Σάς τό είπα, σκοπός είναι η αποτυχία λύσης γιά νά προχωράμε από πλάνη σέ πλάνη στόν διάολο!…

Σάς τό είπα, σκοπός είναι η αποτυχία λύσης γιά νά προχωράμε από πλάνη σέ πλάνη στόν διάολο!…

Σάς τό είπα, σκοπός είναι η αποτυχία λύσης γιά νά προχωράμε από πλάνη σέ πλάνη στόν διάολο!…

Τίποτε δέν λειτουργεί ή μάλλον λειτουργεί αλλά όπως διαφημίζεται ότι θά λειτουργήσει. Ήρθε μία αρρώστεια ή δέν ήρθε ή είναι πολλές, ή μαγικές μέ τεχνολογία καί τελετές…

Καί επειδή δέν λειτουργεί όπως λένε αλλά όπως ξέρουν, προχωρούν τήν ανθρωπότητα σέ πανεμβολιασμόν καί παγχάραγμα… Τό καθένα είναι τό κάθε άλλο!…

Ό ξεπεσμός τού ανθρώπου θά φθάσει ώς τ’ άκρα, ήτοι met+ά+νθρωποι… ήτοι μή άνθρωποι = νθρωποί!…

Θά μάς τρελλάνουν, αλλοιώσουν, εξευτελίσουν, αποπροσανατολίσουν, χαρίσουν είς τούς δαίμονες… όχι όλους μάς, όσους υποκύψουμε…

Σάς είχα ειπεί ότι σκοπός «τούς» είναι νά επιφέρουν μία τεχνητή απελπισία, απογοήτευση, αγανάκτηση, ώστε νά ζητήσουν καί επιβάλουν διά τής βίας εμβολιασμούς καί χαραγμούς…

Δέν υπάρχει άλλον πρόγραμμα…. αυτό είναι… όπως καί νά τό φέρουν αυτόν θά φέρουν… Τό γνωρίζετε… μπορείτε νά τό έχετε συνεχώς υπόψιν ώστε όπως, όταν καί μέ ό,τι έρθει κάθε πλάνη τού νά λέγετε πάντοτε όχι… Ή ΟΧΙ Ή ΨΥΧΟΘΑΝΑΤΟΣ!!!!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post