Ώστε τον γνωρίζεις ΚΑΛΑ τον ΧΞΣ; Σηκώνω τάς χείρας υψηλά, σηκώστε τις και εσείς είς τους αριθμούς!…

Ώστε τον γνωρίζεις ΚΑΛΑ τον ΧΞΣ; Σηκώνω τάς χείρας υψηλά, σηκώστε τις και εσείς είς τους αριθμούς!…

Ώστε τον γνωρίζεις ΚΑΛΑ τον ΧΞΣ; Σηκώνω τάς χείρας υψηλά, σηκώστε τις και εσείς είς τους αριθμούς!…

Άς κυττάξουμε τον ΧΞΣ με το Ελληνικόν Αλφάβητον με 24 Γράμματα, από το Α έως το Ω!… Όπως ό ίδιος ό Ευαγγελιστής Ιωάννης της Αποκάλυψης λέγει…

Χ = 22, Ξ = 14, Σ = 18. 22+14=36+18=54.

Το 36 είναι το διπλάσιον του 18. Το 36 είναι 360ο και το 18 είναι 180ο μαζύν 540ο. Το 540ο το ηύρα και είς την περίπτωση όπου με τρείς ράβδους σχηματίζουμε 16 γωνίες και από εκεί περισσότερες, μην με προκαλέσετε, κάθε πράγμα είς τον καιρόν του, διά να σας το λέγω Ισχύει! Και ακόμη είναι διά περαιτέρω μελέτη, όποιος με προκάλεσε είς το παρελθόν πήρε την αποστομωτική απάντηση. Μά τρείς ράβδοι ή τρείς ευθείες 16 γωνίες, πώς είναι δυνατόν! Μας «δουλεύει», έ; Έτσι λέτε κάποιοι;… χαχαχα…

Χ= 22 = 4, Ξ = 14 = 5…. 4+5=9, όσα το Σ = 18 = 9…

4+5=45 = 9 και αντιστρόφως 54 = 9 ήτοι 45+54=99….

22+14+18 = 54 = 9…

54+45 = 99 = 18 = 9…

Αυτά είναι τά εύκολα αλλά παρατηρώ ότι πάντοτε όλα περιστρέφονται γύρω από σημαντικούς αριθμούς ή μάλλον οί αριθμοί μας παίζουν μπάλα με συγκεκριμμένους αριθμούς, και ένας από αυτούς τους αριθμούς είναι το 99…

22+18 = 40 = όσα το 22-[Χ] ήτοι 4…

14+18 = 32 = όσα το 14-[Ξ] = 5.

22+14 = 36…. Ήτοι το διπλάσιον του 18 και 360ο με 180ο μοίρες…

Δηλαδή το Σ ακολουθεί τους Χ και Ξ ή είναι τελικόν ήτοι ΧΞΣ = 221418… και εάν τι διαιρέσουμε αυτόν με σημαντικούς αριθμούς;…

40+32 = 72!

Εάν το Α = 1 και το Ω = 600 = από το Α έως το Ω = 1600 = 16 και «τυχαία» τρείς ευθείες = 16 γωνίες!…

Και τά ακόμη Ισχυρότερα:

Χ = 2 Ξ = 3 Σ = 4 = 234, ήτοι κάθε γραμμή μετράμε και έναν.

Αντίστροφα το 234 = 432!

234+432= 666!… = ΧΞΣ + ΣΞΧ = 666!!!! [Παρεπιμπτόντως: 234+243+324+342+423+432 = 1998/2 = 999 = το αντίστροφον σε σχήμα του 666 +999 = 1665 = 666 και συνάμα 18 = 9 ήτοι αμφότερα, 6 και 9 ή 69 = 15 = 6 και 69+96 = 165 = 66 ή 12 = 3]

Ό 432 είναι 3 φορές ό 144 και είναι το ήμισυ του σημαντικού αριθμού 864. Ήτοι 360 ημέρες ή 360ο Χ 24 ώρες = 8,640 ώρες, άρα τέ 4,320 ώρες = 180 ημέρες ή 180ο ! Προηγουμένως ηύραμε και άλλως πώς το 36 και 18 είς το ΧΞΣ…

Δηλαδή είς ίδια αποτελέσματα είτε μετρήσουμε τον ΧΞΣ ως αριθμούς κατά σειρά ως γράμματα είτε ως αριθμούς αναλόγως ευθείων γραμμών όπου έχει έκαστον γράμμα!… Πολύ «τυχαίον»….

