Πανθρησκειακὸν Συνέδριον εἰς Ἀθήνας

Πανθρησκειακὸν Συνέδριον εἰς Ἀθήνας

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ καὶ ἡ προώθηση τῆς ἐφιαλτικῆς Πανθρησκείας καλπάζει! Διοργανώνονται συνέδρια καὶ ἐκδηλώσεις σὲ ὅλο τὸν κόσμο, προκειμένου νὰ ἐξοικειωθοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ μὴ ἀντιδροῦν στὰ σχέδια τῶν σκοτεινῶν παγκοσμοιοποιητῶν.

Ἕνα τέτοιο συνέδριο ἔγινε τὸν περασμένο μήνα στὴν Ἀθήνα, μὲ κάθε ἐπισημότητα. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου καὶ τοῦ περιοδικοῦ “Foreign Affairs The Hellenic Edition”, ὀργανώθηκε συνέδριο μὲ τίτλο “Ἡ Θρησκεία στὸν Σύγχρονο Κόσμο: Προκλήσεις καὶ Προοπτικὲς γιὰ τὸν Διάλογο καὶ τὴν Εἰρήνη”.

Τὸ συνέδριο ἄνοιξε μὲ μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος ἐπισήμανε μεταξὺ ἄλλων, ὅτι “Αἱ θρησκεῖαι ὀφείλουν νὰ ἀναπτύξουν τὴν εἰρηνοποιητικὴν των λειτουργίαν ἀποτελεσματικώτερα, καὶ ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι βία καὶ πόλεμος ἐν ὀνόματι τῆς θρησκείας καὶ τοῦ Θεοῦ εἶναι βία καὶ πόλεμος κατὰ τῆς θρησκείας καὶ τοῦ Θεοῦ. Πρέπει αἱ θρησκεῖαι νὰ παύσουν νὰ δίδουν εὐπρόσδεκτα ἐπιχειρήματα εἰς τοὺς ἀρνητάς τῆς πίστεως καὶ εἰς ὅσους ἀρέσκονται νὰ ταυτίζουν τὴν θρησκείαν μὲ τὰς ἀρνητικάς της πτυχάς.

Εἶναι ἀπαράδεκτον, ἐκπρόσωποι τῶν θρησκειῶν νὰ ἐμφανίζωνται ὡς κήρυκες φανατισμοῦ, νὰ ἀναρριπίζουν τὴν φλόγα τοῦ μίσους καὶ νὰ ἐπιτρέπουν, ἐλαφρὰ τῇ καρδίᾳ, νὰ χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ διαφόρους ἐπιτηδείους δι’ ἀλλοτρίους, μὴ εἰρηνικούς, σκοποὺς» (Ἱστ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Ἀνοικτὰ καὶ ἀπροκάλυπτα ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος ἐξισώνει ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ μαζὶ τὸν Χριστιανισμὸ καὶ τονίζει, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ὅτι ὅλες λατρεύουν τὸν «ἕνα Θεό». Ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι «καλὲς» καὶ «εἰρηνικές».

Ὅτι τὸ μόνο πρόβλημα εἶναι ἡ «ἀλλότρια χρησιμοποίησή» τους. Ἄρα τίποτε δὲν τὶς ἐμποδίζει νὰ ἑνωθοῦν! Φρίκη καὶ ἀνησυχία!

orthodoxostypos.gr

Share this post