Το έγκλημα και έγκλιμα της Κοινοκοινωνίας [διά της εξαφανίσεως του Εθνικισμού]…. = τα αγαθά και πονηρά κοινά…. Είσαι θύμα της Κοινομεταμόρφωσης;….[μετάφραση αγγλιστί Common Trans.Former.mation/nation]

Το έγκλημα και έγκλιμα της Κοινοκοινωνίας [διά της εξαφανίσεως του Εθνικισμού]…. = τα αγαθά και πονηρά κοινά…. Είσαι θύμα της Κοινομεταμόρφωσης;….[μετάφραση αγγλιστί Common Trans.Former.mation/nation]

Το έγκλημα και έγκλιμα της Κοινοκοινωνίας [διά της εξαφανίσεως του Εθνικισμού]…. = τα αγαθά και πονηρά κοινά…. Είσαι θύμα της Κοινομεταμόρφωσης;….[μετάφραση αγγλιστί Common Trans.Former.mation/nation]

[α) τα αγαθά κοινά β) τα κακά κοινά γ) τα ουδέτερα κοινά δ) τα ανάμεικτα κοινά.

α) τα αγαθά ιδιωτικά.προσωπικά β) τα κακά ιδιωτικά.προσωπικά γ) τα ουδέτερα ιδιωτικά-προσωπικά γ) τα ουδέτερα ιδιωτικά.προσωπικά δ) τα ανάμεικτα ιδιωτικά.προσωπικά.

α) τα αγαθά οικογενειακά.ιδιομαδικά.ομαδικά β) τα κακά οικογενειακά.ιδιομαδικά.ομαδικά γ) τα ουδέτερα οικογενειακά.ιδιομαδικά.ομαδικά δ)τα ανάμεικτα οικογενειακά.ιδιομαδικά.ομαδικά.

α) τα αγαθά θρησκευτικά κοινά β) τα κακά θρησκευτικά κοινά γ) τα ουδέτερα θρησκευτικά κοινά δ) τα ανάμεικτα θρησκευτικά κοινά.

α) τα αγαθά θρησκευτικά-πιστεύω ιδιωτικά β) τα πονηρά θρησκευτικά-πιστεύω γ) τα ουδέτερα θρησκευτικά-πιστεύω δ) θρησκευτικά-πιστεύω.

Πέντε Τετραπιθανότητες με προέκταση άλειπτη εξεκαθαρίσματος και πλήρης κατατοπισμού, διαλογής, συγκεκριμενοποιήσεως].

Βιώνουμε τον φασισμόν των κομμουνισμών, την βία της κοινοποιήσεως κόμμαν ράμμαν εις τα μέτρα τους, με τρόπους ώστε να ελέγχοντε τα πάντα συμπεριλαμβανομένων των ψυχών….

Εξ’ αρχής και εξ’ ανέκαθεν το όραμα ήταν η Κοινοτοποποίηση….

Η Κοινωνία της Κοινοκοινωνίας:

(α) το Κοινόν Δίκαιον [Κοινοδίκαιον] ή Common Law, δοκιμάστηκε με επιτυχία από την Κοινοπολιτεία του Ηνωμένου Βασιλείου των Πειρατών, την Κοινωνία των Εθνών, τα Ηνωμένα [Καταργημένα] Έθνη, διότι Ηνωμένα Έθνη δεν νοείται άλλως πως παρά διά της κατάργησης των επιταγών, απαιτήσεων, δικαίων, αδίκων, των Εθνών και την βασιλείαν επ’ αυτών είτε Του Θεού [δεν ισχύει] είτε τινός Έθνους [άρα τε είναι πονηρή σύμπραξη, συνσχέτιση, οργάνωση, είτε αυτόν είναι έναν Έθνος είτε μία συνωμοσία ανθρώπων με κοινήν συνισταμένην πονηρού εγκλήματος και εγκλίματος-εγκλιματισμού/εγκληματισμού, οι οποίοι διά των εθίμων τους δημιουργούν εκ θεμελίων καινουργή έθνος, έστω και εάν δεν ήταν εξ’ αρχής και είτε τούτοι διακατέχονται από κοινή θρησκεία και με στόχον προς συγκεκριμένη θρησκεία να επιβληθεί, είτε όχι, παρατηρούμε όμως ότι η κοινή συνισταμένη είναι ο φισιστικός πολυκομμουνισμός της τυραννοδικτατορίας τους, εάν δεν το έχετε συλλάβει τούτον και ενώ έχετε αναγνώσει εκατοντάδες τοιαύτα άρθρα, τότε έχετε πρόβλημα ή συμφέρον ριζωμένον βαθειά εντός της ψυχής].

