Ό αόμματος καθρέπτης τής τυφ[λ]ής…. Είναι εσκεμμένα τυφ[λή] ή φυσικά; Ώδε τό στοίχημα τών αιώνων…

Ό αόμματος καθρέπτης τής τυφ[λ]ής…. Είναι εσκεμμένα τυφ[λή] ή φυσικά; Ώδε τό στοίχημα τών αιώνων…

Ό αόμματος καθρέπτης τής τυφ[λ]ής…. Είναι εσκεμμένα τυφ[λή] ή φυσικά; Ώδε τό στοίχημα τών αιώνων…

Ό Κομφούκιος είπε: τά βιβλία-[τά τότε βιβλία καί βαθυστόχαστα βιβλία, εννοείται] Είναι τόσον χρήσιμα είς τούς ηλίθιους όσον ό καθρέπτης είς τόν τυφλόν.

Η αόμματη-[η «Δικαιοσύνη» = Κοσμική Δικαιοσύνη], η στραβή, η ομματοφιμωμένη, η τυφλή, είναι εσκεμμένα τυφλή ή έν φύσει τυφλή;

Υποτίθεται ότι συμβολίζει τήν ίση απόσταση μεταξύ τών αντίδικων καί τών υπόδικων. Ποίος επέβαλε μία τέτοια εκκοιμιστική σπηλαίου μύθου Σώκρατες Μυθοπλασία είς τούς Έλληνες;

Μία ίση απόσταση μέ παρωπίδες, μία ίση απόσταση μεταξύ δικαίου & αδίκου, μία δόλια διπλωμματική εκβλακωτική ψευδοϊση απόσταση, ώστε νά νομίζεις ότι υφίσταται ίση απόσταση δικαίου & δικαίου, ενώ περισσότερον καί κατά κόρον αδίκου & αδίκου, καί ολιγότερον δικαίου & αδίκου, δικαίου & ανάμεικτου, αδίκου & ανάμεικτου είναι όπου ισχύει.

Η ίση απόσταση δέν είναι δίκαιον, δίκαιον είναι νά είσαι μέ τήν μεριά τού δικαίου καί μόνον τού δικαίου, προφανώς, τού Κοινού Δικαίου & Δικαίου Τού Θεού, διά νά ζήσουν όλοι & νά σωθούν όλοι, όχι τού δικαίου τών Χαρτιών τού Άνομου Ψευδονόμου Νόμου τής Τρελλής μέ τά Φιμωμένα Ομμάτια.

Δίκαιον σημαίνει δι+καίον/καίγω ήτοι ίση απόσταση, έναν μέτρον & έναν σταθμόν διά τόν καθένα καί δή όμοιον μέτρον τού κρίνειν από τόν καθέναν διά τόν ίδιον αυτόν καθέναν όπως είπε Ό Χριστός, ήτοι κατά τό μέτρον όπου κρίνεις θά κριθείς. Έναν μέτρον είναι όταν δέν κρίνεις δέν κρίνεσαι. Άλλον μέτρον είναι εάν κρίνεις υπέρ δικαίου λαμβάνεις βαθμούς ψυχοσωτηρίας αλλά συνάμα κρίνεσαι κατά πόσον είσαι καί εσύ ομοίως δίκαιος μέ όσα υποστηρίζεις καί όταν δέν είσαι εάν Μετανοείς καί τό Παραδέχεσαι ότι δέν είσαι ομοίως δίκαιος ήτοι αμαρτωλός, υποκριτής, αποστάτης, εγωϊστής, ιδιοτελής, ιδιοθεληματίας κατά βούλησιν.

Μέρος δεύτερον

Τί αληθώς συμβολίζει καί υποσυνειδητοϋποσυναισθητοπέμπει είς τούς ανθρώπους η Δικαιοσύνη όπου είναι άγαλμα ομματοφιμωμένον βαστάζον ζυγόν μέ δύο πλάστιγγες είς ίση υφαδίου ενζύγιση;

Η τυφλή δέν βλέπει τά γεγονότα, η εσκεμμένα τυφλή ήτοι η ομματοτυφλωμένη εσκεμμένα δέν βλέπει τά γεγονότα, ώστε νά ψευδοαπαλλάσσεται από τίς άδικες ευθύνες, ενώ συνάμα ακούει-[τώ όντι ακούει;] καί κρίνει μέ ό,τι τής αναφέρουν από τό τηλεχειριστήριον ή έκ τών προτέρων.

