Τά όνειρα είναι καλά ή κακά; Οί θλίψεις είναι καλές ή κακές;…. [ Πρός τούς Εφ’ εσίους κάνει Εφ’ έση ό από,στολος Παύλος μέ Τετρα.πιθανότητα ] …. Απαντήσεις μέ σέβας είς τόν πάτερ Κλεομένη…

Τά όνειρα είναι καλά ή κακά; Οί θλίψεις είναι καλές ή κακές;…. [ Πρός τούς Εφ’ εσίους κάνει Εφ’ έση ό από,στολος Παύλος μέ Τετρα.πιθανότητα ] …. Απαντήσεις μέ σέβας είς τόν πάτερ Κλεομένη…

Τά όνειρα είναι καλά ή κακά; Οί θλίψεις είναι καλές ή κακές;…. [ Πρός τούς Εφ’ εσίους κάνει Εφ’ έση ό από,στολος Παύλος μέ Τετρα.πιθανότητα ] …. Απαντήσεις μέ σέβας είς τόν πάτερ Κλεομένη…

Ακούω τόν ζήλον τού αγαπητού πάτερ Κλεομένη, ός έχει καί πικρία μέσα τού καί τόλμην… καί διά τόν οποίον έχω ωμιλήσει μέ επαινετικά λόγια καί αναρτήσει άρθρα καί δέν τό μετανοώ!…

Εντούτοις, αναφέρεται ότι είναι αμαρτία τά όνειρα! Είναι όμως;…. χαχαχαχα… Άς ερωτήσουμε τήν Άψευδη καί Αλάνθαστη Πιθύα-Πειθία-Πυθία Τετραπιθανότητα….

α) Περιττόν ν’ αναφέρω τά όνειρα-οράματα-ενύπνια-ημιενύπνια έν εκστάσει καί αφύπνια έν εκστάσει ή έν νηφαλιότητι τής Παλαιάς Διαθήκης όπου επαληθεύτηκαν καί εισίν φορείς αγγελικών-μηνυτών μηνυμάτων έκ Θεού, αναφέρω αναθυμητικώς τήν εξήγηση τού ονείρου τού Φαραώ έκ/εξ Ιωσήφ, τά όνειρα τού Δανιήλ, τό όραμα Ιεζεκιήλ, τά οράματα καί εμπνεύσεις προφυτών-προφητών…

β) τό όνειρον Ιωσήφ τού Μνήστορος ότι τό τέκνον τής Μυριάμ Παναγίας είναι τέκνον Θεού. Τό όνειρον αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τού Αγίου Θεοδώρου τού Τήρων, τήν αφύπνια έν εσωτερικεί εμπνεύση τών τριών Μάγων διά Τόν Χριστόν, Ιωάννης ό Θεολόγος μέ τήν Αποκάλυψη κ.α….

γ) Όνειρα εκατομμυρίων λαϊκών καί κληρικών ανά τούς αιώνες όπου επαληθεύτηκαν κατά γράμμα. Εάν ό διάβολος δέν γνωρίζει τό μέλλον τότε πώς φέρνει ενύπνια είς τούς ανθρώπους; Κάποιοι λένε ότι κανονίζει νά τούς δείξει κάτι καί τήν επομένη νά τό πραγματοποιεί καί προσθέτω σέ κάποιους δέν καταφέρνει νά τά πραγματοποιήσει καί διαψεύδονται ή ματαιώνονται τά συμβάτα ένεκα παρέμβασης αγγέλων Θεου, μετά από προσευχή ή ένεκα ταπείνωσης τών συγκεκριμμένων ανθρώπων ή επειδή Τό Θέλημα Θεού είναι διαφορετικόν. Αλλά αυτά δέν αναιρούν τα προ.φυτικά όνειρα, ούτε ότι ό διάβολος έστω μέ υπολογισμούς καί προβλέψεις, διαισθήσεις, γνώσεις, προαισθήσεις καί αναγνώσεις γνωρίζει έν μέρει έστω τό μέλλον ή τό μέλλον σέ συγκεκριμμένα γεγονότα. Εάν γνώριζε ότι ένας άνθρωπος θά σωθεί τότε διατί ματαιοπονεί προσπαθώντας νά τόν ρίψει-αλλάξει; Επειδή δέν παύει ποτέ νά ελπίζει ό διάβολος καί συνάμα από πείσμα καί κακία. Συνάμα αυτόν όπου θεωρεί ιδικόν τού χαμένον τόν πολεμάει μήπως αλλάξει καί συνάμα νά τόν κολλάσει περαιτέρω, διαφωνείτε;…