(β) κομμουνισμός ή πονηρή Κοινοκτημοσύνη δικτατορικής φασιστικής υφής.

(γ) Κοινοχρήμα = Κομμουνιστικόν Χρήμα [ τα Έθνη εξαφανίζοντε άμα εξαφανίζεται το ιδιαίτερον προσωπικόν και αυτοδύναμον χρήμαν τους, αργά ή γρήγορα οι ανθρώποι του, από συμφέρον, διδαχή, σπουδή, επιβίωση, νεομεταεθισμόν σε νεομεταέθιμα απορροφούνται και αλλάζουν. Βλέπω εγγονούς Αγωνιστών του Έθνους να είναι τόσον Διεθνιστές πορωμένοι εν αγνοία τους, ώστε να συμπεράνω το μέγεθος της επιτυχίας του Αεθνισμού μέσω της πονηρής λέξεως Διεθνισμός και συμπεραίνω την πτωχή πίστη ή πολυτσακκισμένη εθνικόφρονη πίστη μέσω της ούτω καλούμενης εξέλιξης εις τα πάντα, ώστε να τους έχει με διάφορους τρόπους μετακινήσει από τα Πιστεύω τους. Εάν θα αναστήσει κάτι το Ελληνικόν Έθνος δεν είναι ο Εθνικισμός-Εθνικοφροσύνη αλλά η Χριστοπίστη, παρακολουθείστε το μέλλον!]

(δ) Κοινοηλεκτρονισμός όπου είναι αξεδιάλύτος με το Κοινοχρήμα το οποίον είναι σε μορφή Κοινοηλεκτρονισμοχρήματος. Το Κοινόν Χρήμαν [Common Money] οδηγεί σε Κοινοδίκαιον [Common Law] μέσω Κοινοηλεκτρονικού Χρήματος και Κοινοκοινωνίας Σύνδεσης Κοινής Εξάρτησης και Κοινής Αλληλοεξάρτησης [ Common Electronic Money & Society & common human dependence and shared human interdependence. Εδώ όπως και κάθε φορά αποκάλυψης, εμείς προσδιορίζουμε τους όρους από την Ελληνικήν εις την Αγγλικήν Κατανόησιν-Γλώτταν].