Πρώτον, δέν βλέπει τί περιέχει κάθε πλάστιγγα. Δεύτερον, τό ότι βαράει περισσότερον ή ολιγότερον μία πλάστιγγα τί σημαίνει όταν δέν βλέπει τί περιέχει; Βαράει μέ περισσότερα αγαθά ή περισσότερα κακά ή περισσότερα ουδέτερα ή περισσότερα ανάμεικτα; Εσκεμμένα δέν τό βλέπει διότι δέν μπορεί νά κρίνει έν δικαίω καί δέν θέλει νά κρίνει έν δικαίω.

Τρίτον, έναν δράμι χρυσός αξίζει περισσότερον από έναν χιλιόγραμμον κοινόν χώμα, συνεπώς, εάν κρίνει ότι ακριβότερον είναι τό βαρύτερον η Τυφλή τότε κρίνει εσκεμμένα ενσφαλμένα. Από τήν άλλη μπορεί νά περιέχουν οί πλάστιγγες, η μέν έναν δράμι κακών καί η έτερη έναν χιλιόγραμμον κακών, ώστε είς τήν τοιαύτην περίπτωσιν, τό περισσότερον δίκαιον είναι μέ τό ολιγότερον βάρος. Εντούτοις, αυτόν τό έναν δράμι κακόν μπορεί νά είναι η αιτία νά κάνει ό αντίδικος διά νά επιβιώσει ή από αναβρασμόν ψυχής καί γινάτι έναν χιλιόγραμμον κακών. Η Τυφλή εσκεμμένως δέν τά βλέπει.

Ό David Wynn Miller αφηγείται-[χωρίς νά είμαστε 100% βέβαιοι διά τίς προθέσεις τού ή ότι είναι τώ όντι παρατήρηση τού καί όχι εσκεμμένη δήλωση, αλλά εμπεριέχει αλήθεια] ότι μία ημέρα κοντοστάθηκε έμπροσθεν τού Δικαστηρίου τά εξής:

DWM tells the story of how he finds this secret of the Court Room, while looking at the Capital Dome in the state of Wisconsin.

The ceiling shows a mosaic of Lady Justice standing with the word JU S TI CE. And DWM asks himself: “Why would you break a word up like that?”

To separate the JU and the S and the TI and the CE.

So he looks up the symbols of JU-S-TI-CE in the Masonic codes… and discovers what it says because he knows how to syntax justice.

JU = No Law, or Out-Law

S = Speak

TI = Title

CE = Judge.

And authority always runs backwards, so they are advertising this is what it says:

JUSTICE: Judge Title Speaks No Law

Εάν κάνετε κατάδυση πολύ βαθειά σέ αυτά μέ αφιέρωση ανάγνωσης καί περίσκεψης καί τί άλλον μέ υπονοούμενα είπε ό David Wynn Miller, τά όσα οίδε είς τά Ευαγγέλια καί αρχαία βιβλία, τά ίδια τά Ευαγγέλια καί άλλα αρχαία μυστικογενή βιβλία Θα Νοήσετε τά εξής:

JU = Juish = Ju is = Judge is, ήτοι οί Ιουδαίοι Μασσώνοι εισίν οί κριτές τού κόσμου τούτου, αμφιβάλλετε ότι έκτοτε τό επέτυχαν τούτον, πρίν καί μετά τήν Σταύρωση Τού Χριστού.

Τό CE = Judge = Δικ+αστής/αστός = μεγιστάνας = δίκαιον τού ισχυρού άδικου υπό Τού Δίκαιου Ισχυρού Θεού αμαρτάνων σατανικώς. Τώρα διατί διά τόν David Wynn Miller τό CE = Δικαστής, πρέπει νά τό ψάξετε καί μπορεί νά συμφωνείσετε μπορεί όχι, είναι καί λάθος καί σωστόν αλλά μυστηριακώς θά ιδείτε ότι σέ σύγκριση μέ τήν Ελληνόγλωττη Ανάλυση τήν οποία ό ίδιος αγνοούσε, είναι Πάσσωστον από κάποια μυστηριακή σκοπιά.