δ) Τά όσα αναφέρουμε είς τό γ) δέν αναιρούν ότι τά όνειρα έκ Θεού καί αγγέλων τού στέλλοντε. Είπα ότι ό διάβολος γνωρίζει έν μέρει τό μέλλον δι’ αναγνώσεων! Ναί, από τίς π.Χ. προφυτείες καί τίς μ.Χ. προφυτείες τίς οποίες πιστεύει κυριολεκτικώς ότι εισίν αληθινές όσον κανένας άνθρωπος, γνωρίζει τά μελλούμενα μέχρι τινός σημείου έστω. Π.χ. από τήν Αποκάλυψη πληροφορείται ότι τώ όντι ό υιός τού Αντίχριστος θά βασιλεύσει έναν διάστημαν, συνεπώς, μάχεται νά στεμφθεί αυτή η διάρκεια μέ επιτυχία καί μέ θάρρος περισσόν…

ε) Κάποιος μού λέγει: βλέπεις προφυτικά όνειρα, θαύματα σού γίνοντε καί θαυμαστά σημάδια έκ Θεού, πώς γνωρίζεις ότι δέν είναι τού διαβόλου καί ότι πλανάσαι; Η απάντηση είναι τόσον απλή καί λογική ώστε νά μήν φαντάζεται πόσον! 1) άς πάμε είς τά όνειρα όταν έναν άγιον πρόσωπον σού ωμιλεί, ακούεις καί δέν μπορείς μέ βεβαιότητα νά ειπείς είς τό πνεύμα αυτόν επανάλαβε: είς τό Όνομα Τού Πατρός καί Τού Υιού καί Τού Αγίου Πνεύματος, όπως προβαίνουν Μοναχοί Ασκητές σέ φωτεινές οντότητες όπου ισχυρίζονται ότι εισίν άγια πνεύματα, ώστε εάν είναι δαιμονικές δυνάμεις νά εξαφανιστούν.

Συνεπώς όταν έναν άγιον πρόσωπον ή έναν πρόσωπον σού λέγει κάποια λόγια έν ύπνω τότε, είτε τά πιστεύεις είτε δέν τά πιστεύεις είτε τά πιστεύεις έν μέρει καί απιστείς έν μέρει είτε δέν δίνεις καμμία σημασία καί ερμηνεία, ήτοι μία Τετραπιθανότητα. Ερωτώ οπίσω-αντερωτώ αυτόν όπου αμφιβάλλει τά όνειρα όπου βλέπω μέ εμφανίσεις προσώπων καί λόγων: όταν κάποιος είς τήν καθημερινότητα σού λέγει κάποια λόγια πώς γνωρίζεις ότι είναι αγαθός ή κακός είτε λέγει αληθείες είτε ψεύδη; χαχαχαχα!….

Συνεπώς, οί πιθανότητες νά πλανούμαι από τά ενύπνια μού είναι όσες καί οί πιθανότητες νά πλανάται κάποιος λαϊκός ή κληρικός από τά αφύπνια λόγια, διηγήματα καί αφηγήματα, όπως μέ τά εμβόλια, τά απανωτά σχίσματα τής Χριστιανικής Εκκλησίας, η πλάνη λαϊκών καί κληρικών σέ διάφορα θέματα Πίστης, Δόγματος, Ορθοδοξίας καί Ορθοπραξίας από λόγια ενσάρκιων σατανάδων τής συναγωγής τού σατανά, όπως μέ τά εμβόλια, τό νέον ημερολόγιον μόνον ώς ημερολόγιον εννοώ καί άλλα διάφορα όπου ταλανίζουν τήν Εκκλησία, όπως τήν αμφιλεγόμενη Οικουμενική Σύνοδο Κολυμπαρίου καί η θέση υπέρ ρωσσικής ή ουκρανικής Εκκλησίας καί έναν σωρόν άλλα λάθη ή πλάνες όπου έχουμε ό καθένας σέ κάθε στίχον τής Αγίας Γραφής καί σέ άλλα θέματα, χαχαχα