(ε) Σκοπός είναι τα Ηνωμένα [πάντοτε Καταργημένα] Έθνη, όπου αφού πλέον δεν θα υπάρχουν έθνη αλλά κράτη δεν θα υπάρχει λόγος ύπαρξης του όρου Έθνος, αλλά κράτος και αφού εις έκαστον Κράτος θα υπάρχουν οι διαμείξεις, αναμείξεις, επαναμείξεις, μεταναδιαμείξεις [νόθων με νόθους κατά επανάληψιν ετών, όπως π.χ. εις τις Η.Π.Α., άλλωστε δεν είναι τυχαίον όπου τα Ηνωμένα Καταργημένα Έθνη εδράζουν εις την χώρα της Εθνονοθείας και δη εις την κατά κόρον πόλεως της Εθνονοθείας ήτοι της Νέας Υόρκης και οι οποίοι ονομάζοντε Αμερικανοί όπου κατά κόρον σημαίνει συμβίωση νόθων, ημινόθων και εθνοτήτων καθαρών μαζύν με τους νόθους, ώσπου να διανοθευτούν άπαντες] των εθνών ήτοι το τέλος και το σκότωμα των Εθνών να κηρυχθεί η παγκόσμια Κοινοκοινωνία σε Παγκόσμια Ηνωμένη Πολιτεία Αεθνών-Νόθων [Μπαστάρδων και Πολυσμπαστάρδων-Πολυνόθων, δεν εκφέρω γνώμη εάν αυτόν είναι κακόν ή καλόν, αλλά εκφέρω γνώμη ότι αυτοί όπου το προωθούν εις τους καιρούς μας έχουν κακούς άθλιους υπερπονηρούς και υπεραντιανθρώπινους σκοπούς, παρατηρείστε το μέλλον σε κάθε παρόν του, θέλουν το United Nation Of/Off Nonation = Ηνωμένον Έθνος/Νοθέθνος του Οχιέθνους/Οφιέθνους. Με βεβαιότητα τα Έθνη έχουν διαπράξει πολλά κακά σε ομοεθνείς και αλλοεθνείς αλλά αυτοί όπου υποκινούσαν αυτά ήταν αυτοί όπου ήθελαν μάζα ελεγχόμενης εξ’ ιδίων Αεθνίας και Υπερνοθεθνίας, η Ιστορία το επιβεβαιώνει σε κάθε ανάσα της. Οι νόθοι συνήθως δεν έχουν Ιδανικά εναντίον των ολετήρων Διεθνιστών ήτοι κεκρυμένων Αθνονοθοπροωθητών, αλλά όχι πάντοτε, συναντάμε περιπτώσεις Εθνικόφρονων νόθων όπου είναι υποδείγματα Εθνικοφροσύνης, Λεβεντιάς, Ευανθρωίας, Αγάπης, Καλοσύνης και Ευφυίας υπέρ του Δικαίου και των αγνών Εθνών ήτοι του δικαιώματος της ύπαρξης των καθαρών εθνών από την μέλισσα έως το μαγκρόβια και το Ελληνικόν Έθνος. Ένας κόσμος παντονοθείας είναι ένας κόσμος ύβρις εις τα είδη, ήτοι ένας κόσμος εφαρμοσμένης ασέβειας, και βλέπουμε να πολεμούντε καθαρά πανάρχαια έθνη ως δήθεν νόθα και νόθα έθνη ήτοι ψευδοέθνη να επικαλούντε πατριωτισμόν εθνοτικόν, ενώ μπορούν να επικαλεστούν πατριωτισμόν νοθοπρογόνων, πάντοτε καλόν εάν έχουν τα δίκαια Ιδανικά. Βλέπουμε νόθους μετέχοντες μίας γνήσιας εθνοτικής παιδείας να είναι εθνικοφρονότεροι και Ιδανικοφρονότεροι από τους καθαρόαιμους αλλά όχι καθαροπνεύματος, άλλωστε Ο Χριστός τους είπε εσείς με την σάρκα κρίνετε. Συνεπώς έχουμε: α) καθαρόαιμους καθαροπνεύματους β) καθαρόαιμους ακαθαρτοπνεύματος ή νοθοπνεύματους γ) ακαθαρόαιμους ή νοθαίαματους καθαροπνεύματος δ) ακαθαρόαιμους ή νοθαίματους ακαθαροπνεύματους/ανοθοπνεύματους ή και νοθοπνεύματους].