Ό Ιωάννης λέγει ότι το θηρίον θα επικρατήσει 3,5 έτη ή 42 μήνες ή 1260 ημέρες. [126/3 = 42… 42/35 = 1,2 = οί πρώτοι δύο αριθμοί του 1260 και 35/42 = 0,833333, ήτοι 126/2 = 63 = 12 +/και 6/3 = 126/3 ή 1263… 12 = 3 και 63 = 9+3=12=3]

Ξανά είς το 432 ήτοι το ήμισυ του 864…. 432Χ3= 1264 ήτοι 4 ημέρες περισσότερες από το 1260. [3Χ234=702+1264=1966 =6966 ή 6666 = στίχοι Κορανίου. 1998 = 999 και 1998-1966 = 32… 1966 = 22 = Χ]

Ό Δανιήλ λέγει 1260 και 1290 και 1335 ημέρες… =3885 = 888 = 24 = 6. Εάν τις προσθέσουμε είναι 10,791 διά τους 360 και 10,643 διά του 365 ημέρες…

1260 ημέρες Χ 3 αφού αναφέρει και 42 μήνες και 3,5 έτη = 10,5 [105=6 = εξ-οδός] έτη… Μία προφήτισσα Μοναχή μας είπε θα είναι τρείς φάσεις των 3,5 ετών…

126Χ3 = 378 = 18 = Σ

126+42+3,5 = 171,5 = 14 = Ξ

= ΧΣΞ ή ΧΞΣ…

ΧΣΞ = 2+4+3 = 243 αντίστροφα 342 = 585 = 18 = Σ.

Το 18 το συναντάμε κατ’ επανάληψη το οποίον είναι το 180 και οί 180ο ήτοι έναν ημίκυκλιον, ήμισυ έτος και οί 180ο του τριγώνου και δή του ισογώνιου ισόπλευρου τριγώνου των 60ο όπου είναι το σύμβολον Της Αγίας Τριάδος ως Ομοουσιότητα και Τρισυπόστατη Μονάδα το οποίον σύμβολον σφετερίζεται ό διάβολος ός το παίζει θεός και παρουσιάζεται είς τους υποτακτικούς του ως θεός, ακόμη και είς Τον Θεόν ως θεός παρουσιάστηκε ό αρρωστημένος και είς τους Αδάμ.αντο και Εύα. Αυτά τά αναφέραμε κατ’ επανάληψη, ιδέστε το πρωτοφανές κατωτέρω.

ΧΞΣ = 234, ΧΣΞ = 243, ΣΞΧ = 432, ΣΧΞ = 423, ΞΧΣ = 324, ΞΣΧ = 342, αυτά τά αναφέραμε ανωτέρω.

Ό Ιωάννης ό Θεολόγος αναφέρεται είς το Α έως το Ω είς την Αποκάλυψη ήτοι το Ελληνικόν Αλφάβητον ήτοι 24 Γράμματα. Το χξς ή ΧΞΣ της Αποκάλυψης ερμηνεύεται ως 666 ήτοι Χ = 600, Ξ = 60 και Σ/ς = 6 με την Πυθαγόρεια Αριθμολογία η οποία βασίζεται σε 27 Γράμματα ήτοι τρείς εννεάδες Γραμμάτων…

Προφανώς συνδυάζει αμφότερες εξού και  13-18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς’.

