Ὅταν ψεῦτες ὀμιλοῦν περί ἀληθείας

Ὅταν ψεῦτες ὀμιλοῦν περί ἀληθείας

Α. Τά ὅρια τοῦ ἀνθρώπου δέν καθορίζονται ἀπό τήν γεναιότητα, τό μεγαλεῖον…

Ἡ ἀθλιότητα τῆς ἐποχῆς καί ἡ χρεωκοπία λειτουργίας τῶν θεσμῶν κατέστησαν τό Ἑλλαδικό κρατίδιον`-αὐτό δηλαδή πού ἐπέτρεψαν νά ὑπάρχει οἱ φίλες δυνάμεις τῆς Δύσεως?- σέ κακέκτυπον τοῦ ἰδίου του ἐαυτοῦ. Ἡ μεταπολίτευση μέ τό κοινοβουλευτικό πολίτευμα νά καταργεῖ κάθε ἔννοια δημοκρατίας τῆς τοῦ πρώτου ἀνδρός ἀρχῆς! καί νά τήν μεταλλάσσει σέ πεδίον κερδοσκοπίας, διαφθορᾶς καί άνηθικότητος μέ ἀπουσία τῆς δικαιοσύνης.

Συνάθροισις τῶν τυμβωρύχων, πολιτικῶν χιμπατζήδων τῆς ἐξουσίας μέ ἤ χωρίς πτυχίον Harvard. Κόμματα- ἀποκόμματα τῆς διαπλοκῆς τῶν ὑποσχέσεων, ὑπάλληλοι ξένων ὑπηρεσιῶν καί συμφερόντων. Ἡ τρομοκρατία ἐργαλεῖον πρός χρήσην τοῦ διευθυντηρίου τῆς ἐξουσίας. Ἀνεξάρτητες δῆθεν ἁρχές, μή κυβερνητικές ὀργανώσεις νά καταργοῦν τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλἀδος καί κάθε μορφή νομιμότητος.
Ὁ ὀλοκληρωτισμός τῆς πληροφορίας τῶν εἰδημόνων, τῶν μέσων μαζικῆς ἀποχαύνωσης, ἤ παραπληροφόρησης… αὐτός εἶναι ὁ φασισμός καί δέν ἔχει χρῶμα!
Ἡ καταδίκη τοῦ Σωκράτους ἀπό τήν κοινωνία τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν , τῶν σοφιστῶν καί ἄλλων τυχοδιωκτῶν, ὀμοιάζει τῆς σημερινῆς ἐποχῆς μέ τήν κατάργηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου καί τήν καπηλεία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

“Δήμου σφαλέντος, πᾶς ἀγύρτης ἄρχεται”. Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Ἡ ἰδέα τῆς Ἑλλάδος πάντα παροῦσα ὡς γνώμων τῆς τοῦ φωτός ἀληθείας σέ ἀντιπαράθεση μέ τάς δυνάμεις τοῦ σκότους. Ἡ νοοτροπία αὐτή τῆς Ἑλλάδος σημαίνει πλήρη διάσταση τοῦ τρόπου ὕπαρξης ἀπό αὐτό τῆς Δύσεως και τοῦ ὑπολοίπου κόσμου!

Ἐδώ άκριβώς ξεκινᾶ τό μῖσος, ἡ ἐμπάθεια καί ὁ πόλεμος κατά τῶν Ἑλλήνων άνά τοῦς αἰῶνες… μέ τόν Νεοέλληνα αἰχμάλωτο τῆς παραλόγου καθημερινότητας τῶν ἀναγκῶν…
“ Ἄνευ δέ εὐψυχίας οὐδεμία τέχνη πρός τούς κινδύνους ἰσχύει. Φόβος γάρ μνήμην ἐκπλήσσει, τέχνη δε αὐτῆς οὐδέν ὠφελεῖ”. Πλωτίνος

Β. …ἀλλἀ ἀπὀ τήν μικρότητα καί τήν ἀσχήμια…

Ὁ ἐπιστημονικός παραλογισμός καί ὅ,τι αὐτός μπορεῖ νά σημαίνει!

…Καμμία χώρα στόν κόσμο δέν ἔχει ἀπομονώσει τό λεγόμενο SARS-CoV-2. Τό τέστ PCR δημιουργήθηκε γιά νά εἶναι ἡ ὑποστήριξη τῆς πανδημίας. Τό ὀξείδιο τοῦ γραφενίου πού εἰσήχθη στά ἐμβόλια τῆς γρίππης στίς καμπάνιες τοῦ 2019 καί τοῦ 2020 ἤταν ἡ πραγματική αἰτία του λεγομένου πρώτου κύματος. Dr. Martin Montewerde.

