Υπάρχουν κάποιοι πού ἀκόμη πιστεύουν ὅτι τά «Πρωτόκολλα» δέν ὑπάρχουν καί ὅτι ἀνήκουν στίς θεωρίες συνομωσίας! Τελικά ἔκαναν καλή δουλειά οἱ πράκτορές τους…!

Υπάρχουν κάποιοι πού ἀκόμη πιστεύουν ὅτι τά «Πρωτόκολλα» δέν ὑπάρχουν καί ὅτι ἀνήκουν στίς θεωρίες συνομωσίας! Τελικά ἔκαναν καλή δουλειά οἱ πράκτορές τους…!

Τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης, ἔχουν χαρακτηρισθεῖ ὡς «Τέταρτη Ἐξουσία» διότι ἔχουν ἀποκτήσει τή δύναμη νά ἐλέγχουν καί νά ἐπηρεάζουν τούς πολίτες, ἀνάλογα μέ τή βούληση αὐτῶν πού τά ἐλέγχουν. Ἡ δύναμή τους φάνηκε ἀπό πολύ νωρίς. Τόν  Ὀκτώβριο τοῦ 1938, ὅταν τό ραδιόφωνο στίς Ἡ.Π.Ἀ. μετέδωσε ὅτι οἱ Ἀρειανοί ἐπιτέθηκαν στή Γῆ, οἱ ἀκροατές πίστεψαν τήν παραστατική διήγηση τοῦ ἐκφωνητή Ὄρσον Γουέλς καί βγῆκαν στους δρόμους πανικόβλητοι![1] Ἐνῷ, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1957, τό δελτίο εἰδήσεων τῆς βρετανικῆς τηλεόρασης, μετέδωσε ἕνα ρεπορτάζ γιά τίς καλλιέργειες μακαρονιῶν στήν Ἐλβετία. Τήν ἐπόμενη μέρα, ἑκατοντάδες τηλεθεατές τηλεφώνησαν στό σταθμό, γιά νά μάθουν πῶς νά προμηθευτοῦν σπόρους γιά μακαρονόδεντρα![2]

Ἀπό τίς δύο αὐτές φᾶρσες, γίνονται κατανοητά, ἡ μεγάλη εὐκολία καθώς καί τό μέγεθος ἐπηρεασμοῦ τοῦ κοινοῦ τῶν ΜΜΕ, πράγματα πού μέχρι καί σήμερα ἐκμεταλεύονται οἱ σκοτεινοί κυβερνῶντες τοῦ κόσμου τούτου, μέσῳ τῶν τοπικῶν κυβερνήσεων. Βέβαια, ἡ βούληση γιά τόν ἔλεγχο τοῦ τύπου ἔχει βαθύτερες ρίζες. Ἐμφανίζεται ἐν εἴδει προγραμματικῶν δηλώσεων στά «Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών»: «Ἔναντι τοῦ τύπου θά ἐνεργῶμεν κατά τόν ἑξῆς τρόπον. Ποῖον ρόλον παίζει τώρα ὁ τύπος; […] Εἶναι μάταιος, ἄδικος, ψευδής, καί τό πλεῖστον τῶν ἀνθρώπων δέν ἐννοεῖ καθόλου εἰς τί χρησιμεύει. Θά τόν σαγματώσουμε καί θά τοῦ βάλωμεν ἰσχυρούς χαλινούς […] Κανείς δέν θά θίξῃ ἀτιμωρητεί τήν αἴγλην τοῦ κυβερνητικοῦ μας ἀλάνθαστου.

Τό πρόσχημα τῆς παύσεως ἐφημερίδος τινός θά εἶναι ὅτι τό περί οὖ ὁ λόγος ὄργανον ἐξεγείρει τά πνεύματα ἄνευ αἰτίου καί ἄνευ λόγου. Σᾶς παρακαλῶ νά σημειώσητε ὅτι μεταξύ ἐκείνων οἴτινες θά μᾶς ἐπιτίθενται θά ὑπάρχουσι καί ὄργανα δημιουργηθέντα ὑφ’ ἡμῶν, ἀλλά ταῦτα θά προσβάλλωσιν ἀποκλειστικῶς σημεῖα τῶν ὁποίων ἡμεῖς θά ἐπιθυμοῦμεν τήν μεταβολήν.