2) Ό Άγιος Εφραίμ τής Νέας Μάκρης έχει ευεργετήσει καί εμφανιστεί σέ τουλάχιστον 300,000 ανθρώπους καί αυτοί οί ανθρώποι Μαρτυρούν τίς παρουσίες Τού μέ επιστολές είς τό Μοναστήρι Τού, τά δέχεται μάλιστα η Ηγουμένη καί τά εκδίδει καί αυτά τά Θαύματα, Οπτασίες, Λόγοι καί Ευωδίες είναι ό Λόγος τής Επίσημης Αγιοκατάταξης Τού, τότε πώς τά όνειρα δέν είναι αληθινά καί απαγορευμένα από τήν επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία, τέλος μαζύν μού οί φασκίες αντιφασκίες, χαχαχαχα! Ομοίως τέτοια θαύματα χιλιάδες έγιναν από τούς Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαον καί Ειρήνην τής Λέσβους καί άλλα χιλιάδες από λοιπούς Αγίους καί τά οποία πολλά δημοσιεύονται. Μήπως δύναται κανένας Νεοημερολογίτης, Παλαιοημερολογίτης, πάτερ Κλεομένης καί οίος άλλος νά αμφισβητήσουν έστω τό παραμικρόν τούς Αγίους Εφραίμ Νέας Μάκρης, Άγιον Θεόδωρον Τήρων, Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαον καί Ειρήνην, Άγιον Νεκτάριον, Άγιον Λουκάν Ιατρόν τόν Ρώσσον, Άγιον Ιωάννην τόν Ρώσσον έν Νέω Προκοπίω Ευβοίας; Έχουν τέτοιον θράσος ώς Χριστιανοί; Ώς μή Χριστιανοί ουδείς λόγος, άλλη υπόθεση εκείνοι…

Λοιπόν, φίλε πάτερ Κλεομένη όπου είς τά βίδεο σού παρακάτω λέγεις πολύ σωστά σοβαρά πράγματα, αλλά όχι όλα ορθά καί λοιποί αμφισβητίες τών ονείρων, μέ όσα σάς έδειξα σάς έδειξα ότι η Φωτοδεσμοζωντανή καί όχι η Φωτοδεσμομηχανική-ρομποτική Κβάντα ή χωρίς αυτές τίς προσομοιώσεις, διότι έτσι άρχισε η Τετραπιθανότητα, σάς δηλώνω ότι η Τετραπιθανότητα είναι ανίκητη, αήττητη καί αλάνθαστη ώς βάση Αντίληψης καί Λογικής καί όπως τεκμηριώσαμε: α) υπάρχουν τά αληθινά όνειρα β) υπάρχουν τά ψευδή όνειρα γ) υπάρχουν τά ουδέτερα ή καί ασήμαντα όνειρα, ασπούμε έφαγες καί προίστηκες καί σού τό λέγει μέ αλληγορικά λόγια ότι τό σώμα υποφέρει, άρα λέγει κάποια αλήθεια δ) υπάρχουν τά ανάμεικτα όνειρα μέ δύο ή καί τά τρία προαναφερόμενα ήτοι α), β) καί γ)…. Μπορείς νά αποδείξεις τό αντίστροφον;… Καί: α) υπάρχουν τά έκ Θεού όνειρα β) υπάρχουν τά έκ διαβόλου όνειρα γ) υπάρχουν τά έξ’ ιδίου, ψυχής, σώματος, υποσυνείδητου, υποσυναίσθητου, εντυπώσεως προηγούμενης ημέρας όνειρα καί δ) τά ανάμεικτα μέ δύο καί τίς τρείς προαναφερόμενες κατηγορίες, απόδειξε τό αντίστροφον αλλά πρίν γελοιοποιηθείς νά τό κάνεις, ανάγνωσε καί μάθε χιλιάδες παραδείγματα από τήν κάθε κατηγορία… Ό Ιωσήφ Ταρτίνι είδε έν ύπνω τόν διάβολον νά τού παίζει βιολίν, έξ’ όσων εκμυστηριεύτηκε τό θυμόταν όλον καί τό αποστήθισε σέ τόνους-νότες καλώντας τό η σονάτα τού διαβόλου! Τόν πιστεύετε; Είτε λέγει αλήθεια είτε όχι είναι πολύ σατανικόν, καί εάν δέν λέγει αλήθεια είναι σατανικόν επειδή τό έκανε ώς κόλπον διά νά λάβει φήμη, εάν λέγει τήν αλήθεια τό έκαμε χωρίς θυσία νά μήν κάνει χαττήρι καί διαφήμιση είς τόν διάβολον. Εάν πάλαι ήταν έναν ουδέτερον κάπως όνειρον καί τό έλαβε αλλιώς ή ανάμεικτον, κανείς δέν γνωρίζει μέ βεβαιότητα, αλλά δέν αναιρείται ούτε εδώ η Τετραπιθανότητα!…