Τό μυστικόν διά τό CE είναι ότι σημαίνει SEE & SEA θάλασσα ήτοι έναν ακανόνιστον σέ τάξην υγρόν, μία λαοθάλασσα δευτερολεπτικών γεγονότων καί CE/Ce = C = 3 αλλά καί CE = 35 καί 3,5 ήτοι αριθμοί σοβαροί διά τίς προφυτείες περί Εξαδάκτυλου καί ετών Αντίχριστου καί άλλων προφυτειών καί ισούται μέ τό 8 = τό κάθετον σήμα διά τό οριζόντιον σήμα τού απείρου τής επανάληψης τού ίδιου σκηνικού σέ Δικαστήρια & όλα τ’ άλλα τού κόσμου καί τής Θείας Κρίσεως-Δίκης. [35+53=88=16=7, δι’ αυτά έχουμε αναφερθεί σέ προηγούμενα άρθρα]

JU S TI CE = JUISH SPEAK TITLE SEE = Ό Ιουδαίος-[μασσώνος] ωμιλεί ή σ’ αφήνει νά ωμιλήσεις δηλώνοντας τόν τίτλον τής απαίτησης καί παραπόνου σού καί τό βλέπει-κρίνει όπως τού συμφέρει, αυτός είναι ό κόσμος τής σατανομασσωνίας έκτοτες, αυτή είναι η Τυφλή Δικαιοσύνη τού Αγάλματος Αμάλγαματος τής Ελλάδος, όπου προωθείτο σ’ αντίθεση πρός τό Κοινόν Δίκαιον καί τό Δίκαιον Τής Αγάπης Τού Θεού.

Δηλαδή ό μασσώνος καί η Τυφλή κρίνουν βάσει τού θέματος καί όχι τού γεγονότος, τό αντιλαμβάνεσαι αυτόν; Π.χ. προσπαθούν ποτέ νά μήν ηττάται τό τραπεζικόν σύνστημα, συνεπώς όταν ιδούν ότι η ομιλία-δήλωση-παράπονον-δίκη είναι εναντίον τών Τραπεζών αυτοί μέ κεκλεισμένα τά μάτια πρός τά γεγονότα, κρίνουν μέ Άνομους Νόμους υπέρ τών Τραπεζών. Νά διατί δέν υπάρχει Νόμος κατά τόν DWM τό οποίον πήρε από Τόν Χριστόν!

Επίσης J US TI CE = Juish Judge Us with Title See/Sea, δηλαδή η Ψευδοδικαιοσύνη κρίνει μέ γνώμονα καί μυρογνωμόνιον τόν Τίτλον εάν είναι έκ τών ών ούκ άνευ περί Ανέγγικτων ήτοι μασσωνικός κώδιας τιμής = τί μή ή εάν είναι ουδέτερης ή ασήμαντης σημασίας οπόταν κρίνουν μέ τό Κοινόν Δίκαιον καί αφού ό υπόδικος δέν είναι εχθρός τούς ή δέν θέλουν νά επιτύχουν κάτι διά τής άδικης ή δίκαιης αθώωσης ή καταδίκης τού.

Θέλετε έναν τεκμήριον; Ποίος δικαστείς δικάζει έναν Νόμον όπου τόν πρόσβαλε είς τό Δικαστήριον κάποιος πολίτης μέ τραντακτά αποδεικτικά στοιχεία εναντίον αυτού τού Νόμου; Συνεπώς, όταν κάποιος Νόμος είναι είς τό απυρόβλητον όπως καί οί Τράπεζες καί άλλα μασσωνικά περιουσιακά στοιχεία ελέγχου καί πανδιοίκησης πώς Υφίσταται Νόμος καί Δικαιοσύνη; Δι’ αυτόν η Τυφλή είναι Τυφλή καί δέν βλέπει τήν τύφλα τής εσκεμμένα αλλά καί τώ όντι.

Είναι η Τυφλή Δικαιοσύνη εσκεμμένως ή φυσικώς τυφλή ερωτήσαμε είς τήν αρχή. Η απάντηση είναι αμφότερα, διότι επειδή είναι εσκεμμένως τυφλή σημαίνει ότι είναι τυφλή ηθελημένως καί φυσικώς αφού δέν Εννοεί τό Μέγεθος τής Αμαρτίας τό νά είσαι Ηθελημένα έν Αδίκω Τυφλός.

