Όταν η Αποκάλυψη μιλάει γιά αλλαγή περιβάλλοντος μέ τήν τεχνητή αφαίρεση τού άνθρακα από τήν ατμόσφαιρα… Μέ πλύση εγκεφάλου δεκαετιών σέ ετοίμασαν συχνοτικά καί συμβαλλιστικά νά μισείς καί απεχθάνεσαι τόν καλύτερο φίλο σού CO2 ή Άνθραξ/Άνδραξ!…

Όταν η Αποκάλυψη μιλάει γιά αλλαγή περιβάλλοντος μέ τήν τεχνητή αφαίρεση τού άνθρακα από τήν ατμόσφαιρα… Μέ πλύση εγκεφάλου δεκαετιών σέ ετοίμασαν συχνοτικά καί συμβαλλιστικά νά μισείς καί απεχθάνεσαι τόν καλύτερο φίλο σού CO2 ή Άνθραξ/Άνδραξ!…

Όταν η Αποκάλυψη μιλάει γιά αλλαγή περιβάλλοντος μέ τήν τεχνητή αφαίρεση τού άνθρακα από τήν ατμόσφαιρα… Μέ πλύση εγκεφάλου δεκαετιών σέ ετοίμασαν συχνοτικά καί συμβαλλιστικά νά μισείς καί απεχθάνεσαι τόν καλύτερο φίλο σού CO2 ή Άνθραξ/Άνδραξ!… 

Όλοι πρέπει νά διαβάσετε αυτόν τό άρθρον:

Σέ ανύποπτον χρόνον προηγουμένως καί χωρίς νά έχω υπόψιν μού τά όσα συγκλονιστικά αναφέρει τό ανωτέρω άρθρον ανάρτησα τά εξής άρθρα, προσέξετε τίς σκέψεις μού, χωρίς νά είχα χρόνον περαιτέρω εμβάθυνσης σέ άρθρα άλλων ερευνητών καί δή ξένων καί μετά προχωρούμε είς τά συγκλονιστικά «νέα» δεδομένα μέ βάση τήν προειδοποίηση περί αλλαγής τού περιβάλλοντος από τήν Αποκάλυψη:

 

Είς τήν Αποκάλυψη αναφέρονται τρομερά γεγονότα αλλαγής, σύγχυσης καί καταστροφής τού περιβάλλοντος, όπως ανομβρία, κάψιμον καί τύφλωση ανθρώπων, εννοείται μάλλον καί ζώων, από τήν ακτινοβολία τού ήλιου καί άλλα που τώρα δέν μού έρχονται είς τόν νούν…

Όλα αυτά απ’ ό,τι φαίνεται συνδέονται άρρητα μέ τήν αλλαγή περιβάλλοντος καί δή τήν σκόπιμη ανισορροπία εκείνη που ευνοεί τήν ζωή είς τόν πλανήτη μάς όπως τήν γνωρίζουμε…

Είς τό πρώτον ανωτέρω άρθρον λέγει ότι μέ τήν αφαίρεση τού CO2 από τήν ατμόσφαιρα δέν θά μπορεί νά γίνεται πλήρης, σωστή, ολοκληρωμένη φωτοσύνθεση, αναλόγως τής ποσότητος, έντασης, καί διάρκειας απορρόφησης άνθρακα θαρρώ, από τήν ατμόσφαιρα καί υποχωμάτωσης αυτής… Συνδέστε όλα αυτά μέ όσα αναφέρω είς τά υπόλοιπα δύο άρθρα που ανάρτησα προσφάτως… τά οποία ενδεχομένως σέ κάποιους ίσως φάνταζαν «εξωγήϊνα» αλλά διά πολλοστή φορά Ό Θεός μέ επαληθεύει μετά από μερικές ημέρες ή μήνες όπως καί σ’ άλλα άρθρα μού…

Τό πρώτον άρθρον αναφέρει ότι τό κλίμα χωρίς εναέριον άνθρακα θά είναι ξηρόν καί κρύον! Προσέξετε εδώ, σημαίνει έλλειψη βροχής, ανομβρία, αδυναμία σύγκρουσης ζεστών καί κρύων νεφών ώστε νά προκληθεί η βροχόπτωσις!… Όταν όλα είναι κρύα καί άνυγρα σημαίνει μή πτώση ομίχλης, μή εξάτμιση ύδατος, μή βροχόπτωσις!…