Πάμε καί στίς θλίψεις όπου ό πάτερ Κλεομένης καλεί καταθλίψεις…

Εφ. 4,2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ,
Μήπως αυτή η πρακτική δέν έχει θλίψεις, καταθλίψεις; Θλίψεις καί καταθλίψεις νά φάνε καί οί κόττες, ερωτήστε εμένα…

Εφ. 4,26 ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν,
Η δίκαια οργή είναι αναμάρτητη, όπως καί η δίκαια εκδίκησις, αλλά όπως καί όποτε ορίζη μέ βεβαιότητα Ό Θεός, όπως τό νά δικάσουν οί Μάρτυρες μετά θάνατον…. τούς θύτες τούς!… Καί η απαίτηση τούς νά δικαστούν οί θύτες τούς όταν θά λάμψουν ώς λάμπες δικαίων κατά τήν Αποκάλυψη!…

Εφ. 3,18 ἐν ἀγάπῃ ἐῤῥιζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ βάθος καὶ ὕψος,

Ώπα! Τυχαία ηύρα καί αυτόν χαχαχα, μία αναφορά είς τήν Τετραπιθανότητα που δέν περίμενα, καί πρώτη φορά αναγνώθω τίς επιστολές αυτές, όστις θέλει πιστεύει όστις όχι, Μάρτυς μού Ό Θεός, ότι δέν τίς ερεύνησα ποτέ ξανά, έστω καί εάν μετροφυλλώντας ίσως κάποτε πέρασε από εδώ ό ομματός μού…. Τό βάθος = τό ανάμεικτον τού χώρου, θυμάστε τί σάς έγραφα; Ότι η τέταρτη διάσταση είναι τό σύνολων τών τριών, η ανάμειξη τών μήκος, πλάτος καί ύψος όπου κάνουν τό βάθος ή πάχος ή χώρον, μπορείτε νά τό αμφισβητήσετε μέ τεκμήρια; Όχι μέ “αμερικανιάτικες” ψευδοθεωρίες, χαχαχα!…

Εφ. 3,13 διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐκκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσί μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶ δόξα ὑμῶν.
Μήπως Ό Χριστός δέν είχε θλίψεις;

Ματθ. 10,33 ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

Δικαιοσαφές…

Ματθ. 10,34 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν.
Ματθ. 10,35 ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς·

Ματθ. 10,36 καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ.

Σώπα μωρέ λέγει ό άλλος, ό ένας χαλάει τόν δρόμον τ’ αλλουνού είς ψυχοσωτηρία…
Ματθ. 10,37 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος·

Ματθ. 10,38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος.
Ό Σταυρός είναι Θλίψεις-Βαρετοθλίψεις-Καταθλίψεις, βάσσανα./….

Ματθ. 10,39 ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.

Ψυχή = ζωή, η ζωή είναι όταν η ψυχή είναι εντός σάρκας ή καί εκτός σάρκας…

Μαρκ. 8,34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.

Θλίψεις….Ό Σταυρός είναι Θλίψεις-Βαρετοθλίψεις-Καταθλίψεις, βάσσανα./….

Μαρκ. 8,35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου οὗτος σώσει αὐτήν.

