Συμπεράσματα υποακραία διά τήν Ξαφνικίτιδα-Αιφνίτιδα-[ειδικά σέ αθλητές]. Αναδρομή. Προσβολή ότι δέν τό γνωρίζαμε… Είναι μία κβαντική φακκίρικη κυριολεκτική καί εντυπώσεων εξαπάτηση…

Συμπεράσματα υποακραία διά τήν Ξαφνικίτιδα-Αιφνίτιδα-[ειδικά σέ αθλητές]. Αναδρομή. Προσβολή ότι δέν τό γνωρίζαμε… Είναι μία κβαντική φακκίρικη κυριολεκτική καί εντυπώσεων εξαπάτηση…

Συμπεράσματα υποακραία διά τήν Ξαφνικίτιδα-Αιφνίτιδα-[ειδικά σέ αθλητές]. Αναδρομή. Προσβολή ότι δέν τό γνωρίζαμε… Είναι μία κβαντική φακκίρικη κυριολεκτική καί εντυπώσεων εξαπάτηση…

Είπα σέ άρθρα ότι εάν τό δηλητήριον τού εμβολίου διαμοιράζεται σέ όλον τό σώμα από τήν άσκηση, πίεση, επιτάχυνση αίματος, τότες σέ επερχόμενον πόλεμον, οί στρατιώτες καί παραστρατιώτες καί άμαχοι δηλητηριασμένοι θά πίπτουν από εσωτερικές προεμβολιασμένες σφαίρες καί ότι τούτον τό δοκιμάζουν εάν ισχύει έν πειραμάτι τούς…

Είναι αναβολικόν χωρίς κέρδος καλύτερων αποδόσεων, αναβολίκον (μόνον) θανάτου…

Παραμένει εντός σώματος, κάνει τήν ζημία καί καραδοκεί τήν κατάλληλη ώρα… Ύπουλος αφανισμός…

Μέ τήν πίεση τής άσκησης δημιουργείται αντίδραση τού σώματος νά γίνει μηχανή μέ τήν εσωτερική μάχη νά καταλήγει σέ αιφνίδια παρακαρκίνιον-συγκοπικόν θάνατον…

Μέ τήν πείνα καί τίς θλίψεις τών ελλείψεων καί τών κακουχιών έν λοιμώ, λιμώ, πολέμω είναι έτι χειρότερον…

Δηλαδή, κατεβιβάζει τίς ανθρώπινες αντοχές, τουτέστιν μέ πιέσεις βαθμών αναπάντεχης καρδιακής προσβολής ή γενικής ή μερικής αναστολής λειτουργίας τού σώματος ή τινών οργάνων ή περιοχών τού σώματος επέρχεται η Αιφνίτιδα.

Είναι μία παγίδα: όσον προσπαθείς, ευκολότερα έρχεται τό θανατικόν μοιραίον…

Μεταξύ άλλων είχα γράψει ότι διά τούς Έλληνες πιθανόν νά πρόσφεραν εξαιρετικές δόσεις αυξανόμενης Αιφνίτιδας…

Σκοτώνουν μέ ευκολία τά είδωλα ή ινδάλματα τών άθλων μέ τήν μορφή προσωπικής αγωνιστικότητος διά τήν ματαιοδοξία καί τό χρήμα… Καθηλώνουν τήν όρεξη διά άθλησιν ολκής!…

Μπορούν νά κάνουν επιλογές μέ συχνότητες, ακόμη καί μέ συγκεκριμμένες τροφές, ειδικώς συνσκευασμένες όπου ανοίγεις τό λαχείον τού θανάτου εάν τίς συνδέσεις μέ τά συντηρητικά τούς ή άλλες μυστικές ουσίες αίτινες ενώνονται μέ τό εντός τού σωματος δηλητηρίου…

Σύν τώ χρόνω οί Αιφνίτιδες θά αυξάνονται, πολλαπλασιάζονται σέ υποείδη καί υποαιτίες…

Έν μέρει τουλάχιστον, είναι μεταδοτική η Ανεπάρκεια διά μέσω μετάγγισης αίματος, συνουσίας, σιελού, ακόμη καί έκ τού σύνεγγης ανταλλαγής συχνοτήτων…