Τίποτε δέν θά κοινοποιῆται εἰς τό κοινόν ἄνευ τοῦ ἐλέγχου μας. Τό ἀποτέλεσμα τοῦτο ἐπετεύχθη ἤδη εἰς τάς ἡμέρας μας διά τοῦ γεγονότος, ὅτι ὅλαι αἱ εἰδήσεις λαμβάνονται ὑπό πλείστων πρακτορείων, τά ὁποῖα τάς συγκεντρώνουν ἀπό ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου. Τά πρακτορεῖα ταῦτα θά εἶναι τότε ἐξ ὁλοκλήρου ἰδικά μας καί δέν θά δημοσιεύωσι παρ’ ὅ,τι θά τοῖς ἐπιτάσσομεν.

Ἐάν ἀπό τώρα ἠδυνήθημεν νά γίνωμεν κύριοι τῶν σκέψεων τῶν Χριστιανικῶν κοινωνιῶν εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ὥστε σχεδόν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά ἀντιλαμβάνωνται τά παγκόσμια γεγονότα διά τῶν χρωματιστῶν φακῶν τῶν διοπτρῶν, τάς ὁποίας θέτομεν πρό τῶν ὀφθαλμῶν των, […] τί θά γίνῃ ὅταν ἡμεῖς θά εἴμεθα οἱ ἀνεγνωρισμένοι Κύριοι τοῦ σύμπαντος ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ παγκοσμίου Βασιλέως ἡμῶν; […] Ὅλοι ἐκεῖνοι τούς ὁποίους ὀνομάζομεν φιλελευθέρους εἶναι ἀναρχικοί, ἐάν μή ἐμπράκτως τοὐλάχιστον κατά τήν σκέψιν. Ἕκαστος ἐξ αὐτῶν ἐπιδιώκει τάς φαντασιοπληξίας τῆς ἐλευθερίας καί καταλήγει εἰς τήν ἀναρχίαν, διαμαρτυρόμενος ἁπλῶς διά τήν εὐχαρίστησιν τοῦ διαμαρτύρεσθαι. […] Ἡ φιλολογία καί ἡ δημοσιογραφία εἶναι αἱ δύο σπουδαιότεραι παιδαγωγικαί δυνάμεις, καί διά τοῦτο ἡ Κυβέρνησίς μας θά εἶναι ἰδιοκτήτρια τῶν περισσοτέρων ἐφημερίδων. […] Τό κοινόν δέν θά ὑποπτευθῇ τι. Ὅλαι αἱ παρ’ ἡμῶν ἐκδιδόμεναι ἐφημερίδες θά ἔχωσι κατ’ ἐπίφασιν τάς πλέον ἀντιθέτους τάσεις καί γνώμας πρᾶγμα τό ὁποῖον θά ἐμπνεύσῃ τήν εἰς αὐτάς ἐμπιστοσύνην καί θά ἑλκύσῃ πρός ἡμᾶς τούς ἀντιπάλους μας ἄνευ δυσπιστίας. Θά πέσωσιν εἰς τήν παγίδα καί θά καταστῶσιν ἀβλαβεῖς. […] Αἱ ἐφημερίδες μας θά εἶναι ὅλων τῶν ἀποχρώσεων. Αἱ μέν θά εἶναι ἀριστοκρατικαί, αἱ δέ δημοκρατικαί, ἐπαναστατικαί ἤ καί ἀναρχικαί, ἀκόμη, ἐφ’ ὅσον ἐννοεῖται θά ζῇ τό Σύνταγμα. Θά ἔχουν, ὅπως ὁ Ἰνδός θεός Vichnou, ἑκατόν χεῖρας, ἑκάστη τῶν ὁποίων θά ἐπισπεύδῃ τήν μεταβολήν τῆς κοινωνίας· αἱ χεῖρες αὖται θά ὁδηγῶσι τήν κοινήν γνώμην πρός τήν διεύθυνσιν, ἥτις ἁρμόζει πρός τούς σκοπούς μας, διότι πάρα πολύ τεταραγμένος ἄνθρωπος χάνει τήν δύναμιν τοῦ λογικεύεσθαι καί παραδίδεται εὐκόλως εἰς ὑποβολήν. Οἱ ἠλίθιοι οἵτινες θά πιστεύωσιν ὅτι ἐπαναλαμβάνωσι τήν γνώμην τῆς ἐφημερίδος τοῦ κόμματός των, θά ἐπαναλαμβάνωσιν ἁπλῶς τήν γνώμην μας ἤ τήν γνώμην ἡ ὁποία θά μᾶς ἀρέσκῃ. Θά φαντάζωνται ὅτι ἀκολουθοῦσι τό ὄργανον τοῦ κόμματός των καί θά ἀκολουθῶσιν ἐν τῇ πραγματικότητι τήν σημαίαν τήν ὁποίαν θά ὑψώσωμεν δι’ αὐτούς»[3].