Παρατηρούμε έναν Ισογώνιον Ισόπλευρον Τρίγωνον Συνάρτησης μέ αυτά όπου είπε Ό Χριστός καί άλλοι δίκαιοι, αυτά όπου παρατήρησε ή ομολόγησε ό DWM καί σέ όσα εκπέμπει ώς υποσυνείδητα καί υποσυναίσθητα μηνύματα η Τυφλή εσκεμμένα μέ ομματοφίμωτρον τής Ελλάδος. Η Τυφλή Δικαιοσύνη είναι ίδια ό Έλλην Πόντιος Πιλάτος, ένας σκόπιμος τυφλοπόντιξ, ένας στρουθοκάμηλος ός εισβάλλει τήν κεφαλήν τού εντός χώματος, μία Εθελοτυφλούσα, ήτοι η ίδια η τεχνηεντώς Υποκρισία Πόρνη η οποία μέ σοβαροφάνεια καί σεμνοτυφία-[θυμάσαι είς τόν Τίτλον τήν λέξη τυφ{λ}ή;].

Παλαιότερα σάς έγραψα άρθρα τά οποία εξηγούσα ότι διά νά υφίσταται Δικαιοσύνη πρέπει νά υπάρχει τό αντίστροφον ήτοι η Αδικία καί η Ελευθερία νά επιλέγεις κατά βούλησιν, ή δέ μή εάν υπάρχει μόνον Δικαιοσύνη πώς θά φανεί εάν κάποιος είναι δίκαιος καί εάν δέν υπάρχει η ελευθερία διάπραξης αδικίας, πώς υπάρχει η δοκιμασία καί η απόδειξη ότι κάποιος είναι όντως Φιλοδίκαιος αυτοθελώς; Σάς είπα μάλιστα, τό παράδειγμα μ’ έναν ιδιοκτήτη όπ[ου καυχιέται ότι ό σκύλλος τού είναι φρόνιμος ενώ τόν έχει δεμμένον, διά νά μάθει εάν ό σκύλλος τού είναι υπάκουος πρέπει νά τόν αφήσει ελεύθερον, αδέσμευτον, άδητον. Ονόμασα αυτό ώς τό Ισογώνιον Ισόπλευρον Τρίγωνον Δικαιοσύνης, Ελευθερίας, Αδικίας. Μέ όσα τώρα βλέπουμε έκ τών υστέρων αυτόν επαληθεύεται μέ Δικαιοσύνη = Χριστός, Τυφλή Δικαιοσύνη = Ελευθερία καί οί Παρατηρήσεις τού DWM = Αδικία τίς οποίες προσπάθησε νά διορθώσει ή έστω έτσι λέγεται.

Η Τυφλή δέν βλέπει τί περιέχουν οί πλάστιγγες, ενώ παρατηρήστε ότι οί πλάστιγγες είναι κενές! Όχι τυχαία, αλλά εσκεμμένα μέ υποσυναίσθητα καί υποσυνείδητα μηνύματα. Είναι αόμματη μέ φίμωτρον εσκεμμένα διά νά μήν βλέπει τήν Τύφλα τής καί νά μήν φαίνεται η τύφλα τής καί νά ισχυρίζεται ότι τό φίμωτρον είναι η παραπλανητική ίση απόσταση. Επειδή δέν βλέπει η Τυφλή Δικαιοσύνη, τό Άγαλμα, βάζει φίμωτρον διά νά φαίνεται ότι βλέπει μέν αλλά φιμώνει τούς οφθαλμούς δέ διά νά έχει ίση απόσταση δίκης, αλλά αυτόν είναι μία Μυθοπλασία, βλακεία, εξαπάτηση, δόλος, υπουλία, υποκρισία καί συγκάλυψη τής Αδικίας τής καί τής Ανικανότητας τής νά κρίνει. Η Τυφλή δέν βλέπει τίποτε, δέν θέλει νά βλέπει τίποτε ή/καί κανέναν γεγονός, τήν βολεύει, διότι θέλει νά κρίνει ώς Τύραννος υπό μανδύα δίκαιου κριτού διά νά εξαπατάει τούς ανθρώπους. Η Τυφλή είναι τώ όντι τυφλή σέ Δίκαιον μέ Εθελοτυφλία καί συνάμα μέ έμφυτη καί επίκτητη σπουδασμένη Εθελοτυφλία καί Αδικοτυφλία.