Ὁ κώδικας ἰατρικῆς δεοντολογίας! Ὁ ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτους! ὑπαγορεὐει τήν πλήρη ἐνημέρωση τοῦ ἀσθενοῦς γιά κάθε ἰατρικῆ πράξη καθώς καί τήν συναίνεσή του!!!

Ἕν ἀρχῆ… τό διπλό ἐπιληπτικό σόκ καί ἡ νοσηλεία ὀλίγων ἡμερῶν…
09.08.2021. Μαγνητική Τομογραφία Ἐγκεφάλου: Ἀπό τἠν ἀπεικόνιση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ παρεγχύματος παρατηρεῖται ἐνδοεγκεφαλικό αἱμάτωμα δεξιά βρεγματο-ινιακά μέ ἐνδεικτική προσθιοπίσθια διάμετρο στά 3,4 εκ. καί ἐγκάρσια διάμετρο 2,8 εκ. …

Κλινική συνεκτίμηση δμ
17.08.2021. Ὁ Τεκτονισμός τῶν εἰδημόνων ξεκινά ἀμείλικτος, άπἀνθρωπος, έγκληματικός…

Ὁ λόγος τοῦ άδελφοῦ καίριος,ἄμεσος, ἀποκαλυπτικός… “ἡ ἀρνητική ἐνέργεια παντοῦ παροῦσα… ἡ τοξικότητα τῶν ἀνθρώπων τοῦ περιβάλλοντος…γυναίκα πρέπει νά πᾶμε στό Χριστό στά Σπάτα νά ἀνάψουμε ἕνα κερί…πρέπει νά φτιάξω ἕνα ξύλινο Σταυρό στην εἴσοδο τοῦ σπιτιοῦ”…ἕνα τελευταῖο μπάνιο στόν τύμβο τοῦ Μαραθῶνος!

Ἡ νόσος, σύμτωμα Covid-19 βγῆκε παγανιά…ὅτι θέλει ὁ Κύριος… “ἐσύ ξέρεις ἀπὀ αὐτά… κανόνισε νά πᾶμε σέ ἕναν πατέρα νά ἐξομολογηθῶ καί νά μεταλάβω”… Μία βόλτα στήν Πεντέλη μέ θέα τά μελίσσια του- θεώρηση στιγμῶν φωτός!

24.08.2021. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ… Εύαγγελιζόμενος μίαν ὑποθετικά προοπτικήν ἴασης?

6 Δ. Ἡ συνωμοσία τῆς σιωπῆς ἀρχίζει μέ ὄλους τούς συμμετέχοντες ἐνεργοῦς ἤ μή ἑνός προδιαγεγραμμένου ἐγκλήματος… ἀκόμα ὑπάρχει ἡ ἐπικοινωνία μέσω τηλεφώνου… οἱ αὐξημένες δόσεις ἀντιβἰωσης…ἡ παράλογη χρήση κορτικοστεροειδῶν… ἀνοσοκαταστολή?

26.08.2021…ἑνῶ ὑπάρχουν πιό ἐκλεκτικοί τρόποι περιορισμένης ἀνοσοκαταστολῆς ὅπως οἱ Βιολογικοί Παράγοντες?…Bamlanivimab, Etesevimab…μόνον γιά ὀλίγους ἤ θέμα κόστους?

“Πάρτε με ἀπό ἐδώ μέσα”…ἡ ἀνοικτή ἀκρόαση!..ἐσύ ἔκανες ἐμβόλιο!..ἡ ψυχολογική βία…οἱ ἀπειλές, ἠ ἀπομόνωση…” εἶχες δίκαιο γιά αὐτά πού ἔλεγες ἀδελφέ μου”…

Τά Πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών· μεταλλάσσονται σέ ἰατρικά πρωτόκολλα τοῦ θανάτου!… Ὥρα 19.38 τό τηλέφωνο δέν ἀπαντᾶ…Ἡ σιωπή άπλώνεται…Ἡ ἀφυδάτωση, ἡ ἀσιτία?

27.08.2021. Στήν ἐντατική…άπομόνωση άπό τήν οἰκογένεια του… οἱ ἐνημερώσεις προσχηματικές ἔως ἀνύπαρκτες…

30.08.2021. Ἀπύρετος σέ high flow, αἱμοδυναμικά σταθερός…
Τά ὀξυγόνα, μονά ἤ διπλά ὑψηλῆς πιέσεως χωρίς είδικοῦς, πνευμονολόγους νά καθορίζουν τόν χρόνο χρήσεως?… ἐπαναξιολόγηση…έν τέλει ἡ διασωλήνωση· εἶναι πολλά τά χρήματα?

