατανική πλεκτάνη σε βάρος ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ, ἑνός ἱστορικοῦ ἒθνους! Συνένοχοι μέ τά ντόπια ὑποτακτικά τους γιά ὓψιστη ἀπάτη, γιά κατά συρροή ἐγκλήματα, γιά σύγχρονη γενοκτονία !

Ἀλλά παράλληλα μέ τήν οἰκονομία, ἒχουμε δραματικές συμπληρωματικές κατολισθήσεις στήν διπλωματία καί στά ἐθνικά θέματα οἱ ὁποῖες ἀπορρέουν ἀπό τίς ἲδιες πιέσεις  …

Τό μεγάλο ὂνειρο τῶν ἡγετῶν τοῦ ΚΚ γιά «ἐλεύθερη Μακεδονία», μετά ἀπό χρόνια ὑπογράφεται ἐπίσημα ἀπό ἂλλους …

Πρέπει νά ἒχει περάσει κάποιος ἀπό τό σκοταδιστικό σύστημα τῆς κομματικῆς παιδείας καί νά ἒχει ἐπενδυθεῖ στό δημόσιο γιά να μην ἀντιλαμβάνεται τέτοιες ἐξόφθαλμες καταστάσεις…

Διότι τό διαδικό σύστημα «δεξιά», «ριστερά» χει μια βαθιά λληλοσύνδεσι… Τό να παράγει τό λλο καί ναπαράγεται πό ατό με κοινό στοχο τήν ποδηγέτησι τς κοινωνίας μέσα στά πλαίσια παγκόσμιων σκοπιμοτήτων ο ποες λέγχουν τά βάθη τς πολιτικς…  Μεγάλο ργαλεο γι΄ ατό τό ργο εναι  σκοταδιστική παιδεία πού στηρίζεται στό ψέμα, στήν διαστροφή τν ννοιν, στήν προκατάληψι, στόν φανατισμό, στήν ρνησι τν πάτριων ξιν, στό μσος πέναντι στήν πατρίδα…

Δέν  ὑπάρχει βέβαια ἀμφιβολία ὃτι ὑπάρχουν ἰδεολόγοι με τίμιες προθέσεις. Ὃπως ὑπάρχουν πάντα οἱ καταλληλοι πού καραδοκοῦν στίς γωνίες γιά νά τίς μετατρέψουν σέ ἒργο… .

Καί οἱ …κατάλληλοι θά δώσουν τήν εὐκαιρία στούς ἂλλους …κατάλληλους συν… ἀντιπάλους γιά νά δώσουν λύσεις βοηθούμενοι μέσα ἀπό τίς ἀνάλογες διαδικασίες συλλογικῆς ἀποκοιμήσεως…

Ἆραγε, χωρίς Τσίπρα, θά μπορούσαμε νά ἒχουμε Κουλη ;…

Δηλαδή τό δίδυμο τς ποτέλειας στά δια συμφέροντα…  μέν παραχωρε τούς τίτλους το μεγάλου και στορικότερου οκοπέδου το πλανήτη, χωρίς κν τήν συναίνεσι το λαο, λές καί εναι δικό του,  δέ πού «διαφωνε», χι μόνον …δυνατε στήν συνέχεια να καταγγείλει τήν προδοσία, λλά με περισσό πάθος φαρμώζει τό θνικό νουσιούργημα !

Καί δέν φθάνουν ὡς ἐδῶ οἱ ἐθνικές μας κατολισθήσεις… Ἒχουμε καί τό Αἰγαῖο μέ τους Τούρκους, ἒχουμε καί τήν Θράκη, ἒχουμε…

Ἂν  κάποιος ἀμφισβητεῖ ὃτι τα πράγματα ἒχουν σχεδιαστεῖ ἀπό βαθιά βρώμικους ἐγκεφάλους πρός μία σκοτεινή σκοπιμότα, ἂς ἀπαντήσει στά ἑξῆς :

1ον  Οἱ τελευταῖοι  Ἓλληνες ἐκδιώχτηκαν ἀπό την Κωνσταντινούπολι τό 1955, στήν συνέχεια ἀπό τήν Ἰμβρο, τήν Τένεδο καί ἀλλοῦ κατά παράβασι ἠθικῶν νόμων και διεθνῶν συνθηκῶν. Ποιά σκοπιμότητα ἐπέβαλε στους πολιτικούς μας ἡγέτες να δεχτοῦν Τουρκικό προξενεῖο στήν Θράκη καί την στιγμή μάλιστα πού δέν ἀναγνωρίζεται ἐκεῖ τουρκική μειονότητα ἀλλά θρησκευτική ;