Μαρκ. 8,36 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;
Μαρκ. 8,37 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

Άντε νά μάς απαντήσουν οί φωτο.δεσμο.μηχανικοί είς τό Ύπατον Ερώτημαν Φωτο.δεσμο.ψυχοζωής; Ούτε κάν νά γνωρίσουν τόν όρον διαφοράς οί μή Ελληνογλωττίζοντες δύνοντε!!!!….

https://www.sostis.gr/blog/item/3827-ta-gimnasia-tou-ponirou-askoun-tin-psixi

Κάπου λέγει Ό Χριστός νά μέ συγχωρέστε δέν θυμάμαι τό εδάφιον: μέ τίς θλίψεις οικοδομείτε ψυχή… Όστις τό εύρει άς τό βάλει είς τά σχόλια…

Δέν μετρώ πόσους βίους αγίων, παλαιών αγίων, ανάγνωσα όπου αναφέρονται είς τίς [ιερές] θλίψεις, πνευματικά δάκρυα, δεύτερον καί τρίτον δι’ αυτών βάπτισμα ώς τήν Αγίαση καί μία περιδιάβαση είς τό διαδίκτυον εάν τά φέρω σέ άρθρον μπορώ νά παραθέσω 1000 σελίδες μέ βίους αγίους όπου αναφέρονται είς τήν χρησιμότητα τών θλίψεων ώς μέσον καί ένδειξη-τεκμήριον ταπείνωσης καί αγίασης εκατοντάδων αγίων, αναφορές πατέρων τής Εκκλησίας, θεολόγων, από τό Γεροντικόν, δηλαδή πρίν νά υπάρχει διαχωρισμός πάτριου καί νέου ημερολογίου Χριστιανών καί πρίν νά υπάρχει Καθολική Εκκλησία καί Σχίσμα καί τά μετασχίσματα τών Διαμαρτυρώμενων μετά. Συνεπώς, είναι αβάσιμος ό νεοτερισμός ότι οί θλίψεις-καταθλίψεις δέν είναι καλές καί ό Χριστιανός είναι συνεχώς χαρούμενος-χαζοχαρούμενος, αλλά τεκμήρια ότι εκατομμύρια Χριστιανοί πέρασαν καί περνούν θλίψεις καί είναι γυμνάσια ανατροπών, κακουχιών, κακοποιήσεως, ατυχιών, από τόν διάβολον καί Τόν Θεόν διά νλά φτειάξουν χαρακτήρα Ταπεινού-Αγίου!!!!…

Καί μήν μού ειπείτε ότι δέν υπήρχαν Αγίοι όπου από τήν ενοχήν τής αμαρτωλότητος τούς, έστω καί εάν δέν ήσαν ή είχαν διεισδύσει καί είς τό μικρότερον λεπτομερές σωματίδιον-κυματίδιον αμαρτίας, δέν είχαν αυτόν όπου παλαιότερα λέγαμε βαρετή θλίψη καί τώρα κατάθλιψη, συνεπώς πάτερ Κλεομένη, οί Χριστιανοί θλίβονται καί χαίρονται διότι όπως λέγει ό Εκκλησιαστής τής Παλαιάς Διαθήκης υπάρχει καιρός διά τά πάντα!!!!…. Καί επειδή είπα ότι η Τετραπιθανότητα είναι Προαήττητη, Προακτιστοαήττητη καί όπως είπα άλλες φορές πιθανόν νά είναι τά 4 Ζώα ώς Ουράνιον Γεωμετρικοπνευματικόν Σχύμαν-Σχήμαν τής Αποκάλυψης, όπως καί όσα αναφέρει ό Απόστολος Παύλος είς τούς Εφεσίους ώς Κτίση: μήκος, πλάτος, ύψος = βάθος[-πάχος-χώρος] όπως έξ’ ανέκαθεν πρίν σάς παρουσίαζα, άς εξετάσουμε τήν Τετραπιθανότητα τών Θλίψεων!