08.09.2021. Τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου, Ἀντωνίου μάρτυρος…

Μέ τάς ἐξ ἄνωθεν έντολάς- διαταγάς, ἀπό τήν ἐπιτροπή λοιμωξιολὀγων, τῶν ὑψηλά ἱσταμένων! ὁ ἀσθενής ὁδηγεῖται σκοπἰμως στόν θάνατο! ἐν άγνεία τῶν τραγικῶν χαμηλοβάθμων ἰατρῶν, νοσηλευτῶν… Αἰτιολογία θανάτου ἀνεμβολίαστου Covid-19, ἐμβολιασμένου Βακτηρίδιον/Μικρόβιον Νοσοκομεῖου… ὦ ψεῦδος μέγα!!!

Ἡ διόγκωση τῶν θανάτων εἶχε ἀπώτερο σκοπό τήν δικαιολόγηση τῆς ἀναγκαιότητας τῶν ἐμβολιασμῶν!, τήν παράνομη χρήση τόσων ἀντισυνταγματικῶν μέτρων, τήν διάλυσιν τῆς οἰκονομίας, καί την δημιουργία χάους ὥστε νά καθίσταται ἀναγκαῖος ὁ ἀπομηχανῆς Θεός!

“Πάσα ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης ἤ ἄλλης ἀρετῆς, πανουργία φαίνεται”. Πλάτων

Γ. Τά ὅρια τοῦ ἀληθινοῦ ἀνθρώπου καθορίζονται ἀπό τήν αὐταπάρνηση καί τήν θυσίαν.
Ὁ άποχαιρετισμός· ὄπως αὐτός τῶν ἡρώων, ἀθώων μαρτύρων, θυμάτων τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων,τῆς σιωνιστικῆς θηριωδίας τοῦ μετανθρωπισμοῦ καί ὅλων αὐτῶν τῶν δυνάμεων τοῦ κακοῦ. Ἡ μνήμη ὅλων αὐτῶν, χρέος και ὑπόσχεση πρός ὁλους τοῦς ἀνθρώπους…

Ὁ Ἑλληνισμός ἰσοδυναμεῖ μέ τήν άλήθεια, τό φῶς…ὁ Σιωνισμός μέ τό ψεῦδος, τό σκότος… Ἡ ἀπιστία στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἔφερε τήν άνθρωπότητα στό χεῖλος τῆς ἀβύσσου…

Ἡ ἑκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὡς νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου τηρεῖ σιγήν ἰχθύος… Ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου να ἀλωνίζει… ὡς εἰδικός τοῦ διαίρει και βασίλευε…

“Μή ἀγαπᾶτε τόν κόσμον, μηδέ τά ἐν τῷ κόσμῳ. Ἐάν τις ἀγαπᾷ τόν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρός ἐν αὐτῷ”. Ἰωάν. Α΄. Β’ 15

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α – Α Γ Α Π Η

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πρόσωπο, εἶναι κυριότης, αὐθεντία, ἐξουσία, στό πρόσωπο ἔχει ἔδρα τό καθ’ εἰκόνα και ὀμοίωση… Ἡ γνώση τῆς ἀληθείας, εἶναι γνώση τῆς τάξεως αὐτῆς τῶν πραγμάτων τά ὀποῖα ὅλα μαζί ἔχουν δεχθεῖ τήν δωρεά τῆς θεϊκῆς λογικῆς συγκροτῶντας μέ ἀριστοτεχνικό τρόπο ἕνα ἐνιαῖο σύνολο, μία γνησιότατη ἀρμονία…

Ἐν ἀντιθέσει μέ τόν Γνωστικισμό τῆς νέας ἐποχῆς, τήν ἀποσύνθεση καί τήν μετατροπή τοῦ προσώπου σέ προσωπεῖον, σέ εἰκονική πραγματικότητα ψεῦδους…

“ Ὅταν λαλῇ τό ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ· Ὅτι ψεύτης ἐστί καί ὁ πατήρ αὐτοῦ”. Ἰωάν. Η΄.44

Εἰς μνήμην Ἀντωνίου Βάλβη
Σεπτέμβριος 2021 Α.Μ.Β. ,ΒΚΑ’

https://katohika.gr

Share this post