15 ημέρες εγκλεισμός καί από 10 Μαϊου μόνον εμβολιασμένοι θά δικαιούνται νά ψωνίζουν ή νά πηγαίνουν σέ κυβερνητικά γραφεία στήν Κύπρον ή νά κάνει ταχύρυθμη ανά δύο ημέρες ώσπου νά ….

15 ημέρες εγκλεισμός καί από 10 Μαϊου μόνον εμβολιασμένοι θά δικαιούνται νά ψωνίζουν ή νά πηγαίνουν σέ κυβερνητικά γραφεία στήν Κύπρον ή νά κάνει ταχύρυθμη ανά δύο ημέρες ώσπου νά ….

15 ημέρες εγκλεισμός καί από 10 Μαϊου μόνον εμβολιασμένοι θά δικαιούνται νά ψωνίζουν ή νά πηγαίνουν σέ κυβερνητικά γραφεία στήν Κύπρον ή νά κάνουν ταχύρυθμη διάγνωση ανά δύο ημέρες ώσπου νά βαρεθείς νά εμβολιαστείς. Δείτε τίς παραμέτρες τού αμέσως μετά χαράγματος συναλλαγής βάσει τού 13ου Κεφ. τής Αποκάλυψης…

Ό Βαάλ Γκέϋ είναι ό εκπρόσωπος τύπου τής σατανικής αταξίας πραγμάτων… Αναγγέλει όσα θά μάς κάμουν καί όσα ζητούν…

Σάς τό είχα πεί ότι μετά τούς ψευδοεμβολιασμούς τών “Εβραίων” θά ακολουθήσει η Κύπρος, διότι η αντίσταση είναι ανύπαρκτη… είθε ν’ αλλάξει…

Αυτόν οπού θέλουν νά μάς επιβάλουν είναι η πειθαρχία μάς σ’ αυτούς, νά γίνουμε εκπαιδευμένοι κύνες «τούς». Είτε μέ τήν μάσκα, είτε μέ τά εμβόλια, είτε μέ τήν ηλεκτρονική διακυβέρνηση…

Είτε τά εμβόλια όλα ή μερικά ή κανένα βλάπτουν ή δέν βλάπτουν, αυτόν οπού απαιτούν είναι τήν υποταγή, υπακοή, πειθαρχία ΜΑΣ σ’ «αυτούς». Μάς εκπαιδεύουν μέ διάφορες μεθόδους…Παρατηρήστε ότι διάφορα επαγγέλματα πρό πολλού ήσαν πυλώνες εκπαίδευσης, πειθαρχίας, υποταγής καί υπακοής είς τό κράτος, ενώ άλλα καί ανθρώποι είς τήν προσωπική τούς ζωή δέν ήταν από ολίγον ώς πλήρως ανυπότακτοι, απείθαρχοι, ανυπάκοοι καί ανεκπαίδευτοι, έστω καί άν προσποιούνταν τό αντίστροφον έν ώρα εργασίας… Αυτόν θέλουν νά τό τελειώσουν, ήτοι νά υπάρχει πλήρης υποταγή, πειθαρχία, υπακοή καί εκπαίδευση δράσης αντίδρασης, συμπεριφοράς, πιστεύω, σκέψης, συναισθήματος έν ώρα εργασίας καί έν ώρα προσωπικής ζωής καί νά μήν υπάρχει καμμία διαφορά καί καμμία ψυχική αντίδραση… Αναντίδραση ψυχή σημαίνει ψυχή νεκρή ή απονεκρωμένη ελεγχόμενα από πάθη λόγω θρησκευτικής άσκησης…

Μάς κάνουν ασκήσεις υποταγής… ασκεψίας, πειθαρχίας… παραθρησκευτικής, εκπαίδευσης….
ανελευθερίας, υπακοής…. παγκοσμικοκρατικής… Παρατήρησε ότι όταν εκπαιδεύσαι διά κάτι τίς υποτονεί η σκέψη σέ οία άλλη έμπνευση, διανόηση, συναίσθημα καί ότι σέ πολλούς αυτή η εκπαίδευση παραμένει χαραγμένη είς τήν ψυχή εσαεί… Η εκπαίδευση η οποία χαράσσει τήν ψυχή είναι από τήν πανεπιστημιακή έως τήν θρησκευτική, από τήν συναισθηματική ώς τήν διανοητική κ.ο.κ….
Μάς πιέζουν νά κοπούμε καί ραπτούμε όλοι είς τά μέτρα οπού «τούς» βολεύει… Τά εμβόλια ούτως ή άλλως είναι μία εκπαίδευση οπού άν διαψευστούμε περί τού τί κακά περιέχουν θά είναι ακόμη χειρότερα τά πράγματα διότι κατόπιν δέν θά ΜΑΣ πιστεύει κανένας καί εύκολα θά περάσουν τούς ανυποψίαστους ξεχαρβαλωμένους πνευματικώς ανθρώπους από τά εμβόλια είς τήν κατάργηση μετρητών καί καρτών συναλλάγματος, που σημαίνει θά πρέπει νά έχει ό κάθε άνθρωπος επάνω τού μικροψήγμα… Καί αυτόν είναι τό τέλος τού τέλους…

