100+1 καί 111% Βιολογικά Όπλα! Φύλαξε τό άρθρον αυτόν σέ χαρτί, κάδρωσε τό!…..

100+1 καί 111% Βιολογικά Όπλα! Φύλαξε τό άρθρον αυτόν σέ χαρτί, κάδρωσε τό!…..

Η μάσκα είναι αδυναμοβιολογικόν όπλον, πείραμα, τρόπος εκπειθάρχισης διά τήν αποδοχή τών πολλαπλών πανδημικών = γενοκτονικών βιολογικών όπλων…. Μακάρι νά έμενε πάντοτε η ρούχινη μάσκα παρά νά έρθουν όσα προορίζοντε νά έρθουν….

Η λέξη βιολογικόν είναι ελληνική. Σύνθεση τής οί λέξεις βίος + λόγος….

Αυτή η σύνθεση μπορεί νά έχει πολλές ερμηνείες. Οί μή ελληνόφωνοι πάντοτε παίρνουν μία ελληνική λέξη καί τήν αναμορφώνουν μονό+ψευδοσωφρονιστικώς είς τήν στενοκοπιά όλων τών άλλων γλωσσών, τών φτειαχτών μετά από τά ελληνικά από τά Ελληνικά, δέν θά επεκταθώ άλλον σ’ αυτόν δέν είναι τού θέματος….

Η λέξη βιολογία σημαίνει κυριολεκτικώς βίου λόγος! Πόσους λόγους μπορείς ν’ απαριθμίσεις γιά τόν βίον; Άν πείς άπειρες δέν έπεσες έξω ή δέν έπεσες καί πολύ έξω….

Βιολογικά όπλα δέν είναι μόνον ότι παρασκευάζεται από τή χημεία γιά νά σέ θανατώσει ψεκάζωντας καί διασπείρωντας τήν ουσία αυτή όποια καί άν είναι πέρα δώθε….

Βιολογικά όπλα είναι ό,τιδήποτε δέν σ’ αφήνει, δέν σού επιτρέπει νά ζήσεις….

Ένα βιολογικό όπλο είναι η φτώχεια, η πτωχοποίηση κατακρίβειαν….

Άλλον, είναι η έλλειψη τροφής από τεχνικά μέσα…

Άλλον, είναι η έλλειψη τροφής από ανομβρία, φυσική ή τεχνητή μόλυνση υδάτων, φυτών καί ζώων….

Άλλον βιολογικόν όπλον είναι η καταδίωξη….

Άλλον βιολογικόν όπλον είναι η θανάτωση….

Άλλον βιολογικόν όπλον είναι η κληρονομική ασθένεια….

Άλλον βιολογικόν όπλον είναι η τυχαία δηλητηρίαση….

Άλλον βιολογικόν όπλον είναι η ασθένεια μετά από χρόνια χρήση καπνίσματος….

Άλλον βιολογικόν όπλον είναι η ασθένεια από χρόνια οινοπνευματώδη πόση….

Άλλον βιολογικόν όπλον είναι η ασθένεια από κακή διατροφή….

Ό κατάλαγος μέ τά υποείδη κάθε κατηγορίας είναι ατελεύτητος….

Έναν βιολογικόν όπλον είναι η ταυτότητα υπό τή ταυτόχρονη ή μετέπειτα κατάργηση μετρητού χρήματος….

Έναν βιολογικόν όπλον είναι τά εμβόλια, αυτά οπού λέγουν ότι θά φέρουν, αυτά τά άλλα οπού θά φέρουν καί αυτά οπού είναι διά συνήθεις ασθένειες αλλά μέσα θά βάλουν δηλητήρια….

Έναν άλλον βιολογικόν όπλον είναι τά μικροψήγματα, εμφυτεύματα, χαράγματα, επί τής επιδερμίδος, είς τά κύτταρα, τήν Γονιοδομή/DNA&RNA….

Ό πόλεμος δέν μπορεί νά σκοτώσει τούς πάντες χωρίς νά συνσκοτώσει αυτούς οπού θέλουν νά μάς συνεξοντώσουν βιολογικώς. Δέν θά κάνουν τόση χρήση πυρηνικών όπλων ώστε νά συναυτοξεφανιστούν….

Απ’ όσα αναφέραμε καί όσα δέν αναφέραμε κράτησε κατά νού νά μήν δεχθείς ποτέ καί επουδενί λόγου τά τρία τελευταία τά οποία έχουμε γραμματομαυρίσει. Μ’ αυτά δέν υπάρχει επιστροφή καί άν τά δεχθούμε δεσμεύουμε καί τίς κατοπινές γενεές, τήν διηνηκής ψυχοπάθεια καί διηνηκής απειροσκλαβιά, μία σκλαβιά που δέν ξανά γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα καί μακάρι νά μήν προλάβει νά γνωρίσει. Η προσωποποίηση καί συνάμα προσωπικότητα τής Υπερφρίκης σέ όλα τά επίπεδα, διότι άμα κάποιος δεσμεύσει τήν ανθρωπότητα τελεσίδικα μέ τά ηλεκτρονικά μέσα τότε θά πάρει τόσον αέρα = αλαζονεία τά μυαλά τού που θ’ αρχίσει νά παίζει φρικτά παιχνίδια μέ τόν καθένα μάς! Ακόμη καί άν αυτός ό κάποιος που θά ήταν είς τήν εξουσία ήταν εγώ ή εσύ, θά τρελλενώταν σέ βαθμόν Αντίχριστου! Καί όντως ό άρρωστος Εωσφόρος διά τόν υιόν τού τή βασιλεία αυτή προορίζει. Έστω καί άν δέν πιστεύεις σ’ αυτά, κάρδωσε τό σέ παρακαλώ, διά τή ζωική καί ψυχολογική βιολογική υγεία σού!…. Κάνε τό από αγάπη, από αγάπη διά τή ζωή καί δι’ αυτόν οπού χάρισε τή ζωή!….

Εάν είσαι Χριστιανός οπού μακάρι νά είσαι ένας λόγος παραπάνω νά τό καδρώσεις νά τό θυμάσαι σέ μία κόλλα μέ μικρά ή δύο μέ μεγάλα γράμματα…

Στόχος είναι βιολογική ψυχική εξόντωση ή/καί βιοψυχολογική εξόντωση….

Κάδρωσε τό όπως τό βλέπεις, όπως τό γράφω, φύλαξε τό άν δέν θέλεις νά τό βλέπεις τώρα καί ανάσυρε τό μετά. Θά μέ θυμηθείς! 

Φύλαξε τό διά νά έχεις ζωή καί διά νά δώσεις ελπίδα είς τήν αδηλητηρίαστη βιολογική καί ψυχοσωτηριακή ζωή, φύλαξε τό όπως τό γράφω ακόμη καί άν δέν πιστεύεις σ’ όλα όσα αναφέρω…. Κάθε λέξη έχει τή σημασία τής δύναμης τής, έχει τή δύναμη τής…. θά βοηθήσει θά στείλει βοή είς Τόν Θεόν ήτοι βοή Θεία!…. Αυτή είναι μία ύστατη ευχή μία ύστατη Πρός Ευχή!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post