Ποιοί σοῦ ἀνοίγουν τόν λάκκο,Ἕλληνα; Αὐτοί πού ψηφίζεις καί ὑπακοῦς !

Ποιοί σοῦ ἀνοίγουν τόν λάκκο,Ἕλληνα; Αὐτοί πού ψηφίζεις καί ὑπακοῦς !

Kαί ἐνῷ ἔχουν βάλλη τούς Ἕλληνες νά παρακολουθοῦν τά τσοντοκάναλα γιά νά …πληροφοροῦνται ποῦ εἶναι ἀναγκαῖο κι᾿ἐπιβεβλημένο νά φοροῦν τήν διπλή μάσκα,πότε θά ἔρθῃ ἡ σειρά τους γιά τό μπόλιασμα,πόσες καταγγελίες γιά σεξουαλική παρενόχλησιν ἔγιναν ἀνά ἡμέρα καί ποιοί διάσημοι μπῆκαν στό στόχαστρο,ὁ Μηταράκης,ναί πάλι αὐτός,μοιράζει χρῆμα μέ οὐρά στό σόϊ τοῦ Κούλη :

Οἱ φωτό ἀπό ἐδῶ,ὅπου ὁλόκληρος ἡ ἀπόφασις

 

Κατ᾿ἀρχήν νά ἐρωτήσω τό πασιφανές :Ποιά ἑλληνόπουλα τυγχάνουν παρομοίας κρατικῆς μερίμνης; Πῶς ; Πόσα εἴπατε ; Ναί,σωστά,Κ Α Ν Ε Ν Α !
Πᾶμε τώρα στά λοιπά καί ἐπίσης ἄκρως σοβαρά :
Πρῶτον,γιά ἀκόμη μία φορά βλέπουμε νά ὡφελεῖται μία ΜΚΟ πολύ συγκεκριμένη.Αὐτή τοῦ ἐλεεινοῦ Σόρος,τό παρακλάδι τῆς ὁποίας ἐν ἑλλάδι ἐξυπηρετεῖ τά ὕπουλα καί καταχθόνια σχέδια τῆς καμπαλιστικῆς/σατανιστικῆς κλίκας,διά τῆς ἑξαδέλφης τοῦ Κούλη,πού τυγχάνει καί πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος,Ἀντιγόνης Λυμπεράκη,ὡς γενικῆς δ/ντριας τῆς ΜΚΟ.
Κρατεῖ πολλάαα χρόνια τό σχέδιον…-ἐδῶ
Ἀλλά καί στήν ὁποία ΜΚΟ συναντοῦμε ὡς πρόεδρό της τόν γνωστό Στέλλιο Ζαββό,τόν κουμπάρο τοῦ Σόρος,ἀλλά καί ἀδελφό τοῦ Γεωργίου Ζαββοῦ,ὑφυπουργοῦ τοῦ Κούλη (ἐδῶ) καί βεβαίως ὅπως δέν λείπει ὁ Μάρτης ἀπό τήν Σαρακοστή ἔτσι δέν θά μποροῦσε νά λείπῃ καί ὁ Ῥοζάκης ἀπό ἐδῶ ! Ναί ὁ γνωστός καί πανταχοῦ παρών ἑβραῖος  Ῥοζενστάϊν :Ἀπό ποῦ νά σωθοῦμε;Φίδια παντοῦ !  
Καί βεβαίως δέν ξεχνοῦμε ΚΑΙ αὐτόν.Ἄμεσα συνδεδεμένος τόσο μέ τούς Ζαββούς ὅσο καί μέ τά «άνήλικα μεταναστόπουλα».  «…ἡ ἀνηψιά τοῦ Ἀποστόλου Δοξιάδη,ἡ Σοφία Δοξιάδη ἡ ὁποία παντρεύεται ποιόν λέτε; Χά ! ! !  Τόν Στέλιο Ζαββό ! ! ! Ναί βρέ,τόν κουμπάρο τοῦ Σόρρος ! ! !»-ἐδῶ
Δεύτερον, πού εἶναι καί ἡ οὐσία,γιά ποιό πρᾶγμα,ὅλοι αὐτοί πληρώνονται,εἴπαμε ; Μά γιά φροντίσουν ὅλα αὐτά τά «ἀνήλικα»,πού μόνον αὐτοί ξέρουν πώς δέν εἶναι ἀνήλικα ( μᾶλλον στήν οὐσία ὅλοι γνωρίζουμε) νά περνοῦν καλά σέ μία χώρα στήν ὁποία εἰσῆλθαν παρανόμως,νά ἀπολαμβάνουν ἀπό ἕνα ζεστό ἐπιπλωμένο κομπλέ διαμέρισμα μέ διπλούς ὑπολογιστές,μέχρι νοσοκομειακή περίθαλψιν.