Τί σημαίνει κληρονομικότητα; Αναπτύσσεται μία ασθένεια ή είς άλλη περίπτωση μία ευφυσία σέ κάποιον άνθρωπον ένεκα εμπειριών, προηγούμενων κληρονομήσεων, ταξειδιών, άθλων, καί μεταγγίζεται είς τά γονίδια. Μετά από αιώνες αυτή η ασθένεια, ροπή, τάση, ευφυσία, είναι κοινή κληρονομικότητα είς τούς εκγόνους τούς καί θεωρούμε ότι είναι έμφυτη ταυτοχρόνως έξ’ αρχής σέ πολλούς, ενώ δέν ισχύει, είναι μία μετάγγιση έκ τού ενός!…

Η Αιφνίτιδα σέ 100 έτη μπορεί νά έχει γεννήσει μία νέα γενεά ασθενειών διαφόρων παρακλαδιών ανόμοια μεταξύ τούς πολλά, αλλά ουσιαστικώς είναι η πρώτη αντίδραση είς τόν πρώτον μολυσμένον καί είς τήν αλληλεπίδραση μέ άλλον όμοιον μολυσμένον, αμόλυντον, μολυσμένον μέ άλλες κληρονομικότητες ή καί εξαιρετικές υγείες όπου σέ συνδοιασμόν αλλεπάλληλων ή απευθείας αλληλεπιδράσεων μέ μολύνσεις νά δημιουργείται καινούργια χυμεία ασθένειων όπου σύν τώ χρόνω νά μήν αφήνουν μετά τήν χυμική/χημική μετάλλαξη τούς σέ συνδοιασμόν μέ τίς αμυντικές αντιδράσεις τού εκατέρωθεν σώματος καί ψυχολογίας κανένα ίχνος καταβολής ή καταγωγής!…

Δηλαδή, ό κύβος ερρίφθην πρός πάσα μετάλλαξη!-[σταδιακή καί άμεση καί σέ αλληλεπίδραση ακόμη καί μέ βιταμίνες ασπούμε, διότι δέν γνωρίζουμε τά μυστικά τών δηλητηρίων τούς, ούτε οί ίδιοι τά γνωρίζουν είς τήν ολότητα τούς, δι’ αυτού μάς λένε ότι τά έριξαν διά νά εξάξουν περισσότερα συμπεράσματα καί διά μελλοντικές ενέργειες τούς]… Αργή καί γρήγορη, έναν διαχρονικόν πείραμα, θανατικόν, μετανθρωπιστικόν εκτερατισμόν!-[ακόμη καί τά πρώτα συμπεράσματα είναι φαινομενικά καί μεταλλασσόμενα Φωτοδεσμομηχανικώς, ιδέστε τό παράδοξον πείραμα τής Κβάντας, τό εφαρμόζουν καί κυριολεκτικώς καί μέ εντυπώσεις-φαινόμενα ρευστές καί εναλλασσόμενες βάσει τής Θεωρίας τού παλαί ποτέ Ασταθές Χάους]… Μόνον μέ τήν συνεχή Τήν Θεία Δοξολογία επανέρχονται τά ψυχικά καί σωματικά Σύγκαλλα-Σύγκαλα!…-[Καί η Ευσταθεία τής Ευλογημένης Ευταξίας]…

(Μελετήστε τόν μύθον τού υιού τής Γαίας Τύφωνος νικών τόν Δία, πώς τόν ελευθέρωσαν. Τίς λέξεις τύφος, σεμνότυφος, ότι η λέξη τύφος σημαίνει αλαζονεία σέ πνεύμα, πράξη καί διενέργεια όπως κάνουν πολλές ανίατες ή διαιωνιζόμενες ασθένειες, τά Μάρμαρα τού Παρθενώνα καί θά συνειδητοποιήσετε μέ τίς χυμείες/χημείες από τίς ουσίες πάντοτε τής Γής/Γαίας μάς λένε νά προσέχουμε ότι μπορούν νά δημιουργηθούν-κατασκευαστούν καί τύφος έν σώματι… τέ ψυχεί…)

Χριστός Ανέστη, Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά….

Παναγιώτης Δίας

Share this post