Είμαι χαρούμενος ότι παρατηρώντας την Αρχαία Ελληνική Ιστορία εντοπίζω τους 4 τύπους ή συνδυσαμούς αίματος και πνεύματος. Η Κοινοπολιτεία των Ευρωπαίων είναι βασισμένη εις την Κοινοπολιτεία της Αθηναϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν η πολιτεία Όλοι Ίσοι εις τα Χαρτιά, Όλοι υπό της Αθηναϊκής Δημοκρατίας/Αμφιδημοκρατίας εν πράξει. Ουσιαστικά κάθε μέλος εκτός της Αθήνας είχε κάποια ελάχιστη ισχύν, διότι η αντίσταση θα ήταν οπισθοδρομική σε πρόοδον και αιμοβόρα. Η Αθήνα είχε έναν συνεταιρισμόν με κάθε μέλος-νήσον-πόλιν εξεχωριστά όπου οι μετοχές της άλλης δύναμης δεν εξεπερνούσε το 10% σε μετοχές [εάν το μετοχοποιήσουμε]. Τότε η Σπάρτη αντιλήφθηκε ότι θα αποδυναμωθεί εντέχνως και θα εξαφανιστεί εις την πάροδον του χρόνου, κάτι το οποίον δημιουργούσε ανασφάλεια λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης προς την Αθήνα και τους μελλοντικούς ηγέτες της και λόγω αυτεξούσιας υπερηφάνειας, ώστε να κτυπήσει πρώτη έγκαιρα με έναν πόλεμον 28 ετών όπου υποτίθεται ότι νίκησε η Σπάρτη. Οι Πελοποννησιακοί Πόλεμοι ήταν ταυτόχρονα κομμουνιστικός και φασιστικός πόλεμος, εθνικιστικός και διεθνιστικός πόλεμος, διότι οι συμμάχοι και αντιπάλοι ήσαν ανάμεικτων ιδεολογιών, συμφερόντων, αναγκών λόγω των πραγμάτων όπως εξελίσσονταν και φυλών, εθνών και θρησκειών, ποίος δύναται να το αμφισβητήσει και να συναμφισβητήσει ότι βλέπουμε το ίδιον παραμύθιον να εξελίσσεται σήμερον παγκοσμίως, πάντοτε διά των ηνίων των ίδων αρχαίων ύπουλων και πονηρών σατανιστών; Εις τον Πελοποννησιακόν Πόλεμον η Σπάρτη έσωσε την Αθήνα και η Αθήνα έσωσε την Σπάρτη, μπορείτε να το αντιληφθείτε αυτόν δίχως εξηγήσεις; Ο εμφύλιος πόλεμος έσωσε την Ελλάδα. Οι επιπτώσεις των Ελλήνων εις τον ευρύτερον ελληνικόν κλασικόν χώρον δεν ήταν μεγαλύτερες από τις επιπτώσεις της εκστρατείας του Μέγα Αλεξάνδρου, αφού η εκστρατεία αυτή μετανάστευσε τα σπουδαιότερα και επιστημονικότερα μυαλά της τότε εποχής, αφήνοντας οπίσω της διχόνοιες, διχασμούς και αλληλοϋποσκάψεις. Ο Μέγας Αλέξανδρος επέλεξε τα εξ’ αίματος περισσότερον αδέλφια του [ασπούμε βάσει Ιστορίας γραμμένης όχι όμως μεταναστεύσεις ενδοχωρικώς αγράφως] Σπαρτιάτες και οι Αθηναίοι δυσαρεστήθηκαν. Όλη η Ελλάδα ήταν έναν μπάχαλον και μετά τον θάνατον του Αλέξανδρου, διά των Στρατηγών είτε έπταιγαν όλοι είτε μερικοί, το μπάχαλον έγινε μπαχαλότερον ώστε να ανοίξει η πλατειά οδός προς την ηγεμονία της Ρώμης, η οποία διείσδυσε όλα τα είδη οργανωμένου και ανοργάνωτου Διεθνισμού-Αεθνισμού εις το κατακόρυφον, όπου και εάν επιβλήθηκε…. [Διεθνοαεθνισμός υπήρχε από πολύ παλαιότερα, Βαβυλώνα, Αίγυπτον, Περσία-Μήδες, Ινδία, Καύκασος, αλλά όλοι οι γνήσιοι Καυκάσιοι εισίν Έλληνες και οι ανάμεικτοι με άλλες εθνότητες ανάμεικτοι Έλληνες].