Η λέξη τυφλή χωρίς τό λάβδα είναι η λέξη τυφή = τύφος = αλαζονεία, όριζα/ρίζα είναι η συλλαβή –τυ- τό δέ φός είναι η λέξη αφή = τυαφή = τυφός καί τυφλή = τυαφλή ήτοι ό τύφος τής αομματίας. Εάν μέ ακούσει καμμία τυφλή θά μέ παρεξηγήσει, αλλά τύφος ήτοι αλαζονεία σημαίνει μωρία καί ανικανότητα όπου εκλαμβάνοντε ώς ανωτερότητα, όπως ό τυφλός ομματός ός πάσχει από τύφον αορασίας.

Ό σεμνότυφος είναι καί σεμνότυφλος. Η ασθένεια τύφος είναι μία αλαζονεία θερμότητος καί επιθετικότητος μή σθένους καί πραξικοπήματος κακών κυττάρων, ό καρκίνος είναι είδος τύφου…

Τό Άγαλμα τής Τυφλής Δικαιοσύνης είναι τυφλόν μέ ή χωρίς ομματοφίμωτρον, διότι είναι τυφλή πέτρα μέ πέτρινα συναισθήματα καί αισθήματα, όμοια μέ τά μεταλλικά καί τά μεταλλαγμένα μετανθρώπινα παραφύσικα ποιήματα.

Τύφος τυφλός τύπος = τυ.φος-τυ.φλος-τυ.πος-τυ.χη-[όλο απάτες καί αλαζονεία εμπαιγμού μέ εναλλαγές κοροϊδίας = τύφος]-τύτθος-[ολίγος, νέος, μικρός, νεογνός]-τυ.ραννία από τό τύρος όπου ζουμαλιάζεται-τυ,π[τω. Άνοιξε τό Λεξικόν Ιωάν Σταματάκου τής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας καί οίδε…

Σύγκρινε τίς λέξεις Judas-[Ιούδας] & Judician-[δικαστικός]. Ό Ιούδας είναι ό Δικ+αστικός. Ποίος Ιούδας; Ιούδας είς τήν ελληνική γλώσσα σημαίνει χωμάτινος. Είναι καί ό προδότης αλλά καί ό Ιουδαίος καί ό Άγιος Ιούδας ό Θαδδαίος καί η λέξη αρχικώς είναι Υιούδας = Χριστός, ό Ιούδας είναι άλλος, ό δικαστικός… Jew & Jew.llery….μαμωνάς αυτός όχι ό Υιούδας ή Υιουδαίος…

Αί-σιος, από+αι-σιος = απ’ αίσιος = απαίσιος. Αί-σιόν/σιών-[Κύριος είς τήν λακωνική διάλεκτον]

Αίος = καπεταν-αίος, ιουδ-αίος, σπουδ-αίος όπου αίος = καί αίως = έως = φωτεινός.

Έλλην; Εκτός τών άλλων γνωστών Ελ = Θεός καί ληνός = Έλληνος = Έλληνας, όπου ληνός αναφέρεται όπου καίγεται κάτι, επειδή η χώρα τών Θυσιών… πρός τόν Έλ πρίν έρθουν οί πολλοί κατά τόν Ηρόδοτον τόν 15ον αιώνα π.Χ…. Εξού καί έμεινε η ρήση έκτοτε: μυρίζει ληνός = κάτι όπου καίγεται, η θυσία, τό θυσίασμα, η κνίσσα/τσίκνα κρέατος καί άλλα…

Έλληνας αυτός όπου θυσιάζει καί θυσιάζεται διά τούς άλλους καί διά Τόν Θεόν, ελύληθεν η ώρα ινά δοξαστεί ό Υιός τού ανθρώπου, ταιριάζει πλήρως μέ τό όνομα-τής ψυχικής αντωνυμίας Έλληνας.

Παναγιωτής Δίας

Share this post