Καί θά έχουν νά λένε: «σάς έλεγαν οί συνωμοσιολόγοι ότι βλάπτουν τά εμβόλια αλλά δέν σάς έβλαψαν, (ήρθε ό πόλεμος = σέ περίπτωση όπου έρθει = καί δέν σάς έβλαψε) τώρα σάς λένε ότι τό ηλεκτρονικόν χρήμαν θά είναι κακόν, όμως όπως δέν σάς έβλαψε τό εμβόλιον ούτε τό ηλεκτρονικόν χρήμαν θά σάς βλάψει… Καί τότε διά νά σού επιτρέπουν νά κάνεις συναλλαγές θά πρέπει νά προσκυνήσεις τό θηρίον ή τήν εικόναν τού ή αμφότερα…

Είναι τό ίδιον παράδειγμα μέ τό ψευδοψεύτη βοσκόν, όταν φώναζε τούς ανθρώπους νά τόν βοηθήσουν οί λύκοι υποχωρούσαν καί τόν διέψευδαν, σκεφθείτε αυτήν τήν εκδοχήν καί όταν ό συνωμοσιολόγος βοσκός έχασε τήν εμπιστοσύνη τού επειδή ήσαν ανυποψίαστοι βλάκες οί βοηθοί ή δέν τούς εξήγησε ό βοσκός, τότε ήρθαν μία ημέρα καί έφαγαν όλα τά αζά επειδή οί κεφενόβιοι δέν σηκώστηκαν από τίς καθέκλες τών…

Από τίς 10 Μαϊου είς τήν Κύπρον όστις δέν κάνει εμβόλιον ή δέν κάνει ταχύρυθμη διάγνωση κάθε δύο ημέρες θά απαγορεύεται νά επισκέπτεται καταστήματα, κέντρα αναψυχής, κυβερνητικά κέντρα… Θέλουν νά μάς κάνουν νά βαρεθούμε διά νά εμβολιαστούμε όλοι καί μετά νά χαρακτούμε καί είς τό μέτωπον ή δεξιάν χείραν όλοι… μέ σκοπόν ή καί ψευδοδικαιολογία τήν ηλεκτρονική συναλλαγή η οποία θά είναι μοναδική…

Ώς προάγγελον όλων αυτών έχουν εφαρμόσει υπηρεσίες έν καιρώ κόβει-τ – 19 ώς δικαιολογία, μόνον μέσω ηλεκτρονικής διόδου! Καί διατί τό κάνετε αυτόν βρέ ρεμάλια καθάρματα; Μήπως τό Σύνταγμα λέγει ότι πρέπει νά διαθέτω ηλεκτρονικά μηχανήματα μέ τό ζόρι; Μήπως αυτοκίνητον μέ τό ζόρι;

Ήτοι μέ τό ζόρι οίον μηχάνημα; Μήπως πρέπει νά διαθέτω κινητόν πολυηλεκτρονικόν/τηλέφωνον μέ τό ζόρι; Τότε διατί πρέπει νά αποστέλλω μήνυμα άδειας εξόδου; Δηλαδή μ’ εξαναγκάζεις νά έχω τηλέφωνον έμμεσα αλλά υπεράμεσα ώς εργαλείον διά νά μπορώ νά κυκλοφορώ!…

Αφού σέ μαθαίνουν/εκπαιδεύουν νά υποτάσσεσαι καί υποτάγεσαι είς τό πολυηλεκτρονικόν κινητόν, καί συνάμα τό εμβόλιον, τήν μάσκα, τό μήνυμα, μέ διάφορες εναλλαγές καί συνδοιασμούς, ύστερα αφού σ’ εκπαιδεύσουν σ’ αυτά, ευκόλως θά σέ περάσουν είς τήν αποδοχήν τού μικροψήγματος μέσω εμβολίου νά συνδέεται μέ οθόνη καί σαρωτή ηλεκτρονικής συναλλαγής, όπως αποκαλύπτεται είς τήν Αποκάλυψη από Τόν Χριστόν!

Μετά όσοι δέν δεχθούν χάραγμα καί τά συνεχές εμβόλια από δήθεν ιώσεις ενώ θά είναι τεχνητά, θά κηρύξουν εστίες μόλυνσεις τούς «ποντικούς» ήτοι τούς Χριστιανούς καί άλλους οπού δέν θά εμβολιαστούν καί δέν θά χαρακτούν καί θά αποφασίσουν ότι δικαιολογημένως θά πρέπει νά εξοντωθούν εάν δέν δεχθούν νά χαρακτοεμβολιαστούν…. Αυτά λέγει τό 13ον Κεφ. τής Αποκαλύψεως…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post