12-3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα,… ήτοι κεφαλάς 7+κέρατα 10+επτά διαδήματα = 24-[όπως 24 Γράμματα] &

ή και ενώ είς το 13-1 Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας… ήτοι κέρατα 10+κεφαλάς 7+ 10 διαδήματα = 27-[όπως 27 Γράμματα της Αριθμοσοφίας Πυθαγόρα και παλαιότερα, με 3 περισσότερα διαδήματα ως Γράμματα]

Συνάμα 12-3=15 και 13-1=14+15=29=11… πάλαι σημαντικός αριθμός ως σημαίνει και 66 με την εβραϊκή συμβολογραμματοσειρά… Και 123+131 = 252/2 = 126! Ήτοι ό αριθμός του 1260 ημέρες και άλλα όπου ηύραμε ανωτέρω προηγουμένως! Πόσες επαναλήψεις, δεν είναι ιδικές μού είναι σημεία, λέξεις, νοήματα, τέρατα, σημάνσεις, μηνύματα των Αριθμών και ό νοών  νοείτω!… 126 = 9 ήτοι ήμισυ 18 και έναν τέταρτον του 27 και 2,666666…. του 24…

Κανένας δεν παρατήρησε και κανένας δεν απόρησε έξ’ όσων γνωρίζω διά την διαφορά:

13-18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς’.

12-3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα,,, κεφαλάς 7+κέρατα 10+ 7 διαδήματα = 24-[όπως τά 24 Γράμματα]

13-1 Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας… ήτοι κέρατα 10+κεφαλάς 7+ 10 διαδήματα = 27-[όπως 27 Γράμματα της Αριθμοσοφίας Πυθαγόρα και παλαιότερα, με 3 περισσότερα διαδήματα ως Γράμματα]…

27+24 = 51 + το αντίστροφον 15 = 66 = 11 εβραϊστί-[ και 66 = 12 = 3 ήτοι η διαφορά μεταξύ 27 και 24]

666 the number of the beast = βιαστή! Ποίος είναι ό βιαστής; = βίου αστύν = ό αστικός βίος = το κράτος  και ό κύβος και κυβισμός της κυβέρνησης και νόμων της κυβέρνησης… Ήτοι το απολυταρχικόν κράτος του Αντίχριστου Βιαστή = Βιαστύ = Βιαστύν+ομία/ομοία/ωμότητα!!!! = Βίας αστυ.νομία = Βιαστυνομία!!!! Αυτά όπου βλέπουμε να προωθούν οργανωμένως και θηριωδώς!… Και τι άλλον είναι ό βιαστής-βιαστύς; Θηρίον ήτοι αυτόν όπου διαρκώς σε καταδιώκει ήτοι η φύση του Κράτους-Κραταιού-Κραδασμού-Κρο.όνου(;]… Ήτοι η αστυνομοκρατία και αστυνομοκραταιότητα!…

Ενώ οί αμνοί και απλοί άνθρωποι εισίν πρωτό.γονοι, ανάπληστοι, ταπεινοί, χωρίς σφραγίδα, ταυτότητες, αναγνωριστικά του Βιαστύν-Κράτους-Κραταιού!… Κρότου…Κρόκου-Κροκό.δειλου…

Six-σίξ = s/σ/ς = 6, ι = 6 είς την εβραϊκή γραμματοσειρά και ξ = 60 = 6 ή και 6660 = 666 και ό δράκος γραμμένος ως όνομα Αλλάχ είς την αραβική γλώσσα πεσμένον οριζοντίως το ξ, ενώ Ξ = ΙΙΙ = 666….