Είς τό κεφ. 12 αναφέρει ότι οί δύο άνεκροι ακόμη προφύτες Ενώχ καί Ηλίας (ενδεχομένως τρίτος ό Ιώννης ό Ευαγγελιστής) θά έχουν εξουσία νά βαστάνε καί ελέγχουν τούς καιρούς ώστε νά μήν βρέχει καί νά προξενούνται τεράστια υδατοειδής προβλήματα σέ κάθε ζωντανόν οργανισμόν…

Βεβαίως η Αποκάλυψη υπαινίσσεται θαύματα, αλλά τά θαύματα πολλές φορές μπορούν νά εκδηλωθούν αοράτως μέσω τής επιστήμης ή ανεξήγητων μυστηρίων καί φαινομένων που πάντοτε οί επιστήμονες τρέχουν νά λάβουν τίς δάφνες τής επεξήγησης, αλλά χωρίς νά είναι πάντοτε βέβαιον, εξού καί αναρίθμητες επιστημονικές θεωρίες αναθεωρούνται συνεχώς χωρίς νά έχουμε μία τελική απάντηση, παραμένωντας τό ανεξιχνίαστον τής αιτίας ή συναιτίας τούς!…

Μπορούμε επίσης νά υποθέσουμε ότι αυτά που θέλουν νά κάνουν μέ τήν αφαίρεση άνθρακος μέ μηχανές εγκατεστημένες σέ Αϊόβα, Νεμβράσκα, Νότια Δακότα/Ντακότα, μέ αρχή καί τέλος τήν Πολιτεία τού Ηλλινόης/Ιλλινόϊς, θά τά κάνουν οί Άγιοι προφύτες μέ τήν βοήθεια τής απόσυρσης τού άνθρακος ή μή… Πολλές φορές οί προφυτείες μέ παράδοξον κβαντομηχανικόν/φωτοδεσμομηχανικόν τρόπον συντείνουν μέ τά θαύματα καί αυτόν είναι είναι συνθαύμα Τού Θεού, είτε ό όρος φωτοδεσμομηχανισμός είναι περιττός είτε όχι είς τήν όλη διαδικασία…

Ένεκα έλλειψης χρόνου δέν θά σάς παραθέσω τώρα τά διάφορα εδάφια τής Αποκάλυψης αναφορικώς μέ τίς αλλαγές τού περιβάλλοντος, αλλά ελπίζω νά τό επιχειρήσω μία άλλη στιγμή…

Πάντως ώς τελευταία παρατήρηση, σημειώνω ότι η ομοιογένεια τού εναέριου περιβάλλοντος, κλίματος, καιρού, σημαίνει ακρωτηριασμόν τού, αδράνεια τού, κάκιστη μετάλλαξη καί οξυκή αυτοαντίδραση τού, καθότι όπως καί είς τά ζωντανά βασίλεια, ό κάθενα συμπληρώνει τό άλλον, από τή τροφική αλυσίδα έως τήν επικονίαση, αναπαραγωγή κ.ο.κ… Κατά συνέπεια, τό εναέριον πολυκλίμα είναι εκείνον που συντηρεί καί αναγεννάει τό γενικόν κλίμα = πολυκλίμα καί πολυμικροκλίμα, μέ τήν αφαίρεση τού άνθρακα όλα γίνονται έναν καί όλα αποθαίνουν καί είναι ώς τίποτε. Ωσάν όλα τά είδη νά είναι αρσενικά ή θηλυκά μόνον, νά υπάρχουν μόνον σαρκοβόρα ή μόνον φυτοβόρα ζώα καί ωσάν όλα τά φυτά νά είναι όμοια ήτοι έναν είδος μέ συγκεκριμμένες μονικές ιδιαίτερες συχνότητες.