Η απροθυμία των Ελλήνων να είναι Εθνικόφρονες παρατηρείται με ένταση εκ της Αρχαίας Ελλάδος, δεν είναι σύγχρονη ασθένεια, εξού και ενώνονταν μόνον όταν είχαν Κοινοεχθρόν, με μία εύθραστη, προσωρινή Κοινοκτημοσύνη, Κοινοδίκαιον, Κοινοστρατηγική και Κοινοστρατιωτική Ένωση. Όταν ο Θράκας Θεμιστοκλής παρακαλούσε να παραμείνουν ενωμένοι εις την Σαλαμίνα, επέλεξαν να προσφύγει ο καθείς εις την πόλιν του και αυτόν είναι δικαιολογημένον αλλά ουχί υπέρτατον Εθνικιστικόν αλλά Προσωποπατριωτικόν. Εν τέλει τους παγίδευσε, πληροφορώντας τον Ξέρξη ότι ήσαν συνηγμένοι εις τα Στανά της Σαλαμίνας, ήταν ο μόνος τρόπος από κοινού με κοινή μεγαλύτερη δύναμη [η ισχύς εν τη ενώσει] να σκοτώσουν τον κοινόν οφικόν εχθρόν και τα κατάφεραν….

Όταν δεν υφίσταται πλέον έθνος δεν υφίσταται κοινόν ιδανικόν. Τα εθνικά ιδανικά αντικαταστάθηκαν με δόλον με κομμουνιστικά = κοινοϊδεολογικά [κοινοψευδοϊδεολογικά] κοινά, ήτοι κομμουνισμός, πουστισμός, φενιμισμός, πρασινισμός, ζωοφιλισμός, διεθνισμός, χρηματολατρισμός, νεοκοινωνιοειδωλολατρισμός, σατανισμός, κομματισμός, υποψευδοεθνικοκοπαδισμός όπως η λατρεία αθλητικών ομάδων και τοπικισμού χωρίς ιδιαίτερον χαρακτήρα και σοβαρόν ήθος, ψευδοειρηνισμός ή ειρηνισμός υπό κατοχήν αφεντικών όπου εν τέλει θα φέρουν και φέρνουν υπερτυραννία. Συνδικαλισμός, όπως εσχάτως η ένωση ιατρών υπό συμφέροντος και σύμπνοιας με το κράτος διά να προωθούν εμβόλια τα οποία δεν έχουν εξετασθεί, πειραματισθεί και ελεγχθεί [εις την Κύπρον και ο πιο άχρηστος ιατρός ή χωρίς πελάτη λαμβάνει τουλάχιστον 100.000 ευρώ με το να κνίθει τα χορχίδια του από το Κράτος μέσω του ΓΕ.ΣΥ., το οποίον εκπονήθηκε διά αυτόν τον ρόλον μερικούς μήνες πριν την άφιξη της κορωνοαπάτης]. Όλον και περισσότερον τα επαγγέλματα οργανωμένα εξαρτούνται από τα κράτη και υπερκράτη [όπως η εβραϊκή εβροπαϊκή ένωση] και περισσότερες θέσεις εργασίας και εύνοιες των ελεύθερων επαγγελματιών και απλών εργατών εξαρτούντε από τα κράτη και τα υπερκράτη, ώστε μία Θανάσιμη ημέρα, όλα να είναι «ανεξάρτητα» μέσα εις τα πλαίσια Υπερηλεκτρονικής Υπερτυραννίας του Διεθνούς Αεθνισμού με quantum financial system ή όπως άλλως πως μπορεί να το επαναβαπτίσουν ή συμβαπτίσουν ανά πάσα στιγμή….