Ἐπίσης λάβετε σοβαρῶς ὑπ᾿ὅψιν ἐκεῖνο τό «ἐπαγγελματικές σχολές μαθητείας»Ἄνετες μεταφορές,δωρεάν ἐννοεῖται,ἕως καί δωρεάν δικηγόρους ( ἀπαραίτητον διότι ἅπαντες εἶναι μελλοντικοί  παραβάτες τοῦ νόμου,οὔτως ἤ ἄλλως ἀφοῦ εἶναι στήν «κουλτούρα» τους,ὅπως εἶχε πῆ καί κάποια δικηγόρος,ὄνομα καί μή χωριό),ἀλλά καί κυρίως ψυχολογική ὑποστήριξιν ! Γιά ποιόν λόγον; Θά ἐρωτήσῃ κάποιος. Μά ἐπεί δή,τά καημένα εἶναι χωρίς οἰκογένεια !
Πέραν τοῦ φαιδροῦ τῆς ὑποθέσεως,ἄν καί ἀπολύτως τίποτα δέν εἶναι φαιδρό,ἀπεναντίας,τίθεται πολύ σοβαρό θέμα. Ὅπως βλέπετε εὑρισκόμεθα ἀντιμέτωποι μέ ἕνα πολύ καλῶς ὁργανωμένο σχέδιον ἀντικαταστήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ.
Φαντασθεῖτε τό ἄμεσο μέλλον,μέ τούς ἕλληνες χωρίς ἐργασία ἐδῶ καί πλέον τοῦ ἔτους,λόγῳ τῆς ἀπάτης τοῦ ἰοῦ,τίς ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις μπροστά στήν κατάρρευσιν καί ἀνέτως θά ἀντιληφθεῖτε πώς οἱ μόνοι πού δέν θίγονται,ἀντιθέτως ὡφελοῦνται ἀπό πάσης ἀπόψεως,εἶναι ὅλοι αὐτοί πού μέ τό ἔτσι θέλω μπῆκαν στήν χώρα μας καί ἔχουν τά πάντα δίχως νά προσφέρουν ἀπολύτως τίποτα ! Ποιοί θά βγοῦν κερδισμένοι ἀπό τήν ὑπόθεσιν ἀπάτη/covid ; Καί ποιοί ἐν τέλει θά βρεθοῦν νά κατοικοῦν,καί νά διαβιοῦν χωρίς κανένα ἀπολύτως πρόβλημα στήν χώρα αὐτή;
Συμπέρασμα : Οἱ κάτοικοι αὐτῆς τῆς χώρας,οἱ πραγματικοί κάτοικοι αύτῆς τῆς χώρας,οἱ Ἕλληνες δῆλα δή,ἐψήφισαν ἕνα ἄτομο πού τούς ἔλεγε πώς θά πολεμήσῃ τούς ντόπιους,τούς ἴδιους πού τόν ψήφισαν μέ ἄλλα λόγια,καί εἶναι αὐτοί οἱ ἴδιοι καί πάλι πού ὑπακούουν σέ κάθε μία ἐντολή πού ἀποδεδειγμένως μόνον γιά καλό τους δέν εἶναι. Καί ἀπό τήν ἄλλη κλείνουν τά μάτια,λές καί ΔΕΝ θέλουν νά ᾿δοῦν τήν πραγματικότητα πού ἕνα μόνον δρόμο ἔχει,τόν ἀφανισμό τους. Καί σύν τοῖς ἄλλοις πληρώνουν καί γι᾿αὐτό,τίς κάθε ΜΚΟ τῆς κλίκας τῶν καμπαλιστῶν/σατανιστῶν τῆς ΝΤΠ ! ! !
Ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2020,ἡ ἀνωτέρῳ ἀπόφασις καί ἐσύ Ἕλληνα,συνεχίζεις νά εἶσαι καρφωμένος στίς τατιάνες,τούς εὐαγγελάτους καί τούς παπαδάκηδες μέ τούς γελοίους ῥεπόρτερς πού περπατοῦν στά γόνατα γιά νά σέ ἀπατήσουν ἀκόμη καί γιά μία χιονόπτωσιν καί ἀφήνεις τούς ἀνθέλληνες νά προχωροῦν τό βρωμερό τους σχέδιο,ἄνευ οὐδεμίας ἀντιδράσεως…
Ἡ Πελασγική

Share this post