Ἤδη εἶναι γνωστό, ὅτι πάνω ἀπό τό 96% τοῦ συνόλου τῶν παγκοσμίων ΜΜΕ, κατέχουν δυό – τρεῖς «σκοτεινές» ἐταιρεῖες πού πασχίζουν ἀδίστακτα γιά τήν παγκόσμιο κυριαρχία. Γι’ αὐτό οἱ τοπικές κυβερνήσεις, ὑπάκουες στά παγκόσμια ἀφεντικά τους, φροντίζουν γιά τήν οἰκονομική τους τακτοποίηση, πληρώνοντας δεκάδες ἑκατομμύρια εὐρώ γιά τή μετάδοση τῆς προπαγάνδας τους. Αὐτό φάνηκε ἐξαιρετικά στά δυό χρόνια τῆς κορωνοϊκῆς ἐποχῆς, ὅπου τά ΜΜΕ μετατράπηκαν σέ «24ωρα Δελτία μετάδοσης τρομο-κορωνο-πολέμου».

Γι’αὐτό χρειάζονται τά κόμματα, γι’αὐτό οἱ πολιτικοί, γι’αὐτό καί οἱ δημοσιογράφοι. Γι’ αὐτό ἀπαιτεῖται οἱ ἄνθρωποι νά εἶναι «τεταραγμένοι», χρήσιμοι «ἠλίθιοι», δημιούργημα καί αὐτό τῶν παγκόσμιων «σοφῶν»· τίνι τρόπῳ;

Μέ τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων τους: «Ἐθέσαμεν χεῖρα εἰς τήν δικαιοσύνην, εἰς τάς ἐκλογάς, εἰς τόν τύπον, εἰς τήν ἀτομικήν ἐλευθερίαν, καί πρό παντός εἰς τήν ἐκπαίδευσιν καί τήν ἀνατροφήν αἵτινες εἶναι οἱ ἀκρογωνιαῖοι λίθοι τῆς ἐλευθέρας ὑπάρξεως. Ἔχομεν ἀποκτηνώσει καί διαφθείρει τήν χριστιανικήν νεολαίαν δι’ ἀνατροφῆς, βασιζομένης ἐπί ἀρχῶν καί θεωριῶν ψευδῶν, ὡς γνωρίζομεν, ἀλλ’ αἱ ὁποῖαι ἐνεπνεύσθησαν ὑφ’ ἡμῶν».

Μέ τήν καταστροφή τῆς πίστης: «νά ἀποσπάσωμεν ἀπό τόν νοῦν τῶν χριστιανῶν αὐτήν ταύτην τήν ἀρχήν τῆς Θεότητος καί τοῦ ἀγίου Πνεύματος διά νά ὑποκαταστήσωμεν εἰς ταῦτα τούς ὑλικούς ὑπολογισμούς καί τάς ὑλικάς ἀνάγκας».

Μέ τόν ἐκφυλισμό: «Οἱ χριστιανικοί λαοί ἀπεκτηνώθησαν διά τῶν ἰσχυρῶν ποτῶνἡ νεολαία των ἀπεβλακώθη διά τῶν κλασικῶν σπουδῶν καί διά τῆς προώρου ἀκολασίας, εἰς τήν ὁποίαν τήν ἔχουσιν ὠθήσει οἱ πράκτορές μας…».