Ίδε και την λέξη συξυλές ή σιξυλές ή σιξιλές = sixυλες sixιλες & six ύλες όπως βάβ = 6 εβραϊστί = βαβ.υλών = 6υλών = εξ/6 υλών = εξυλών = εξυλώνω = ξυλώνω! Καλείται και βαού ελληνιστί το έξ/έξη/βάβ = βαοϋς = βούς = βόδι = βαάλ βούς διάβολος είδωλον Εβραίων είς την έρημον Σινά… και βαβυλών = baby.λων = babyλων/Babylon = baby/βαβύ = μωρόν = μώρος = εξυλών = εξυλώνα = εξυ+λών = λωλός = απολωλός = τρελλός = μώρος-μωρός… βαβούρα, βαβύ.ζει… βαβ.ούρα = του 6 τά ούρα και ουρά = εξούρα & εξουρά… = εκ σού ούρα = εκ σ’ ούρα & εκ σ’ ουρά… = βιαστής με ουρά = κτήνος και αιλούρον ως όφις και ουροβόρος όφις…

Σας έγραψα ανάμεσα είς τά σημαντικά πρωτοφανή και τά «ολιγότερον» «σημαντικά» και πολλά αναφερώμενα ξανά. Προσέξετε και αυτόν το Έσχατον:

ΧΞΣ: Χ 22 = 4, Ξ = 14 = 5, Σ = 18 = 9 με την Γραμματοσειρά των 24 Γραμμάτων κατά σειρά Γράμματος, ήτοι 459…

Με την ίδια Γραμματοσειρά 24 Γραμμάτων Ό Χριστός είπε ότι είναι Το Άλφα και το Ωμέγα-[Α & Ω]. Η Γραμματοσειρά αυτή διαχωρίζεται σε τρείς οκτάδες, αντί τρείς εννάδες η Γραμματοσειρά με τά 27 Γράμματα.

Πρώτη Οκτάδα όγδοον Γράμμα το Θήτα/Θ, δεύτερη Οκτάδα το δέκατον έκτον Γράμμα το Πί/Π και τρίτη Οκτάδα το Γράμμα Ωμέγα/Ω = ΘΠΩ = Θεός Πατήρ Ών = 888 = ό Αριθμός της λέξεως ονόματος Ιησούς με την Πυθαγόρεια Αριθμοσοφία των 27 Γραμμάτων = 24 και εις τά 27 Γράμματα αρτυρούν 3 Γράμματα = Τριάδα = Ιησούς = Τριάδα = Τριαδικός Θεός διότι όπου Τον Έναν και τά Άλλα Δύο Πρόσωπα Της Αγίας Τριάδος!…

ΘΠΩ: Θ = 8, Π = 16 = 7, Ω = 24 = 6 = 876+459-[ ΧΞΣ: Χ 22 = 4, Ξ = 14 = 5, Σ = 18 = 9 με την Γραμματοσειρά των 24 Γραμμάτων κατά σειρά Γράμματος, ήτοι 459…] = 1,335 ημέρες του Δανιήλ:

Δαν. 12,11         καὶ ἀπὸ καιροῦ παραλλάξεως τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ τοῦ δοθῆναι βδέλυγμα ἐρημώσεως ἡμέραι χίλιαι διακόσιαι ἐνενήκοντα.

Δαν. 12,11                 Από της ημέρας, κατά την οποίαν θα καταργηθή η καθημερινή θυσία του ναού και θα στηθή το ειδωλολατρικόν βδέλυγμα εις την ερημωμένην πόλιν, θα περάσουν χίλιαι διακόσιαι ενενήκοντα ημέραι δοκιμασίας του λαού.

Δαν. 12,12         μακάριος ὁ ὑπομένων καὶ φθάσας εἰς ἡμέρας χιλίας τριακοσίας τριάκοντα πέντε.

[ΙΩΑΝΝΗΣ 09/05/2020 @ 1:08 ΜΜ

«Και από καιρού παραλλάξεως του ενδελεχισμού και του δοθήναι βδέλυγμα ερημώσεως ημέραι χίλιαι διακόσιαι ενενήκοντα. μακάριος ο υπομένων και φθάσας εις ημέρας χιλίας τριακοσίας τριάκοντα πέντε».