2ον Ἡ Τουρκία ἀπό τό 1990 περίπου, ἒχει ξεκινήσει ἓνα πρόγραμμα πολεμικῶν βιομηχανιῶν προσβλέποντας πρός τήν στρατηγική αὐτοδυναμία ἡ ὁποία ἀποτελεῖ προϋπόθεσι γιά πολιτικές ἀπεξαρτήσεις και βλέψεις ἐναντίον γειτόνων τίς ὁποίες διακαῶς δέν κρύβει καί τίς ὁποῖες περνᾶ μέ πάθος καί μέσα στό σύστημα τῆς ἐθνικῆς της παιδείας. Μέ λίγη προσπάθεια, εἶναι ἀντιληπτό ὃτι συμπολίτευσις καί ἀντιπολίτευσις ἐκεῖ ἐρίζουν μεταξύ τους γιά τό ποιός θα εἶναι πιό διεκδικητικός… Ἐρώτημα : Γιατί ἐδῶ στόν ἲδιο χρόνο ἐξοντώνουν τίς πολεμικές βιομηχανίες,  στέλνουν στό ἐξωτερικό τούς ἐπιστήμονες καί περνοῦν στήν παιδεία ἐξωπραγματικές εἰκόνες εἰρήνης ἀνάμεσα σε θύματα καί στόν μοναδικό λαό πού διδάσκεται νά εἶναι ὑπερήφανος γιά τίς κατακτήσεις του, τίς ἁρπαγές καί τίς γενοκτονίες του ;

3ον Μέ δεδομένους τούς ὑπερεξοπλισμούς τῆς Τουρκίας γιατί ἀπό τό 2012 μέχρι τό τέλος τοῦ Τσίπρα  ἂφησαν τά ἀεροπλᾶνα χωρίς ἀνταλλακτικά καί ἀγόρασαν ὑποβρύχια χωρίς ὃπλα;

Ἂς ἀρκεστοῦμε σ’αὐτά…

Διότι τό ζητούμενο εἶναι ἐμφανέστατα ἡ προώθησις τῆς στρατιωτικῆς ἀνεπάρκειας … Ναί μέν ἒχουμε ἀριθμούς γιά να κοιμίζουμε τούς ἀδαεῖς, ἀλλά στόν χρόνο χ δέν θά ὑπάρχει ἡ οὐσιαστικη ἐπάρκεια γιά τήν προστασία τοῦ Αἰγαίου τό ὁποῖο πρέπει να περάσει καί αὐτό μέσα στά Γερμανικά συμφέροντα μέσω Τουρκίας !!!…

(Αὐτό, εὐτυχῶς ἀνατρέπεται σήμερα μέ πρωτοβουλίες τῶν στρατιωτικῶν καί παρά τίς κυβερνητικές παλινωδίες ἐξ αἰτίας τῶν Γερμανικῶν πιέσεων…)

Ἡ πολιτικη τοῦ drag nach Ost, καλά κρατεῖ … ( Δηλαδή, τήν στιγμή πού τά ἀμούστακα τῆς παιδείας μας εὐνουχίζονται στήν σκέψι ἀπό τα κόμματα, περνοῦν οἱ μεγάλες πολιτικές τίς ὁποῖες στήν συνέχεια αὐτά μέσα ἀπό τήν ἂγνοια καί τήν βλακία ὑποστηρίζουν…)

Καί δέν σταματᾶ ἐδῶ ἡ θρασύτητα τῶν «ἑταίρων» καί τῶν «συμμάχων» μας στούς ὁποίους μᾶς μάντρωσαν οἱ πολιτικοί «σωτῆρες» γιά νά μην μᾶς φάει ὁ λύκος πού λέγεται Τουρκία…

Ἐδῶ σήμερα, μερίδιο ἀπό τίς σάρκες μας ἒχει καί ὁ λύκος καί ὁ Εὐρωπαῖος  χασάπης …

Ὁ λύκος ἐνισχύεται μέ ὃπλα, μέ χρῆμα καί στηρίζεται διπλωματικά !

Ἐνῶ τό θῦμα ὑπονομεύεται παντοῦ καί οἱ φυσικοί του σύμμαχοι καταγγέλλονται ὡς ἐχθροί τῆς Εὐρώπης !!! (Βλέπε στάσι Γερμανίας καί Ἀμερικανῶν ἀπέναντι σέ Αἲγυπτο… )

Βέβαια, εἶναι βαθύ τό σκοτάδι πού διανύει ἡ ἀνθρωπότητα …. Αὐτό ὃμως πού διανύει ἡ πατρίδα μας, ἀποτελεῖ πραγματικό ἒρεβος !!!

