Τό υπουλότερον είναι νά «σώσουν» τούς εμβολιασμένους μέ RNAIdio(t)ktisia! Παίζεις μέ τόν διάβολον διά νά νικήσεις;… 5G-Γραφένιον-RNA

Τό υπουλότερον είναι νά «σώσουν» τούς εμβολιασμένους μέ RNAIdio(t)ktisia! Παίζεις μέ τόν διάβολον διά νά νικήσεις;… 5G-Γραφένιον-RNA

Τό υπουλότερον είναι νά «σώσουν» τούς εμβολιασμένους μέ RNAIdio(t)ktisia! Παίζεις μέ τόν διάβολον διά νά νικήσεις;… 5G-Γραφένιον-RNA

Μέ τόν διάβολον διά νά νικήσεις δέν παίζεις…

Βεβαίως υπάρχουν παρενέργειες καί θανάτοι καί είναι σκόπιμον. Μέ διάφορες δοσολογίες, συνταγές καί υλικά πειραματείζονται τί θά γίνει καί γνωρίζουν ποίος έλαβεν ποίον συγκεκριμμένον εμβόλιον. Ώς εδώ κατανοητά…

Επειδή μέ τό 5G τά πάντα είναι «δυνατά» ηλεκτρονικώς καί δή σέ συνδοιασμόν μέ τό εντός σώματος γραφένιον καί τά εντός DNA/Γονιοδομής RNA, θά σώζουν εμβολιασμένους από πάγιες παθήσεις, προδιαθέσεις, αιφνιδιαστικές ασθένειες, λόγω περιβάλλοντος, λόγω «άνθρακα» που τόν αφαιρούν καί θά λένε τ’ αντίστροφον, ότι αρρωσταίνουν οί άνθρωποι επειδή είναι πολύς ό άνθρακας, λόγω άλλων αιτιών στημένων, προστημένων συνστημικώς βιολογικοηλεκτρονικώς καί μή στημένων, όλοι θά πιστεύσουν είς τά «θαύματα» τών εμβολίων που από ημέρα σέ δευτερόλεπτον μπορούν νά τά αλλάξουν ή μεταλλάξουν καθότι όλα θά διαχειρίζονται μέ ραδιοσημάνσεις 5G-Γραφένιον-RNA ήτοι τά βασικά μερίσματα/σπαράγματα/συντούβλα τής ίδιας τεχνογνωσίας/τεχνολογίας..

Θά τούς αρρωστήσουν διά νά «τούς» πιστεύσουν καί νά «τούς» εμπιστευθούν καί νά στιγματίσουν εμάς ώς παναληθείς, ενώ συνάμα θά λησμονείται η υπόθεση ψυχή καί Θεός! Τί τήν θέλεις τήν ψυχήν καί Τόν Θεόν όταν η τεχνολογία «θαυματουργεί;»… Αυτά τά χρειαζόμαστε επειδή είμαστε αδύναμοι, άμα όμως τό απαγορευμένον μήλον λειτουργήσει, αναθεματίζουν ομολογουμένως ή μή τά Τού Θεού… Σχίζουν τά τεφτέρια τούς μέ Τόν Ίδιον!…

Καί δέν είναι όλον αυτόν. Μέ τό 5G-Γραφένιον-RNA θά μπορούν νά τούς κάνουν τολμηρότερους, τόν αρωμαλαιότερον νά έχει δύναμιν τού μεγαλύτερου αρσιβαρίστα όλων τών εποχών, είναι αναβολικά εντός Γονιοδομής, νά γίνουν περισσότερον «ευφυείς» αλλά τεχνηεντώς λοβοτομημένοι τεχνητής νοημοσύνης, διότι όστις έχει νοημοσύνη όση αλλά μηδαμηνά συναισθήματα, αισθήματα, ένστικτα, έμφυτα, δέν είναι άνθρωπος πιά, αλλά μηχανή χωρίς ανάγκη έκφρασης θρησκευτικής, διασκεδαστικής, ερωτικής, αναζητικής, υπαρξιακής κ.α…

RNAIDio(n)(t)ktisia = RNAIδιοκτησία!… R(N)A(I)DΙΟ)(t)ktisia…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post