(Δανιήλ ιβ΄, 11-13) [= 24]

από την ημέρα που θα σταματήσει η καθημερινή θυσία των Εβραίων και θα στηθεί το βδέλυγμα της ερημώσεως στον χώρο που ήταν ο Ναός του Σολομώντος, θα περάσουν 1.290 ημέρες. Μακάριος και ευτυχισμένος θα είναι όποιος φθάσει τις 1.335 ημέρες.

Ο Θεός δηλαδή με άλλα λόγια, ήταν σαν να έλεγε στον Προφήτη Δανιήλ ότι ο λαός του, το Ισραήλ, θα σωθεί αφού περάσουν 2.625 χρόνια (1290+1335=2625)

Ναι, αλλά από πότε;

Μα του το είπε και αυτό. Από τότε που θα σταματήσει η καθημερινή θυσία τους και θα δοθεί το «βδέλυγμα της ερημώσεως».

η αφετηρία που έδωσε ο Θεός στον Δανιήλ για να προσθέσει τις 2.625 ημέρες-έτη, είναι το έτος 605 π.Χ. Το πρώτο έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα, το 605 π.Χ. Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε, ότι όταν εξεστράτευσε για πρώτη φορά εναντίον της Ιερουσαλήμ ο Ναβουχοδονόσορ, επί Βασιλέως Ιωακείμ, μαζί με τους πρώτους αιχμαλώτους που πήρε στην Βαβυλώνα, (μεταξύ αυτών και τον Προφήτη Δανιήλ και τους τρεις παίδας) αφού λεηλάτησε τον Ναόν του Σολομώντα, πήρε και πολλά από τα ιερά Σκεύη του Ναού στη Βαβυλώνα.

Εάν λοιπόν προσθέσουμε 2.625 χρόνια από το 605 π.Χ. θα φθάσουμε στο έτος 2020!!!

Δειτε και κατι άλλο που μας κλειδωνει την προφητεια αυτη..απο το ετος 605 πΧ αν προσθέσουμε 1290 ετη πηγαίνουμε στο ετος 684 μΧ..τι συνεβη τοτε??? αρχιζει η ανοικοδόμηση του τεμενους του Ομαρ, δηλαδη τοτε σταματησε η καθημερινη θυσια των Εβραιων στον Ναο τους!!! Ακομη, απο το ετος 685 μΧ οπότε και αρχίζει η ανοικοδόμηση του ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ (ΤΕΜΕΝΟΣ ΟΜΑΡ) εως το 2020 ειναι ακριβως 1335 ετη (2020 – 685 = 1335)…[2020 = 4 = Σ από το ΧΞΣ & το 2021 έρχεται το I pet goat III όπου μας φανερώνει ότι Ισλάμ και σατανοσιών συναγωγή σατανά Σταυρωτών Χριστού είναι το ίδιον και το αυτόν]

πηγες –> 1 .patrokosmas.gr

  • βιβλιο π,Μαξιμου “2018- το τελος του κοσμου-β’Παρουσια”

Διαβάστε περισσότερα: o-antichristos-apekaly-thi.webnode.gr]

[1260 όπου αναφέρει ό Ιωάννης +1335 = 2595 = 21 = 3 & 1211+1212 = 2423 = 47 = 11 = 66 = 12 = 3 και 1260+1290 = 1410 = 6 & 1410+1335 = 2745 = 18 = Σ & 18 = 9, συνάμα 1410 = 14 = Ξ και 1 = Ι = 6 ήτοι ΣΙΞ!!!! ΣΙΞ ΥΛΕΣ = ΣΙΞΥΛΕΣ = σιξυλές = συ εξ ύλες]

Πόσοι θά πήγαιναν 1335 ημέρες survivor γιά νά εισπράξουν 1 εκατομμύριο; Τόσες ημέρες άρνηση τού εμβολίου εμφυτεύματος γιά νά λάβουν αιωνιότητα χαράς Χριστού πόσοι; Μέρος 3

Τόσες συν.πτώσεις μόνον οί Αρ.ιθμοί διαπράττουν όχι ό υποφαινόμενος…

Παναγιώτης Δίας

Share this post