α) αγαθές θλίψεις ή καί κατ’ εξοχήν Φιλόθεες καί Θεάρεστες πρός τήν Αγιότητα καί τήν προαυτοενοχοποίηση καί προαυτοπαραδοχή τής αμαρτωλότητος μάς, ήτοι ουδείς αναμάρτητος = καί ουδείς αθλίβετος β) κακές, θλίψεις, διά κακά πράγματα, απληστίες, περιουσίες, ηδυπάθειες, προσωπολατρείες, αγάπες προσώπων, δι’ όλα αυτά κοιττάξετε τούς εξορκισμούς τού Αγίου Κυπριανού γ) ουδέτερες θλίψεις, ασπούμε κακοκεφιά, από κούραση, έγνοιες καί αυτές ανοίγουν άλλη Τετραπιθανότητα ουδετερότητας από υπαγαθά, υποκακά, υποουδέτερα, υποανάμεικτα κ.ο.κ. δ) ανάμεικτες θλίψεις….

Τό νά θλίβεσαι ή αγαπάς: α) άξια β) ανάξια γ) ασήμαντα-ουδέτερα-απροσδιόριστα μέ ή χωρίς Υποτετραπιθανότητα σέ αυτά δ) ανάμεικτα, έχει διαφορά καί τά εξεκαθαρίζει η Τετραπιθανότητα…

Μπορείτε νά μέ νικήσετε καί κηρύξετε ανάξιον είς τά πάντα, μπορεί νά μήν είμαι άξιος νά ψήσω έναν καφέ είς τίς δεξιότητες σάς, αλλά είς τήν Προευδιάκριση τής Τετραπιθανότητας δέν ηττούμαι από κανέναν καί από τίποτε καί δέν είναι ιδική μού αλλά Μαθηματική Λογική Προακτιστοαξία Τριαδικού Θεού, δέν αναιρείται, διότι πάντοτε αί προεκτάσεις εισίν τέσσερεις καλή, κακή, ουδέτερη, ανάμεικτη, ή μέν, δέ, ουδέτερον, ανάμεικτον καί ούτω καθεξής απειροαλείπτως!…

Καί έναν έσχατον, ό πάτερ Κλεομένης προσωποποιεί είς τά λόγια τού τά όσα γράφει η Αποκάλυψη διά τήν Εκκλησία τής Φιλαδέλφειας, μπορεί νά ισχύει ίσως, αλλά ποίος είναι; Ή μπορεί νά ισχύουν αμφότερα, όπως σάς είπα σέ όνειρα νά εξηγούνται μέχρι καί 4 συμβάντα σέ εμένα καί παλαιότερα σέ 2 καί τρία σέ άλλα όνειρα… Αυτός ό εκλεκτός εάν υφίσταται έν αληθεία ποίος είναι; Ό Χριστός είπε εάν ακούσετε ότι ήρθα είς τήν έρημον μήν μέ πιστεύσετε καί άλλα διά ψευδόχριστους φαντάζομαι είτε δηλώνουν υπό τού είτε μέ βεβαιότητα όσους δηλώνουν αυθύπαρκτοι Χριστοί. Έχουμε όλοι τά τεράστια χάλια μάς καί εάν δέν μάς θλίβουν αυτά είμαστε μέ βεβαιότητα τινός βαθμού πορωμένοι, καί σέ βαθμόν αποκτηνωμένοι ώστε νά θέλουμε νά θλιβούμε, αυτοπενθήσουμε, αυτοψυχοπενθήσουμε καί δακρύσουμε αλλά δέν μπορούμε, ενόσω δέν εκβιάζουμε μέ πρακτικές μετάνοιες καί προσευχές εαυτούς είς ταπείνωση, διότι όπως είπε αυτοί όπου θά σωθούν θά εκβιάσουν τήν σωτηρία τούς καί τότε τίς θά ειπεί ότι δέν τήν Ευάξιζαν;;;;;;;;……….

Συναγωγή τού σατανά είναι οί μασ.ονίες & μασώ+νοίες καί όλα τά παρακλάδια τούς καί ακόλουθοι τού σατανοσιών-[σιών = κύριος είς τήν Λακωνική διάλεκτον ήτοι συναγωγή σατανά έχει τόν σατανοσιών = Αντίχριστον αρχηγόν]….

Συνέχεια από τό άρθρον:

Συνέχεια τού άρθρου: Η διαμαρτυρία είναι η πιό θαραλλαία πράξη τών δειλών….

Παναγιώτης Δίας

Share this post