Μέ τόν τρόμο, διότι: «Ἡμεῖς εἴμεθα ἐκεῖνοι ἐκ τῶν ὁποίων προέρχεται ὁ τρόμος, ὅστις ἔχει τό πᾶν καταλάβει. Ἔχομεν εἰς τήν ὑπηρεσίαν μας ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἀρχῶν […] ἔχομεν ζεύξει ὅλον τόν κόσμον εἰς τήν ἐργασίαν[4]».

Ἀφήσαμε γιά τό τέλος, τήν ἐρμηνεία τῆς λέξεως «Ἐλευθερία» ἀπό τούς ἀσόφους-σοφούς. Λέξη πού ἀπετέλεσε καί τό σύνθημα τῆς κυβερνήσεως τοῦ ἀφορισμένου πρωθυπουργοῦ, γιά τόν ἐπιβαλλόμενο ἐμβολιασμό: «Τήν λέξιν ‘‘ἐλευθερία’’ τήν ὁποίαν δύναταί τις νά ἑρμηνεύσῃ κατά διαφόρους τρόπους, ἡμεῖς θά τήν καθορίσωμεν ὡς ἑξῆς: Ἡ ἐλευθερία εἶναι τό δικαίωμα τοῦ πράττειν ὅ,τι ὁ νόμος ἐπιτρέπει. Τοιαύτη τότε ἑρμηνεία τῆς λέξεως ταύτης θά κάμῃ ὥστε κάθε ἐλευθερία νά εἶναι εἰς τάς χεῖρας μας, διότι οἱ νόμοι θά καταστρέφωσιν ἤ θά δημιουργῶσι πᾶν ὅ,τι θά μᾶς εἶναι εὐάρεστον, συμφώνως πρὀς τό ἀνωτέρω ἐκτεθέν πρόγραμμα»[5]. Καί νά σκεφτεῖ κανείς ὅτι ὑπάρχουν κάποιοι πού ἀκόμη πιστεύουν ὅτι τά «Πρωτόκολλα» δέν ὑπάρχουν καί ὅτι ἀνήκουν στίς θεωρίες συνομωσίας! Τελικά ἔκαναν καλή δουλειά οἱ πράκτορές τους…!

Πορφυρίτης (Δημοσιεύθηκε στόν Ὀρθ. Τύπο)

………………………………….

[1] «Η επίθεση των Αρειανών στις ΗΠΑ. Πανικόβλητοι πολίτες εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και ο Χίλτερ ειρωνευόταν την Αμερική. Η ραδιοφωνική παράσταση του Όρσον Ουέλς που προκάλεσε εθνικό πανικό…»,

[2] «Τα μακαρονόδεντρα. Η επική φάρσα του BBC που έκανε τους Άγγλους να ζητάνε σπόρους για να καλλιεργήσουν μακαρόνια!»,

[3] «‘‘Πρωτόκολλα’’ τῶν σοφῶν τῆς Σιών», ἐκ τῆς ρωσσικῆς εἰς τήν γαλλικήν μετά εἰσαγωγῆς ὑπό Roger Lambelin, Μετάφρασις καί ἔκδοσις εἰς τήν ἑλληνικήν μετά προλόγου, Βιβλιοπωλεῖον Νεκτάριος Παναγόπουλος

[4] Τά ἔντονα γράμματα καθώς καί οἱ ὑπογραμμίσεις ἔγιναν ἀπό ἑμᾶς.

[5] Ὅλα τά ἀποσπάσματα βρίσκονται στό προαναφερθέν βιβλίο, στό ὁποῖο βλ. γιά περισσότερες πληροφορίες. Ἀξιολογώτατο καί τό βιβλίο «Τά πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών, Τά σκοτεινά σχέδια τῶν σιωνιστῶν, πῶς ἐξελίσσονται σήμερα», μέ τό σχολιασμό τοῦ ἁγίου πατρός Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ὀρθοδοξος Τύπος».

Share this post