Πρόκειται περί του εγκλήματος εγκλιματισμού του ανθρώπου εις την αποκλειστική κοσμάρα του ψεύτικου ανθρώπου, του κάλπικου ατόμου, του φενάκη πολίτη, της καταργημένης ψυχής, μέσω του παγκόσμιου δοκιμασμένου [ώστε να έχουν αποτελέσματα με την Κοινιοπολίτεια, Σωβιέτ και σία, Ρώμη, Αρχαία Αθηναϊκή Κοινοπολιτεία, Περσική, Βαβυλωνιακή, Αιγυπτιακή, Κινέζικη Αυτοκρατορία και όχι μόνον, όλα είναι παρατηρημένα εις την εντέλεια] common.ism = commo.n is mega, με common law, common religus, common money, common king Anti.Christ, common satan soul, common transformer of human body & soul…. Όλα είναι και θα είναι συνώνυμα, συγκοινωνούντα, συνπλεώμενα, συνπλην.ρωμένα, συνπάσχοντα, συν.ασθενή, κοινοκτήμονα [η λέξη κοινό και συν εις τα ελληνικά είναι Κρυπτοσυνώνυμα εξού και συνκοινωνία = συν+κοινωνία και κοινό+κοινωνία ή συν+ωνία ή κοιν+ωνία = συν/κοινό = syn/sin = son = con+mon = conmon = common διότι όπως εις τα Ελληνικά όταν συναντούντε έναν νι και έναν μι γίνοντε ενωμένα δύο μι, π.χ. συν+μωρία = συμμορία/συμμωρεία, συν+μόρφωση = συμμόρφωση, η λέξη κλειδί, επειδή τα παιδιά μας έχουν κοινή μόρφρωση = κοινομόρφωση = συν.μόρφωση ήτοι συμμόρφωση με τους εχθρούς μας Δυτικούς γινόμαστε από Εθνικόφρονες ό,τι και οι εχθροί μας, διότι κατά την παιδεία όπου μετέχεις γίνεσαι και κρίνεις και όταν η παιδεία είναι σαρκική δεν μπορείς να κρίνεις πνευματικώς, αυτόν εννοούσε Ο Χριστός κατά την σάρκα κρίνετε, αυτόν και το αρχαίον ρητόν: Έλληνες είναι οι μετέχοντες της Ελληνικής Παιδείας, ό,τι και εάν είναι αυτή ή πολυείναι]….

Μας μετα.τρέπουν [τροπή = μετ’ ανθρωπισμός] έναν κοινόν κτήμαν = κοινοκτημοσύνη της Ολιγαρχίας και μετέπειτα βασιλείας τους] της Κοινομεταμόρφωσης = κοινής μετά μόρφωσης μας [η κοινή μετά μόρφωση όπου έχουμε μετά την μητρική-πατρική-θρησκευτική μόρφωση/διαμόρφωση, μέσω των σχολείων, συρμών, νόμων, ενώσεων, εξελίξεων, καταργήσεων, χρηματοεμπορικοεφαρμογών, και είτε διδάχθηκες Αρετήν εκ γονέων είτε την έχεις ακουστά αμυδρά εις τα σχολεία, εκκλησίες και ναούς ότι ισχύει ή ίσχυει παλαιότερα….

Η Κοινομεταμόρφωση είναι ο διάβολος διότι δεν είναι Θεοκοινομεταμόρφωση….

4 είδη Κοινομεταμόρφωσης: α) Αγαθή/Πνευματική Κοινομεταμόρφωση β) Πονηρή/σαρκική Κοινομεταμόρφωση γ) Ουδέτερη Κοινομεταμόρφωση δ) Ανάμεικτη Κοινομεταμόρφωση. Από το δ) οδηγούν τους λαούς εις το γ) εν μέρει και καταλήγει εις το β) αλλά τον τελευταίον Λόγον έχει το α) διότι είναι Η Άκτιστη Πηγή! [Διαδώστε το εις τα καϋμένα τα παιδία και τα νεογνά, και έχετε δώσει σε αυτά κλειδιά Ουράνιων Μισθών και σ’ εσάς, όταν πιά ούτε σκουριά δεν θα είναι τα Πονηρά Γράμματα τους]….

Κύριος ειμοί βοηθός και ού φοβηθήσομαι τι ποιήσει μοι δαίμων και άνθρωπος και ού φοβηθήσομαι κακά….

Παναγιώτης Δίας

Share this post