Αυτόν που συντηρεί τήν ποικιλία είναι η ποικιλία καί η ανάπτυξη τής ποικιλίας καί ποικιλομορφίας από τό έδαφος έως τίς διαδρομές τών ανέμων, τών ποταμών, τών συχνοτήτων που αναθυμιάζονται από κάθε ζωντανόν καί «αζώντανον» δημιούργημα… Είς τήν περίπτωση τής ζωής μόνον ό θάνατος είναι ένας, ίδιος καί όμοιος!… Η έξαρση τής ζωής είναι μία μάχη, καταστολή καί αλληλοσυμπλήρωσης, αλληλοσυγχώνευσης καί αλληλοϋποστήριξης τών όντων, άθελα τούς, αλλά υποσυναίσθητως ηθελημένως τούς διότι είναι Θέλημα Τριαδικού Θεού… Η υποσυνείδητη αυτή εντολή κάνει τά ζωντανά όντα νά εξελίσσονται ούτως ώστε νά εξυπηρετούν καί νά εξυπηρετούνται από άλλα είδη. Έναν λουλούδι τών Άνδεων επικονιάζεται μόνον από μία σπάνια μέλισσα τών Άνδεων η οποία επικονιάζει μόνον αυτόν τό λουλούδι καί αυτόν τό λουλούδι επικονιάζεται μόνον από αυτήν τήν μέλισσα! Δέν σάς φαίνεται αυτόν μία υποσυναίσθητη υποσυνείδητη Νοητική Ψυχοπνευματική συνεννόηση αυτόν; Αλλά ναί ξέχασα ζούμε σ’ εποχές που η ψυχή είναι ντεμοντέ!!!!….

Αμφιβάλλω εάν η έξαρση τής ζωής άρχισε μονότοπα καί από έναν πρώτον συγκεκριμμένον είδος καί όχι από χιλιάδες, θεωρία που εξέφρασα κατ’ επανάληψη είς τό παρελθόν, χωρίς νά έχω δημοσιεύσει όλες τίς μυστικές παρατηρήσεις μού!…

Η φωτοσύνθεση είναι μία πλημμυρίδα σύνθεσης υγρού = ύδατος, φωτός = πυρός, αέρος = οξυγόνου, χώματος διά στερέωση καί άντληση ύδατος καί άλλων συνστατικών μεταλλικών καί άλλων αλατούχων συνήθως ιχνοστοιχείων. Έ τότε τί είναι ό άνθραξ/CO2 σέ αυτήν τήν διαδικασία; Μήπως ξανά τό χώμα; Τά μόρια άνθρακος είναι συνάμα σωματίδια χώματος αλλά καί αποθηκευμένου αποκοιμισμένου φωτός, που μέ τήν κατάλληλη διαδικασία από ταχύτητα – 300,000 ανά δευτερόλεπτον ενεργοποιούνται σέ + 300,000 ανά δευτερόλεπτον, διά νά εκφράσουμε στρογγυλεμένη τήν αμφιλεγόμενη σύν/πλήν ταχύτητα τού φωτός, ή σέ ταχύτητα άλλη από τά – 300,000 έως τά + 300,000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτον, όπου όπως καί άλλοτε κατ’ επαναλήψει είπα κάθε ταχύτητα είναι καί μία άλλη συνειρμική συχνοτική δονητική κραδασμική αντίδραση/δράση που κάνει άλλα πράγματα ή όπως τά γνωρίζουμε στοιχεία καί υποστοιχεία ή χυμικά συνθετικά στοιχεία ή καί πράγματα τής Φύσης!… Ό Φοίνιξ είναι αυτή η στάκτη άνθρακος οπού επαναενεργοποιείται σέ φώς ή διαφόρων ταχυτήτων φώτα = ενέργειες. Αυτόν τό ανακάλυψα μέ πολές δημοσιευμένες καί αδημοσίευτες λεπτομέρειες πριχού τό συνδέσω μέ τόν μύθον τού Φοίνικος, απλά τό σύνδεσα όταν τό συνειδητοποίησα ότι ήταν κρυμμένον σ’ αυτόν τό Φωτοπτηνόν τής Φωτόπτησης ή καί τών διαφόρων κλιμακίων Φωτοδεσμομηχανικής Μαθηματικής Αυτόματης καί Αυτορρυθμιζόμενης Αυτοφυσοεπιστήμης!!!!…. Τόν Φοίνιξ μελετάτε τόν ώς λέξη καί ώς εφ’ οίνιξ!!!! Εφ’ οίνου οξύν π.χ.; θυμάστε ότι ό οίνος αναπνέει;… Ότι είναι ζύμωση βακτηριδίων καί άλλων ιών ενδεχομένως που αγνοούμε…