Καί εἶναι βαριά ἀδικαιολόγητο γιά μᾶς τούς ἀποδέκτες οἱ ὁποίοι δεχτήκαμε τήν καρατόμησι τῆς σκέψεως ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μαζί μέ τήν ἱστορικη πεῖρα τήν οὐσία τῆς παιδείας μας .

Τά δύο μεγάλα ἐργαλεῖα πού εἶναι ἡ παιδεία καί ἡ ἐκκλησία, τά ἐντάξαμε σέ σκοτεινές πανάθλιες σκοπιμότητες ἢ τά ἀντιμετωπίσαμε με ρηχές προκαταλήψεις, στοιχεῖα πού μᾶς ἐπέβαλαν συστηματικά καί ὑποχθόνια μέσα ἀπό τίς  ἒκφυλες «ἰδεολογίες» τους …

Ἀντί νά κάνουμε τήν Ἀθήνα πρωτεύουσα τοῦ πνευματικοῦ κόσμου μέσω τῆς παιδείας καί τοῦ πολιτισμοῦ, ὃπου ἀπό δῶ θά συντονίζονταν γιά δράσεις καί ἀντιστάσεις ὃλοι οἱ σοφοί τῆς γῆς, τήν καταντήσαμε πρωτεύουσα τοῦ τρίτου κόσμου!!!

ντί ο ταγοί τς κκλησίας νά κμεταλλευτον ατή τήν γετική στορική δυναμική πού τς δίνει τά πλα να ρυθμίζει καί νά πιβάλλει πολιτικές ερήνης καί συνυπάρξεως νάμεσα στούς ρθόδοξους λαούς, κατήντησε κφυλο ργαλεο πού τρέχει πίσω πό τούς πολιτικούς, ποθάλπτοντας συγκρούσεις καί ξυπηρετώντας τά δια μ’ατούς συμφέροντα !

Ἒτσι, ἀφήνεται ἢ προωθεῖται ἡ σύγκρουσις ἀνάμεσα σέ Οὐκρανική καί Ρώσικη ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἐξελίσσεται καί σέ ἐθνική σύγκρουσι με ἀπροσδιόριστες συνέπειες στήν παγκόσμια εἰρήνη.

Μέγιστο ἐργαλεῖο κοινωνικῆς ἀποβλακώσεως πού ἐπιτρέπει ἢ βοηθᾶ να περνοῦν ὃλα αὐτά, εἶναι καί ἡ χειραγωγούμενη «δημοσιογραφία» !

Ἡ ἱστορία ὃμως καί οἱ πραγματικές της ἀρχές, εἶναι ἡ ἀλήθεια καί τό αἷμα πού ἒχυσαν γι’ αὐτήν οἱ πραγματικοί δημοσιογράφοι ! Γιά χάρι αὐτῆς, καμία ἂποψις καί καμία πληροφόρισις δέν ἐπιτρέπεται να ἀποκλείεται διότι ἓνα καί μόνο ἁπλό στοιχεῖο μπορεῖ να ἀποτρέψει τό ἂδικο.

Ἐδῶ, ἒχει καταντήσει μαύρη προπαγάνδα στά χέρια πραγματικῶν ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ ὁποῖες κατηγοροῦν καί καταδικάζουν ὡς «ἐγκληματίες» αὐτούς πού μποροῦν νά διαταράξουν τόν κοινωνικό ὓπνο καί τό μυαρό τους ἒργο…

Ὃλα αὐτά, εἶναι κομμάτι ἀπό το μεγάλο παιχνίδι τοῦ ὁποίου εἲμαστε τά μεγάλα θύματα… Ἡ ὡριμότητα τοῦ κακοῦ πού προσδοκᾶ ἐπειγόντως ἀπάντησι.

 Ἂν σέ συγκίνησαν, τά κοινοποιεῖς παντοῦ σπάζοντας κάθε διχαστική προκατάληψι καί συνυπάρχοντας με τόν κατά φαντασία πολιτικό σου «ἀντίπαλο»… διαφορετικά, φόρεσε τήν μάσκα σου καί περίμενε στόν καναπέ νά περάσει ἡ κρίσις τῆς «πανδημίας», νά πάρεις τό πιστοποιητικό τοῦ πειραματόζωου, να ξεσπιτωθεῖς ἀπό τά χρέη καί νά παρακαλεῖς νά σοῦ ἐπιτρέψουν να κυκλοφορεῖς στήν πλατεῖα ἢ στόν δρόμο στόν ὁποῖο ὃποιος παραβιάζει τά ἐθνικά σου σύνορα, κυκλοφορεῖ ἐλεύθερα καί χωρίς να δέχεται πειράματα στό σῶμα του και στήν ψυχή του!!!…

ellinikiafipnisis.blogspot.com

Share this post