Ό άνθρωπος είναι μία ποικιλία από μετάλλα, στοιχεία, ιχνοστοχεία, άνθρακα, ύδωρ, ενδελεχή αήρ… Ήτοι σ’ όλα αναφέραμε προηγουμένως η Φωτοσύνθεση είναι μία Φωτοδεσμομηχανική/Κβαντομηχανική Διαδικασία που εάν φέρουν κάποιοι σ’ ανομαλία θά καταρρεύει, μεταλλαχθεί καί συναρωγήσει είς τήν γενική μετάλλαξη τών όντων. Πλήν όμως «αυτοί» που τά κάνουν λογαριάζουν ότι θά παραμείνουν ίδιοι μέ τεχνητές Ανθρωποφωτοσυνθέσεις, έγνοια «τούς» όμως διότι η Αποκάλυψη λέγει πώς Ό Θεός θά κανονίσει όλοι είς τήν έδρα τού θηρίου νά δηκνύουν/δαγκώνουν τίς γλώσσες «τούς» από τούς πόνους, ενώ οί χαραγμένοι/εμβολιασμένοι θά γεμίσουν πληγές καί έλκη!!! Μετάλλαξης!!!!

Διά πολλές δεκαετίες δέχθηκες καταρρακτώδη εγκληματική πλύση εγκεφάλου από τούς σατανιστές διά νά σκοτώσεις, νά συναινέσεις είς τό σκότωμα από «αυτούς» τού καλύτερου φίλου σού, τού CO2 Ή ΑΝΘΡΑΞ/ΑΝΔΡΑΞ!!!! Αυτός που κατ’ εντολήν γέννησε καί γεννάει εσένα!!!!

Άρθρα περί Φωτοσύνθεσης τών πάντων από ανθρώπους καί ζώα, έως φυτά καί πράγματα, ανάρτησα πρίν μερικούς μήνες είς τά Κατοχικά Νέα…

Διά πολλές δεκαετίες δέχθηκες καταρρακτώδη εγκληματική πλύση εγκεφάλου από τούς σατανιστές διά νά σκοτώσεις, νά συναινέσεις είς τό σκότωμα από «αυτούς» τού καλύτερου φίλου σού, τού CO2 Ή ΑΝΘΡΑΞ/ΑΝΔΡΑΞ!!!! Αυτός που κατ’ εντολήν γέννησε καί γεννάει εσένα!!!!

Η λέξη άνθραξ συναντάται είς τ’ αρχαία ελληνικά ή καί σημαίνει ταυτοχρόνως άνδραξ. Τυχαίον που ό πρώτος άνθρωπος ήταν άνδρας = άνδρα(ξ);… Τυχαίον που η λέξη άνθρωπος είναι αντικατάσταση τού δέλτα μέ τό θήτα ήτοι άνθρα(ξ); Τυχαίον ότι είς τήν Κύπρον παλαιότερα η λέξη άνθρωπος σήμαινε άνδρας όπως είς τήν Κρήτη καί αλλού τά παιδιά σήμαιναν τά αρσενικά τέκνα;… Τόν άνθρωπον ελληνοκυπριαστεί έλεγαν άδρωπον = άνθραξ/άνδρας ήτοι αντικατάσταση τού δέλτα μέ τό θήτα ξανά… Καί τυχαίον ότι ανακαλύψαμε ότι τουλάχιστον κάποιες λέξεις κυπριακές είς τήν νεολιθική καί παλαιολιθική εποχή τίς έλεγαν όπως ακόμη έν Κύπρω καί είς τήν Μικρά Ασία πρίν τήν Καταστροφή τής! Η «λεπτοποίηση» τής ελληνικής γλώσσας ήταν μία επήρρεια τής κλασικής Αθήνας πρός όλες τίς άλλες ελληνικές πόλεις. Όπως επηρεάζουν τώρα τά αγγλικά καί άλλες γλώσσες, η γλώσσα τής ηλεκτρονικής τεχνολογίας καί η νέα αγγλική από τήν παλαιά αγγλική η οποία εξελίσσεται σέ μετανέα αγγλική!…

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!…

Επαινούσα Τόν Κύριον έν ημέρα κρίσεως…

Επαινούσα Τόν Κύριον έν παντί καιρώ…

Ιησούς Χριστός νικάει καί όλα τά κακά σκορπάει…

Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ Θεού συγχώρησον μάς τούς παναμαρτωλούς….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post